Jak powinna być odległość budynku mieszkalnego konstrukcji drewnianej od granicy lasu?

2012-11-07 16:04

Jak powinna być odległość budynku mieszkalnego konstrukcji drewnianej od granicy lasu?

Pozwolimy sobie zacytować naszą odpowiedź dotyczącą innego zapytania na forum Muratora, gdyż będzie ona taka sama:
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona i zależy od wielu szczegółów, które nie zostały podane w pytaniu. Przede wszystkim dotyczy to statusu prawnego działki – czy jest to działka leśna. Również czy ów las został naniesiony na mapy ewidencyjne gruntów. Jeżeli tak, linia granicy lasu jest tożsama z jego linią wyznaczoną w ewidencji gruntów. O ile linia lasu przesunęła się na teren nieleśny, można starać się o pozwolenie na wycinkę drzew (jeżeli to konieczne do zachowania odpowiednich odległości od budynku). Być może też gmina zażąda dodatkowej opinii leśniczego, gdzie przebiega granica lasu.

Trzeba tu pamiętać, że las i drzewostan to nie jest to samo. Niestety nie ma jednoznacznych wytycznych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 271 pkt 8 mówi, że: „Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy lasu należy przyjmować, jak odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień". Przepisy p-poż. określają, że tak zdefiniowana odległość powinna wynosić minimalnie 12 m i 16 m dla domu drewnianego. Z kolei z punktu widzenia leśnictwa, odległość względnie bezpieczna powinna wynosić więcej niż przeciętna wysokość drzewostanu czyli ok. 25 m. Wreszcie poszczególne gminy często indywidualnie określają w planach zagospodarowania przestrzennego (również na podstawie opinii nadleśnictwa), ile powinna wynosić minimalna odległość zabudowań od lasu.

Dlatego odpowiedzi na to pytanie należy szukać przede wszystkim w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. O ile nie został uchwalony, zastosowanie będą miały prawdopodobnie reguły podane powyżej, o ile oczywiście las, o którym jest mowa jest „lasem” zgodnie z definicją ustawową i figuruje w ewidencji gruntów. Bezpiecznie jest też upewnić się, jak to interpretuje organ, który będzie wydawał pozwolenie na budowę.