Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

2016-09-30 16:06

Czy nowo wybudowany odcinek sieci gazowej, nie połączony z istniejącym gazociągiem, kwalifikuje się do zgłoszenia w Nadzorze Budowlanym jako gotowy do użytkowania. Czy na tym etapie kierownik budowy powinien podpisać oświadczenie o zakończeniu robót budowlanych i złożyć dokumenty do Nadzorze Budowlanym?

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie przyłącza, ewentualnie przyłącza wraz z instalacją gazową wewnętrzną (w budynku).

 

Istotne jest czy taka instalacja wewnętrzna, przyłącze gazowe uwzględnione było w pozwoleniu na budowę obiektu (domu) czy też stanowiło przedmiot odrębnego pozwolenia na budowę.

 

Jeśli na wybudowanie instalacji gazowej wydane było odrębne pozwolenie na budowę, to po zakończeniu tej budowy, można od razu zgłosić do właściwych organów informację o zakończeniu budowy przyłącza lub przyłącza wraz z instalacją. Należy jednak pamiętać, iż firma wykonująca instalację gazową czy przyłącze powinna po zakończeniu tej budowy wykonać próbę szczelności tej instalacji. Dokument potwierdzający dokonanie próby szczelności powinien być podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, (§ 43 i następne rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999.74.836 z dnia 1999.09.09). Konieczny również będzie protokół odbioru przyłącza gazowego podpisany, podobnie jak przy próbie szczelności przez osobę uprawnioną. W przypadku gdy oprócz przyłącza budowana była również instalacja wewnętrzna w budynku konieczne będzie także uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej potwierdzającej wykonanie przewodów wentylacyjno-spalinowych zgodnie z projektem budowlanym, ich drożność oraz prawidłowość podłączenia i użytkowania urządzeń gazowych. W sytuacji gdy część instalacji gazowej przebiega pod ziemią potrzebna będzie również inwentaryzacja geodezyjna w tym zakresie.

 

Musimy pamiętać, aby wszelkie istotne informacje zawarte były w dzienniku budowy. Do zgłoszenia zakończenia budowy potrzebne będzie również oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym. Jeśli mamy wszystkie te wymagane prawem dokumenty, a przyłącze i instalacja gazowa objęte były odrębnym pozwoleniem na budowę, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać zgłoszenia zakończenia budowy.

 

W przypadku, gdy przedmiotem decyzji o pozwoleniu na budowę był budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi. Zgłoszenie zakończenia budowy możliwe będzie dopiero po zakończeniu całej inwestycji.

 

Na koniec dodam tylko iż szczegółowe warunki podłączania klientów do sieci gazowej uregulowane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 z dnia 2012.09.25).

 

Data publikacji: 27.10.2016