| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Co zgłaszać do nadzoru budowlanego na kolejnych etapach budowy domu jednorodzinnego

Co zgłaszać do nadzoru budowlanego na kolejnych etapach budowy domu jednorodzinnego

Nadzór budowlany to instytucja, której nie sposób ominąć podczas budowy domu jednorodzinnego. Dotyczy to praktycznie każdego etapu budowy domu. Począwszy od jej rozpoczęcia, przez cały okres trwania, po moment zakończenia. Wyjaśniamy, co kiedy zgłaszać do powiatowego nadzoru budowlanego (czyli PINB), aby budowa odbyła się zgodnie z prawem budowlanym.

Rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego

Pierwszego kontaktu z PINB doświadczysz w momencie gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna. Zanim rozpoczniesz prace budowlane, masz obowiązek skierować na ręce Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych. Pismo takie składa się co najmniej na 7 dni przed ich planowanym rozpoczęciem (art. 41 ust 4 prawo budowlane). Wraz z zawiadomieniem należy złożyć:

  • oświadczenie kierownika budowy (robót) o przyjęciu obowiązków kierowania budową,
  • oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego (oczywiście w przypadku jego ustanowienia – w przypadku budowy domu jednorodzinnego zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest obowiązkowe),
  • oraz gdy taki obowiązek powstanie - informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu umieszczanym na budowie, dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Warto przy tym pamiętać, że przystąpienie przez inwestora do budowy domu jednorodzinne-go bez powiadomienia stosownego organu stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny. Może też być uznane za tzw. samowolę budowlaną, która nie ulega przedawnieniu.

Warto wiedzieć, że co do zasady to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie legalizacji samowoli budowlanych (art. 48-51 prawo budowlane).

Jakie sprawy do powiatowego, a jakie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego?

W trakcie budowy domu jednorodzinnego

Zgodnie z art. 81a ust 1. prawa budowlanego - organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu na teren budowy w celu przeprowadzenia kon-troli. Nadzór może sprawdzić, czy budowa postępuje zgodnie z wytycznymi z projektu bu-dowlanego, a tym samym czy nie doszło do samowoli budowlanej.

W przypadku wykrycia przez nadzór istotnych odstępstw od pierwotnych założeń w projekcie lub gdy w związku z budową zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, nadzór budowlany ma prawo zatrzymać budowę.

Istotne odstępstwa nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę, dlatego też, jest to upraw-nienie organu tzw. swobodnego uznania. Niemniej jednak, z pewnością będą to: budowa bu-dynku o innych parametrach niż wynika to z zatwierdzonego projektu budowlanego, odmien-ne niż w zatwierdzonym projekcie usytuowanie obiektu czy inne (samowolne) rozmieszcze-nie okien niż przewidywał projekt.

Wstrzymanie budowy następuje w drodze postanowienia, które oczywiście możesz zaskarżyć.

Należy także pamiętać, że w przypadku, gdy zmieni się kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego (jeśli go powołaliśmy), musimy za każdym razem tę okoliczność zgłaszać w PINB. Do zgłoszenia, jak wynika z ustawy prawo budowlane, dołączamy stosowne oświadczenia. (art. 44 ust 1 i 2 prawo budowlane).

Po zakończeniu budowy domu jednorodzinnego

W celu formalnego zakończenia prac budowlanych, należy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego złożyć stosowne zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, inwestor jest obowiązany dołączyć (art. 57 prawo budowlane):

  • oryginał dziennika budowy,
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz o doprowadzeniu do nale-żytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, protokoły badań i sprawdzeń,
  • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
  • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Po złożeniu zawiadomienia, organ nadzoru ma 21 dni na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu - w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku gdy organ nie przewiduje wniesienia sprzeciwu, nie ciąży na nim obowiązek, by potwierdzać tę okoliczność stosownym dokumentem. Znajduje tu zastosowanie instytucja tzw. milczącej zgody.

W celu przyspieszenia ww. trzytygodniowego terminu, możesz złożyć wniosek do organu o wydanie zaświadczenia, w którym organ potwierdzi, że nie wniesie sprzeciwu od naszego zawiadomienia. Na wydanie takiego zaświadczenia, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, organ będzie miał tylko 7 dni.

Należy także pamiętać, że zgodnie z treścią ustawy prawo budowlane inspektor nadzoru budowlanego może skontrolować nawet już istniejący i użytkowany dom jednorodzinny.

Gdy podczas budowy dokonałeś nieistotnych zmian w projekcie

Ponadto, jeżeli momencie budowy dokonałeś zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do niniejszego zawiadomienia, należy także dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W ta-kim przypadku, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowla-nego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami - powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli ten ostatni, został ustanowiony.

Które zmiany w projekcie są istotne, a które nieistotne?

Przeczytaj dodatkowo:
ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

WZORY UMÓW na prace budowlano-remontowe + rady...

Pobierz gotowe wzory umów do wypełnienia – mamy dla Ciebie 6 różnych umów,...

Sprawdź, co musisz wiedzieć zanim wymienisz stare...

Jeśli zdecydowaliśmy się zastąpić stare pokrycie nową dachówką betonową lub ceramiczną, musimy...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...