Nowe opłaty za wywóz odpadów w Warszawie. Zmiany od 2021 r.

2021-09-02 11:32

Mieszkańcy Warszawy płacą za wywóz śmieci według nowych zasad. Wysokość opłaty zależy od zużycia wody.

Opłata za wywóz śmieci
Autor: Bys W Warszawie opłata za wywóz śmieci zostala uzależniona od żużycia wody

Dotychczas mieszkańcy Warszawy wnosili ryczałtowe opłaty za wywóz śmieci naliczane dla każdego gospodarstwa domowego. Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali, że jest to niesprawiedliwe – nie uwzględnia liczby osób zamieszkujących dany lokal, czyli ilości rzeczywiście powstających w danym gospodarstwie domowym odpadów. Dotychczasowe regulacje wygasły z końcem marca 2021 r. Rada Warszawy podjęła decyzję o nowym sposobie naliczania opłat za odpadyod zużycia wody. Zgodnie z przepisami miasta i gminy mogą wybrać jeden z czterech wariantów sposobu naliczania składek za wywóz śmieci:

 • od powierzchni mieszkania,
 • od zużycia wody,
 • od osoby,
 • od gospodarstwa domowego.
Czy warszawiacy chcą zniesienia ustawy śmieciowej?

Spis treści

 1. Opłaty za śmieci od zużycia wody
 2. Skarga na warszawską uchwałę śmieciową
 3. Wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty za wywóz śmieci
 4. Jak określić zużycie wody i wysokość opłaty za odpady
 5. Jak nalicza się opłaty za śmieci, gdy nie ma wodomierza?
 6. Woda do sprzątania
 7. Woda bezpowrotnie zużyta
 8. Obniżka opłaty za śmieci dla posiadaczy kompostownika
 9. Opłata za śmieci dla domków rekreacyjnych
 10. Program osłonowy dla dużych rodzin
 11. Nowe deklaracje dotyczące zużycia wody
 12. Termin wnoszenia opłat za śmieci

Opłaty za śmieci od zużycia wody

Zużycie wody to wskaźnik, który może w bardzo bliskim stopniu oddawać rzeczywistą liczbę osób żyjących w danym gospodarstwie domowym, ponieważ każdy mieszkaniec wykorzystuje wodę na swoje potrzeby. Wariant ten jest uważany za najsprawiedliwszy wśród propozycji przewidzianych przez ustawodawcę. Skorelowanie wysokości opłat za odpady ze zużyciem wody może być bodźcem, który skłoni mieszkańców Warszawy do zmniejszenia jej zużycia. Wariant ten można potraktować jako proekologiczny. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak cenna jest woda i że należy ją oszczędzać. Daje to okazję do ograniczenia zużycia wody, co będzie podstawą do zmniejszenia wysokości opłat za wywóz odpadów w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Skarga na warszawską uchwałę śmieciową

Ponieważ uchwale zarzucono wiele uchybień, została ona zaskarżona do sądu. 8 lipca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność podjętych uchwał wprowadzających metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnioną od ilości zużytej wody. Wyrok nie jest prawomocny, miasto może złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tej chwili nie ma jeszcze uzasadnienia wyroku.

Dotychczasowe przepisy nadal obowiązują i dla mieszkańców nie ma w tym momencie zmian w opłatach.

Wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty za wywóz śmieci

Wobec licznych protestów mieszkańców na terenie całego kraju co do tego sposobu rozliczania wywozu odpadów przeprowadzono nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Znalazł się w niej zapis mówiący, że w gminach, które stosują metodę naliczania opłaty za odpady od zużycia wody, opłata ta nie będzie wyższa niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Maksymalna stawka opłaty za śmieci może wynosić więc ok. 150 zł. Prezydent Andrzej Duda 21 sierpnia 2021 r.  podpisał nowelę ustawy. Przepisy wprowadzające pułap w opłatach za śmieci wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Opłata za wywóz śmieci
Autor: Geberit Opłatę za wywóz śmieci skorelowano ze zużyciem wody, wychodząc z założenia, że każdy mieszkaniec korzysta z wody w łazience, toalecie, kuchni

Jak określić zużycie wody i wysokość opłaty za odpady

Od 1 kwietnia 2021 r. nowa stawka opłaty miesięcznej za odpady dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych domów będzie liczona wg wzoru:

 • 12,73 zł x 1 m3.

