| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Zakończenie przebudowy poddasza: czy oficjalne oddanie do użytkowania jest konieczne?
Prawo budowlane

Zakończenie przebudowy poddasza: czy oficjalne oddanie do użytkowania jest konieczne?

Jan zakończył przebudowę poddasza. Jednym z warunków zawartych w pozwoleniu na budowę jest zobowiązanie do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych. Czy w przypadku przebudowy domu konieczne jest oficjalne oddanie do użytkowania?

2 tryby oddania budynku do użytkowania

Prawo budowlane określa dwa tryby oddawania obiektów budowlanych do użytkowania:

  • zgodnie z art. 54 do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten nie zgłosi sprzeciwu (w formie decyzji) w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia;
  • wyjątkiem od powyższej zasady jest art. 55, w którym określono, dla jakich kategorii obiektów (wykazanych w załączniku do ustawy Prawo budowlane) należy złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Trzeba go złożyć również wtedy, gdy inwestor zamierza przystąpić do użytkowania przed wykonaniem wszystkich robót objętych pozwoleniem na budowę – bez względu na kategorię obiektu budowlanego.

Przepisy art. 54 i 55 dotyczą tylko inwestycji, na które wymagane jest pozwolenie na budowę. Nie jest wymagane zawiadamianie o zakończeniu budowy ani składanie wniosku o pozwolenie na użytkowanie dla robót budowlanych prowadzonych na podstawie zgłoszenia.

Kiedy konieczne oficjalne oddanie do użytkowania?

Inwestor jest zobowiązany do oddania obiektu do użytkowania na podstawie art. 54 i 55 tylko w przypadkach, gdy inwestycja wiąże się z budową w rozumieniu art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego, czyli jeśli obiekt był budowany, a także rozbudowywany, nadbudowywany lub podlega odbudowie.

W związku z tym nie jest wymagane, aby zawiadamiać o zakończeniu budowy lub składać wniosek o pozwolenie na użytkowanie w przypadku wykonywania innych robót budowlanych, w tym gdy obiekt był poddany przebudowie.

Ważne, co jest w decyzji o pozwoleniu na budowę

Jeśli jednak decyzja o pozwoleniu na budowę nakłada na inwestora obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, to nawet jeżeli taki obowiązek nie jest wymagany na podstawie art. 54-55 (czyli na przykład dla robót polegających na przebudowie), postanowienia decyzji są wiążące dla inwestora i organów nadzoru budowlanego – w związku z tym procedura dotycząca oddania do użytkowania powinna być przeprowadzona. Tym samym inwestor do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie powinien załączyć odpowiednie dokumenty określone w art. 57 Prawa budowlanego.

W przypadku przebudowy poddasza w budynku jednorodzinnym będą to:

  • oryginał dziennika budowy;
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
  • protokoły badań i sprawdzeń (np. instalacji gazowej lub elektrycznej – jeżeli podlegały przebudowie).

Dodajmy, że przed rozpoczęciem robót inwestor jest zobowiązany do zawiadomienia nadzoru budowlanego o rozpoczęciu wszystkich robót budowlanych (budowie, a także o prze-budowie, rozbiórce), dla których wydane zostało pozwolenie na budowę (zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego).

Podstawa prawna:
ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Błędy wykonawców, zaniedbania - wystrzegaj się kiepskich fachowców, postępuj zgodnie z poradami

Zdarza się, że wynajęta ekipa nie dotrzymuje terminów albo partaczy robotę. W takiej...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Instalacja paneli fotowoltaicznych - czy jest...

Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych to poważna inwestycja. Montaż powinien być realizowany przez...

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...