Powietrzna pompa ciepła

2017-03-15 15:31

W jaki sposób definiują państwo powietrzną pompę ciepła? Czy w państwa mniemaniu podlega ona pod wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, czy też jest z niej wyłączona?

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE odnosi się w swym zakresie (Art. 1) do następujących urządzeń: maszyn, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, lin i pasów, odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu, maszyn nieukończonych. Jednocześnie, w Art. 2 pkt. k) jest mowa, iż m.in. wymienione urządzenia są wyłączone z zakresu Dyrektywy. Są to: sprzęt elektryczny i elektroniczny w następujących dziedzinach, w stopniu, w jakim jest on objęty dyrektywą Rady 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia (to sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu w zakresie między 50 V a 1 000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1 500 V prądu stałego): — urządzenia gospodarstwa domowego przeznaczone do użytku domowego, — sprzęt audiowizualny, — sprzęt informatyczny, — maszyny biurowe powszechnego użytku, — aparatura rozdzielcza i aparatura sterownicza niskiego napięcia, — silniki elektryczne. Pompa ciepła typu HPI.4 jest urządzeniem pracującym przy napięciu 230V~ prądu przemiennego. Pompa ciepła przewidziana jest do ogrzewania wody w gospodarstwach domowych lub pomieszczeniach sanitarnych. Dodatkowo jest ona urządzeniem końcowym i nie jest przeznaczona do wbudowania w inną maszynę, jako komponent/podzespół/moduł. W związku z powyższym, dyrektywą która ma tu zastosowanie jest Dyrektywa 2014/35/UE, która ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku przy napięciu w zakresie między 50 V a 1 000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1 500 V prądu stałego. Czyli tzw. Dyrektywa niskonapięciowa LVD.