Opłata za odpady będzie liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku.

Przyjmuje się, że średnie zużycie wody przez 1 osobę wynosi 2,5 m3 miesięcznie. W takiej sytuacji opłata za wywóz śmieci w gospodarstwie 1-osobowym wyniesie 31,80 zł, a w gospodarstwie 4-osobowym 127,30 zł.

Jak nalicza się opłaty za śmieci, gdy nie ma wodomierza?

Gdy w budynku lub mieszkaniu nie ma wodomierzy alby gdy nie są one podłączone do wodociągu, opłatę za wywóz śmieci oblicza się według wzoru:

 • nieruchomość zamieszkana: liczba mieszkańców x 4 m3 wody x 12,73 zł,
 • nieruchomość mieszana, dla części niezamieszkanej (np. delikatesy w kamienicy, salon kosmetyczny w bloku wielorodzinnym): normy zużycia wody wg załącznika do uchwały 676/2019 x 12,73 zł za 1 m3.
 • nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są objęte warszawskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – opłata naliczana według zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Woda do sprzątania

W budynkach wielorodzinnych woda wykorzystana do sprzątania, np. mycia klatek schodowych, będzie proporcjonalnie wliczona do zużycia przez wszystkich mieszkańców.

Woda bezpowrotnie zużyta

Właściciele domów jednorodzinnych oraz mieszkań w budynkach wielorodzinnych nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą, czyli taką, która została wykorzystana np. do podlewania ogródków. Warunkiem odliczenia jest posiadanie osobnego wodomierza do wody gospodarczej, ogrodowej.

Przeczytaj też:

Podlicznik wody ogrodowej (wodomierz ogrodowy): jak go zamontować >>>

Obniżka opłaty za śmieci dla posiadaczy kompostownika

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady na terenie własnej posesji, mogą pomniejszyć wysokość opłaty za odpady o 4 zł.

Przeczytaj też:

Jak zrobić kompostownik w ogrodzie >>>

Opłata za wywóz śmieci
Autor: STS Elektro W budownictwie wielorodzinnym woda wykorzystana do sprzątania przestrzeni wspólnych zostanie doliczona proporcjonalnie wszystkim mieszkańcom

Opłata za śmieci dla domków rekreacyjnych

Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe będą wnosić ryczałtową stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 181,90 zł za rok.

Program osłonowy dla dużych rodzin

Biorąc pod uwagę, że jest to znaczna podwyżka w stosunku do dotychczasowych opłat, wprowadzono program osłonowy dla rodzin wielodzietnych, kwalifikujących się do Karty Dużej Rodziny. Mieszkańcy, którzy są w trudnej sytuacji finansowej otrzymają od miasta zasiłek celowy, pokrywający nawet połowę opłaty za śmieci. Kryterium dochodowe programu wynosi 1848 zł netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Nowe deklaracje dotyczące zużycia wody

Od kwietnia 2021 r. właściciele nieruchomości lub ich zarządcy muszą złożyć nowe deklaracje o wysokości zużycia wody. W imieniu mieszkańców bloków (wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych) składają je zarządcy. Deklarację można:

 • złożyć w Wydziałach Obsługi Mieszkańców,
 • wysłać listem poleconym do odpowiedniego urzędu dzielnicy,
 • złożyć w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Deklaracje składane przez Internet muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Termin wnoszenia opłat za śmieci

Nową deklarację należy złożyć do 10 maja 2021 r. Każdy, kto złożył nową deklarację, otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty.

Termin płatności to do 28 dnia danego miesiąca. Opłaty można wnosić:

 • przelewem,
 • gotówką w kasach rzędu,
 • gotówką w wybranych placówkach pocztowych (bez prowizji).

Więcej szczegółów na stronie: czysta.um.warszawa.pl

QUIZ. Segregacja nie ma dla Ciebie tajemnic? Wiesz, gdzie wyrzucić te śmieci?

Pytanie 1 z 20
Niedojedzone frytki, resztki mięsa czy kości wyrzucisz do:
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.