| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Jakie dokumenty są potrzebne do odbioru domu jednorodzinnego po zakończeniu budowy

Jakie dokumenty są potrzebne do odbioru domu jednorodzinnego po zakończeniu budowy

Zakończenie budowy stało sie faktem. Zanim się jednak wprowadzisz, do odbioru domu jendorodzinnego musisz zgromadzić dokumenty. Potrzebne będą zawiadomienie o zakończeniu budowy, pozwolenie na użytkowanie, wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku, wniosek o zameldowanie na pobyt stały.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Jest niezbędne, by legalnie zamieszkać w domu. W ciągu 14 dni od zakończenia prac budowlanych musimy w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy, a do niego dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy;
 • oświadczenie kierownika budowy, że dom wybudowano zgodnie z projektem i przepisami Prawa budowlanego, a teren budowy został uporządkowany;
 • protokoły z ewentualnych kontroli;
 • powykonawczą inwentaryzację geodezyjną;
 • jeżeli były zmiany w trakcie realizacji projektu, kopie rysunków projektu budowlanego wraz z naniesionymi zmianami.
 • potwierdzenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, odbioru wykonanych przyłączy;
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (nie dotyczy to m.in. budynków sklaksyfikowanych jako zabytki; gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok; mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2 - art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

Do użytkowania budynku można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w ciągu 21 dni nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Również w takim samym terminie od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy nadzór budowlany ma prawo skontrolować obiekt. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości nałoży na inwestora kary w wysokości 1000 zł za każdą nieprawidłowość. Może to mieć miejsce tylko w przypadku obowiązkowej kontroli, a te nie dotyczą budynków mieszkalnych, chyba że przystępujemy do użytkowania niewykończonego budynku – wtedy kontrola jest obowiązkowa.

Pozwolenie na użytkowanie

Jest potrzebne, gdy:

 • w trakcie budowy nastąpiły nieprawidłowości, np.wykonano prace niezgodnie z projektem;
 • budowa była samowolą, którą zalegalizowano w trakcie trwania prac;
 • po zakończeniu budowy nadzór budowlany stwierdził, że dom wybudowano niezgodnie z warunkami zabudowy (np.wysokość budynku, szerokość elewacji frontowej, kąt nachylenia połaci dachu są inne niż przewidziane w planie, budynek zajmuje większą część powierzchni działki, niż powinien) – wtedy pozwolenie zostaniewydane dopiero po doprowadzeniu budowy do stanu zgodnego z prawem;
 • użytkowanie domu ma się rozpocząć przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych. Jeśli w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nikt się od niej nie odwoła, decyzja staje się ostateczna i w domu można zamieszkać zgodnie z prawem.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie trzeba dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń;
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (nie dotyczy to m.in. budynków sklasyfikowanych jako zabytki gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok; mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku

Składa się go w urzędzie gminy lub miasta. Gminy wymagają dołączenia różnych załączników i w różnych terminach rozpatrują wnioski, musimy więc sprawdzić wcześniej, jakie dokumenty są wymagane w gminie, na terenie której znajduje się nasza działka i dom.

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały

Prawo nakłada obowiązek zameldowania się w miejscu zamieszkania, jednak wiele osób go nie dopełnia i rzadko spotykają ich z tego powodu nieprzyjemności. Jednak, gdy adres zamieszkania i zameldowania to to samo miejsce, wiele spraw urzędowych staje się prostszych – urzędowa korespondencja przychodzi prosto do nas do domu, bliżej jest do ZUS-u, urzędu skarbowego, w czasie wyborów bez dodatkowych zaświadczeń możemy głosować w miejscu zamieszkania. W tym celu należy złożyć w urzędzie gminy stosowny wniosek. Trzeba przedstawić:

 • dowód osobisty;
 • akt własności nieruchomości;
 • zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zamieszkania;
 • zaświadczenie z urzędu o braku przeciwwskazań do użytkowania domu lub pozwolenie na użytkowanie.

Wniosek i decyzja są zwolnione z opłat.

Jakie zezwolenia musi zawierać projekt budowlany domu?

Aby otrzymać pozwolenie na budowę, musimy zlecić wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskać...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...

Instalacja paneli fotowoltaicznych - czy jest...

Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych to poważna inwestycja. Montaż powinien być realizowany przez...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...