Rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii: jakie rozwiązania zawiera i co przewiduje?

2014-04-29 12:14

Rządowy projekt ustawy o OZE przewiduje między innymi wdrożenie nowoczesnego systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie nowych opcji dla istniejących instalacji OZE w celu optymalizacji rachunku ekonomicznego, jak również promocję wytwarzania energii z OZE w mikro- i małych instalacjach

Energia odnawialna
Autor: Andrzej T. Papliński Energia wiatru i słońca to alternatywa, gdy dom, w szczególności letni, jest daleko od sieci

Co zmieni przygotowany przez rząd projekt ustawy o OZE?

Projekt ustawy o OZE przewiduje:

  • utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE (poszanowanie praw nabytych), ale wytwórcy energii elektrycznej będą mieli wybór między zachowaniem obecnych zasad wsparcia, a zadeklarowaniem przystąpienia do nowego systemu aukcyjnego;
  • wprowadzenie nowych opcji dla istniejących instalacji OZE w celu optymalizacji rachunku ekonomicznego;
  • wdrożenie nowoczesnego systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych  instalacji OZE;
  • promocję prosumenckiego wytwarzania energii z OZE w mikro- i małych instalacjach (prosument to jednocześnie producent i konsument energii elektrycznej); energetyka prosumencka polega na zużywaniu, na potrzeby własne, energii elektrycznej wytwarzanej z OZE i sprzedawaniu jej nadwyżek do sieci elektroenergetycznej; w ramach tego systemu przewidziano m. in. obowiązek zakupu nadwyżek energii elektrycznej, która została wytworzona w mikroinstalacji przez kolejnych 15 lat, po cenie 80 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez prezesa URE.

System wsparcia dla producentów energii z OZE

Zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej projekt ustawy przewiduje nowy system wsparcia dla producentów energii z OZE – system aukcyjny. Ma on funkcjonować od 1 stycznia 2015 r. Obecnie odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy, dom maklerski mają obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia. To mechanizm „zielonych certyfikatów”. Ma go zastąpić system aukcyjny. Jego celem jest osiągnięcie nałożonych na Polskę zobowiązań dotyczących wytworzenia określonej ilości energii ze źródeł odnawialnych w sposób najbardziej opłacalny. System aukcyjny zapewni pełną konkurencję wszystkich technologii OZE, co w konsekwencji doprowadzi do rozwoju nowych, najbardziej efektywnych kosztowo instalacji oraz uniemożliwi występowanie „nadwsparcia”, jakie miało miejsce w ramach funkcjonującego mechanizmu tzw. zielonych certyfikatów.

Najważniejszymi elementami systemu aukcyjnego będą między innymi:

  • ograniczenie poziomu wsparcia do kosztów faktycznie ponoszonych przez inwestorów (wytwórców energii elektrycznej z OZE) oraz pełną przejrzystość i konkurencyjność procesu aukcyjnego,
  • faza prekwalifikacji projektów, a także system kaucji i kar służący zapobieganiu zagrożenia niezrealizowania inwestycji,
  • organizowanie odrębnych aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE produkowanej w obiektach:
  1.  o mocy zainstalowanej do 1 MW (minimum ¼ energii elektrycznej powinna zostać wytworzona w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW, co zapewni wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów);
  2. o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW.

Zgodnie z projektem, aukcje będą, przynajmniej raz w roku, ogłaszane, organizowane i przeprowadzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ogłoszenie o aukcji będzie - na co najmniej 30 dni przed jej rozpoczęciem – zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki. Wygrywać będą uczestnicy, którzy zaoferują najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z OZE.

Szczegółowe informacje dotyczące aukcji będą określone w rozporządzeniu przez ministra gospodarki do 30 listopada każdego roku. Zostanie w nim wskazana ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku. Przewidziano również możliwość waloryzacji ceny ustalonej w wyniku aukcji, zgodnie z rocznym wskaźnikiem inflacji konsumenckiej.

Minister gospodarki na co najmniej 60 dni przed przeprowadzeniem pierwszej, w danym roku, aukcji będzie miał obowiązek informować w rozporządzeniu o maksymalnej cenie (w złotych) za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku sprzedana przez wytwórców, w drodze aukcji,  energia elektryczna z odnawialnych źródeł (cena referencyjna).

System aukcyjny będzie obejmował oferty wytwarzania energii elektrycznej w nowych i zmodernizowanych instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii. W przypadku istniejących instalacji maksymalny, zagwarantowany okres systemu wsparcia wyniesie 15 lat i będzie liczony od momentu wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia. Dla nowych inwestorów OZE przewidziano nowy, innowacyjny sposób wyliczania stałej ceny gwarantowanej obowiązującej przez 15 lat.

Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej – za co będzie odpowiedzialny?

Projekt przewiduje również utworzenie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej SA (OREO SA). Będzie to podmiot m. in. rozliczający ujemne saldo między wartością sprzedaży energii elektrycznej i wartością zakupu energii elektrycznej wytworzonej na podstawie systemu aukcyjnego. Jego wyznaczenie wynika bezpośrednio z obowiązków sprzedawcy zobowiązanego do zakupu energii elektrycznej po stałych cenach określonych na podstawie przeprowadzonej aukcji. Ceny będą zróżnicowane w zależności od konkretnego rozstrzygnięcia w aukcji. OREO SA, zgodnie z projektem, ma też gromadzić i zarządzać środkami z opłaty OZE. Przez 2015 rok stawka opłaty OZE netto wynosić będzie 2,27 zł za 1 MWh.

Ograniczona ma zostać pomoc dla instalacji tzw. spalania wielopaliwowego oraz likwidację pomocy dużej energetyki wodnej. W projekcie założono likwidację mechanizmów wsparcia dla elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej powyżej 5 MW, które wytworzyły po raz pierwszy energię elektryczną przed wejściem ustawy w życie.

W celu uproszczenia i ograniczenia dotychczasowych procedur koncesyjnych wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach przemysłowych, zaproponowano aby działalność gospodarcza – w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii – w małej instalacji, wymagała jedynie wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Wpis ten określono w projekcie jako „rejestr wytwórców energii w małej instalacji”. Rejestr będzie prowadzić prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Ustawa ma obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednak przepisy wprowadzające nowy system wsparcia OZE mają obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 12 miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia, jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej. Ten zapis jest korzystny dla inwestorów - daje im znacznie więcej czasu na dostosowanie swoich inwestycji do nowych wytycznych.

Proponowana ustawa pozwoli uzyskać co najmniej 15 % udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r., zgodnie z priorytetem wyznaczonym w „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.” Efektem przyjęcia tej ustawy będzie wdrożenie mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej z OZE lub biogazu rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem generacji rozproszonej opartej o lokalne zasoby OZE. Bez wprowadzenia proponowanej optymalizacji kosztowej, system wsparcia OZE może kosztować między 4,6 – 6,2 mld zł w 2015 r. oraz 7,5 – 11,5 mld zł w 2020 r.

Projekt ustawy o OZE trafił już do prac w Sejmie.

29.04.2014

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.