| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Ułatwienia w odrolnieniu gruntów: prezydent nie podpisał nowelizacji ustawy

Ułatwienia w odrolnieniu gruntów: prezydent nie podpisał nowelizacji ustawy

Prezydent odmówił podpisania nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Czy to oznacza koniec ułatwień w odrolnieniu gruntów poniżej 0,5 ha?

Nowelizacja ustawy miała zlikwidować uzyskiwanie zgody ministra rolnictwa i rozwoju na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III do 0,5 ha.

Odrolnienie gruntów – obecny stan prawny

26 maja 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 503). W wyniku tej nowelizacji w obecnie obowiązującym stanie prawnym, zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne, która dokonuje się co do zasady w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, i wymaga uzyskania każdorazowo zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Powyższa zgoda musi być wydana w przypadku odrolnienie gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III.

Procedura uzyskania zgody właściwego organu stanowi pierwszy etap i jest każdorazowo konieczna do zmiany przeznaczenia gruntów oznaczonych powyżej na cele nierolnicze, dokonującego się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W stanie prawnym sprzed wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r., przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I-III wymagało uzyskania zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi, jedynie w przypadku gdy zwarty obszar gruntów przekraczał 0,5 ha.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – zmiany w procedurze odrolnienie gruntów

Posłowie złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Argumentowali, że w związku z uchwaleniem nowelizacji z 8 marca 2013 r. powstały spore problemy dotyczące uchwalania i wykonywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach wiejskich i podmiejskich. Problemy dotyczyły też uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmienione przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wprowadzające ograniczenie w uzyskiwaniu zgody na każdorazowe przekształcenie gruntów rolnych klas I –III na cele nierolnicze i nieleśne, przyniosło negatywne skutki dla planowanych inwestycji budowlanych na tych terenach.

Sejm uchwalił nowelizację przepisów dotycząca odrolnienia gruntów

Sejm uchwalił ostatecznie 10 czerwca br. kolejną nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nowelizacja ta miała przywrócić poprzedni stan prawny w kwestii odrolnienia gruntów. W myśl zmienionych przepisów przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas I-III wymagałoby uzyskania zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi jedynie w przypadku, kiedy zwarty obszar przekraczałby 0,5 ha. Zgodnie z uchwaloną nowelizacją obszar poniżej 0,5 ha klas I-III nie wymagałoby uzyskania zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zdaniem posłów – autorów nowelizacji z 10 czerwca br. uchwalona zmiana, pozytywnie wpłynie na prowadzenie inwestycji budowlanych na terenach wiejskich i podmiejskich oraz na przejrzystość przepisów.

Prezydent sprzeciwił się zmianom dotyczącym odrolnienia gruntów

30 lipca br. prezydent odmówił podpisania powyższej nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 10 czerwca br. oraz skierował do Sejmu wniosek o ponowne rozpatrzenie zmian w tej ustawie.

W uzasadnieniu weta prezydent podkreślił, że nie neguje potrzeby wprowadzenia zmian, związanych z jasnym i czytelnym określeniem zmiany przeznaczenia gruntów rolnych, ale oczekuje od parlamentu wprowadzenia instrumentów, które chroniłyby najbardziej wartościowe grunty rolne. Zdaniem prezydenta nowelizacja z 10 czerwca br. takiej ochrony nie zapewnia.

Odrolnienie gruntów - prezydent argumentuje swoje weto

Prezydent wskazał, że obecnie obowiązujące przepisy w kwestii zgody ministra na odrolnienie gruntu wprowadzono przy konsensusie wszystkich partii politycznych. Podczas prac nad ustawą, która doprowadziła do wprowadzenia wymogu uzyskania zgody ministra w każdym przypadku zmiany przeznaczenia gruntów rolnych klas I-III bez względu na jego wielkość, nie zgłaszano w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Podnoszono wówczas, że takie rozwiązanie znacznie uprości przepisy oraz skuteczniej będzie chronić gleby o najwyższej przydatności produkcyjnej.

Dodał, że obecne przepisy dotyczące zgody ministra na odrolnienie gruntów są podyktowane koniecznością wyeliminowania częstych przypadków sztucznych „podziałów" obszarów najcenniejszych rolniczo na „zwarte" obszary poniżej 0,5 ha w procesie sukcesywnego przeznaczania takich gruntów pod zabudowę, w celu omijania obecnie obowiązujących przepisów.

W ocenie prezydenta od wprowadzenia nieco ponad rok temu mechanizmu, który ma zabezpieczyć najbardziej wartościowe gleby, grunty rolne (klasa I-III), zajmujących zaledwie 25% powierzchni gruntów ornych w Polsce, nie nastąpiła żadna istotna zmiana, a posłowie, którzy zaproponowali uchwalenie tych zmian nie wskazali okoliczności, które uzasadniałyby dokonywanie nowelizacji obecnie obowiązujących przepisach.

W opinii prezydenta, mając na uwadze najbardziej wartościowe grunty rolne, ich znaczenie dla środowiska i przyszłych pokoleń, utrzymanie obecnego wymogu uzyskiwania zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi przy przeznaczania najcenniejszych gruntów, niezależnie od ich powierzchni, na cele inne niż rolnicze, jest konieczne.

Prezydenta uważa, że użytki rolne klas I-III, ze względu na to, że możliwa jest na nich uprawa najbardziej wymagających gatunków roślin, zasługują na ochronę także w przypadku, gdy ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha.

Prezydent nie podpisał nowelizacji ustawy - odrolnienie gruntów spowoduje rozproszenie zabudowy

W ocenie prezydenta nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 10 czerwca br. spowoduje rozproszenie zabudowy i nie przyspieszy procesów inwestycyjnych na terenach wiejskich, ponieważ bariery rozwoju budownictwa tkwią nie w przepisach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która ma ograniczać powierzchnie terenów przeznaczonych pod zabudową, ale w braku polityki przestrzennej zagospodarowania obszarów, które zostały już przeznaczone na cele nierolnicze. Omawiana nowelizacja spowodowałyby w ocenie prezydenta, dalszy chaos urbanistyczny, naruszając zwarte obszary rolne i doprowadzając do dalszego powstawania niekontrolowanych inwestycji na terenach, gdzie nie ma odpowiedniej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

W okresie od 26 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., czyli po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 8 maja 2013 r. zwiększyła się o 1/3 liczba wniosków wójtów (burmistrzów) w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze w stosunku do analogicznego okresu w roku 2012. Zdaniem prezydenta potwierdza to, że funkcjonujący obecnie mechanizm ochrony gruntów rolnych klas I-III sprawdza przynosi wymierne efekty, ponadto że gminy przystąpiły do opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, na których występują grunty rolne objęte ochroną, zaliczone dla klas I-III.

Sprawą weta oraz wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie zmian w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych zajmie się teraz sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

14.08.2014

Przeczytaj dodatkowo:
Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...