| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Zakończenie przebudowy poddasza: czy oficjalne oddanie do użytkowania jest konieczne?
Prawo budowlane

Zakończenie przebudowy poddasza: czy oficjalne oddanie do użytkowania jest konieczne?

Jan zakończył przebudowę poddasza. Jednym z warunków zawartych w pozwoleniu na budowę jest zobowiązanie do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych. Czy w przypadku przebudowy domu konieczne jest oficjalne oddanie do użytkowania?

2 tryby oddania budynku do użytkowania

Prawo budowlane określa dwa tryby oddawania obiektów budowlanych do użytkowania:

  • zgodnie z art. 54 do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten nie zgłosi sprzeciwu (w formie decyzji) w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia;
  • wyjątkiem od powyższej zasady jest art. 55, w którym określono, dla jakich kategorii obiektów (wykazanych w załączniku do ustawy Prawo budowlane) należy złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Trzeba go złożyć również wtedy, gdy inwestor zamierza przystąpić do użytkowania przed wykonaniem wszystkich robót objętych pozwoleniem na budowę – bez względu na kategorię obiektu budowlanego.

Przepisy art. 54 i 55 dotyczą tylko inwestycji, na które wymagane jest pozwolenie na budowę. Nie jest wymagane zawiadamianie o zakończeniu budowy ani składanie wniosku o pozwolenie na użytkowanie dla robót budowlanych prowadzonych na podstawie zgłoszenia.

Kiedy konieczne oficjalne oddanie do użytkowania?

Inwestor jest zobowiązany do oddania obiektu do użytkowania na podstawie art. 54 i 55 tylko w przypadkach, gdy inwestycja wiąże się z budową w rozumieniu art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego, czyli jeśli obiekt był budowany, a także rozbudowywany, nadbudowywany lub podlega odbudowie.

W związku z tym nie jest wymagane, aby zawiadamiać o zakończeniu budowy lub składać wniosek o pozwolenie na użytkowanie w przypadku wykonywania innych robót budowlanych, w tym gdy obiekt był poddany przebudowie.

Ważne, co jest w decyzji o pozwoleniu na budowę

Jeśli jednak decyzja o pozwoleniu na budowę nakłada na inwestora obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, to nawet jeżeli taki obowiązek nie jest wymagany na podstawie art. 54-55 (czyli na przykład dla robót polegających na przebudowie), postanowienia decyzji są wiążące dla inwestora i organów nadzoru budowlanego – w związku z tym procedura dotycząca oddania do użytkowania powinna być przeprowadzona. Tym samym inwestor do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie powinien załączyć odpowiednie dokumenty określone w art. 57 Prawa budowlanego.

W przypadku przebudowy poddasza w budynku jednorodzinnym będą to:

  • oryginał dziennika budowy;
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
  • protokoły badań i sprawdzeń (np. instalacji gazowej lub elektrycznej – jeżeli podlegały przebudowie).

Dodajmy, że przed rozpoczęciem robót inwestor jest zobowiązany do zawiadomienia nadzoru budowlanego o rozpoczęciu wszystkich robót budowlanych (budowie, a także o prze-budowie, rozbiórce), dla których wydane zostało pozwolenie na budowę (zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego).

Podstawa prawna:
ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Przeczytaj dodatkowo:
Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Przebudowa domu na zgłoszenie, a zakres obszaru...

W jakich okolicznościach możemy przeprowadzić przebudowę domu jednorodzinnego w oparciu o zgłoszenie? Jakie...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....