Sklep online Pomoc Tagi Newsletter
| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Podział gruntu na mniejsze działki - etapy krok po kroku

Podział gruntu na mniejsze działki - etapy krok po kroku

Podział dużej działki na mniejsze grunty może być bardzo opłacalny. Sprzedaż kilku mniejszych działek pod zabudowę jest zwykle łatwiejsza i bardziej dochodowa. Jak jednak podzielić działkę w praktyce? Opisujemy kolejne etapy podziału nieruchomości.

I ETAP - wstępny plan podziału nieruchomości

Przed złożeniem w urzędzie gminy wniosku o podział nieruchomości trzeba sporządzić wstępny plan podziału na mapie zasadniczej lub kopii mapy katastralnej uzupełnionej o niezbędne elementy zagospodarowania terenu.

Mapę można uzyskać w starostwie powiatowym, w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wstępny plan można sporządzić samodzielnie. Nie jest to jednak proste zadanie (trzeba na przykład wytyczyć drogi dojazdowe do nieruchomości), zalecane jest więc powierzenie tego zadania geodecie.

Średni koszt opracowania takiego planu przez profesjonalistę to 300-400 zł.

Ten wstępny plan podziału działki powinien wskazywać:

 • granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
 • jej oznaczenie według danych z ewidencji i księgi wieczystej;
 • powierzchnię dzielonej nieruchomości;
 • granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu naniesione w kolorze czerwonym;
 • propozycję zapewnienia nowym działkom dostępu do drogi publicznej – wformie graficznej wkolorze czerwonym lub wformie opisowej.

II ETAP - wniosek o zaopiniowanie planu podziału działki

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, w wydziale geodezji i kartografii. Do wniosku dołącza się:

 • dokumenty potwierdzające tytuł własności (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku);
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków;
 • kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli została wydana, a gmina nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
 • trzy egzemplarze projektu. 

Przed zatwierdzeniem podziału działki wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi zbadać jego cel (zwykle jest to uzyskanie korzystniejszych warunków przestrzenno-użytkowych) oraz zamierzony sposób wykorzystania nowo powstałych nieruchomości.

Opinię w sprawie proponowanego podziału nieruchomości wyraża w formie postanowienia, na które przysługuje w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego. Zażalenie składa się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Rozstrzygnięcie samorządowego kolegium odwoławczego może być zaskarżone do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w dalszej kolejności do NSA.

III ETAP - projekt podziału nieruchomości

Pozytywna opinia na temat wstępnego planu podziału nieruchomości daje podstawę do sporządzenia właściwego projektu podziału nieruchomości, który tym razem musi wykonać geodeta z uprawnieniami (do dokonywania rozgraniczeń i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych).

Do jego obowiązków na tym etapie należy między innymi wytyczenie granic, określenie punktów granicznych, oznaczenie podziału na odpowiedniej mapie. Opracowane dokumenty geodeta składa do właściwego dla danego obszaru ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Musi uzyskać klauzule o zgodności ze sztuką opracowywania takiej dokumentacji i przyjęciu do zasobu. Dopiero bowiem dokumenty przyjęte do zasobu mogą stanowić podstawę do wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału.

Cena za czynności geodezyjne nie jest ustalona odgórnie, warto więc zadać sobie trud poszukania geodety, który swoje usługi wycenia rozsądnie. Przeciętny koszt zlecenia tego typu usługi to 2000 zł za podział nieruchomości na dwie działki.

IV ETAP - wniosek o podział nieruchomości

Wniosek o podział nieruchomości składa się ponownie do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Dołącza się do niego:

 • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości;
 • obowiązującą w dniu złożenia wniosku decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział;
 • wstępny projekt podziału (z wyjątkiem sytuacji, gdy podział ma być dokonany niezależnie od planu miejscowego);
 • dokumentację geodezyjną, na którą składa się:
  - protokół z przyjęcia granic nieruchomości podpisany przez właściciela (użytkownika wieczystego) wnioskującego o podział oraz przez właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości sąsiednich,
  - mapa z projektem podziału,
  - wykaz zmian gruntowych,
  - wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
 • pozwolenie na podział wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków – gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.

Jeżeli osoba ubiegająca się o podział nie złoży któregokolwiek z wymaganych załączników, urząd wezwie ją do uzupełnienia wniosku w ciągu siedmiu dni od doręczenia wezwania.

Jeśli wniosek zostanie uzupełniony w wyznaczonym terminie, będzie uznany za kompletny w chwili złożenia. Ma to istotne znaczenie dla liczenia ustawowego terminu do wydania decyzji zatwierdzającej podział (nie powinien być dłuższy niż dwa miesiące).

W przeciwnym razie organ pozostawi wniosek bez rozpatrzenia, o czym poinformuje wnioskodawcę. Gdy wnioskodawca uzna, że pozostawienie wniosku bez rozpoznania było nieuzasadnione, może złożyć skargę na bezczynność organu do samorządowego kolegium odwoławczego.

V ETAP - ostateczna decyzja zatwierdzająca podział

Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości kończy się z chwilą, gdy decyzja zatwierdzająca podział staje się ostateczna (minie termin odwołania się od niej). W sferze prawnej pojawiają się wówczas wyodrębnione ewidencyjnie działki gruntu, dla których mogą być założone odrębne księgi wieczyste i które mogą być zbyte na odrębną własność. Gdyby grunt nie został podzielony geodezyjnie, można by sprzedać tylko udział w prawie własności czy użytkowania wieczystego.

Sprawdź też: Kto i kiedy może podzielić działkę

Przeczytaj dodatkowo:
Remont mieszkania w bloku. Sprawdź, jakie prace...

Jeżeli planujesz remont mieszkania, dowiedz się czy musisz mieć no to zgodę wspólnoty mieszkaniowej...

Naliczanie opłaty adiacenckiej: kiedy właściciel...

W niektórych wypadkach właściciel nieruchomości musi zapłacić na rzecz gminy tzw. opłatę adiacencką. Wiąże...

Rząd przyjął zmiany w Prawie budowlanym. Czy to...

Najbardziej dyskutowaną zmianą w Prawie budowlanym, jest zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę....

Wycinka drzew i krzewów na własnej posesji. Jak...

Za samowolną wycinkę drzew i krzewów na własnej posesji grożą wysokie kary. Warto więc wiedzieć, jak...

Remont mieszkania a zgoda wspólnoty - jakie prace...

Zanim przystąpisz do remontu mieszkania, sprawdź czy nie powinieneś uzyskać odpowiedniej zgody od...

Trwają prace nad zmianami przepisów dotyczących...

Sejm rozpoczął prace nad zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiany mają między innymi...

update counter
SPRAWDŹ
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.