Nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Zmiany w zasadach sporządzania świadectwa energetycznego

2014-12-01 14:07 Aneta Mościcka
Świadectwo będzie sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków
Autor: Andrzej Szandomirski Świadectwo będzie sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

Nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków określa między innymi zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, jak również wymogi wobec osób, które mogą sporządzać to świadectwo. Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 9 marca 2015 roku.

W myśl ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 roku charakterystyka energetyczna to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania.

Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Zgodnie z nowymi przepisami, właściciel, zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, a także najemca, będzie musiał zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

 • sprzedawanego na podstawie umowy sprzedaży;
 • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • wynajmowanego.

Powyższy obowiązek nie będzie dotyczył między innymi budynku:

 • mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2∙rok).

Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo energetyczne będzie sporządzane na podstawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, zgodnie z przepisami rozporządzeń wykonawczych do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Przy sporządzaniu świadectwa, będą brane pod uwagę parametry techniczne konstrukcji i instalacji budynku oraz parametry techniczne źródła ciepła zasilającego budynek lub część budynku.

Świadectwo będzie sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej będzie przekazywać osobie lub podmiotowi, który zlecił jego wykonanie, świadectwo charakterystyki energetycznej w formie papierowej, z numerem nadanym w centralnym rejestrze oraz podpisem osoby uprawnionej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku a przepisy Prawa budowlanego

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku, dla którego został wykonany projekt architektoniczno-budowlanego oraz dla domu jednorodzinnego będzie sporządzane w oparciu o przepisy Prawa budowlanego, przy uwzględnieniu ewentualnych odstępstw od projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie musiało zawierać:

 • dane identyfikacyjne budynku lub części budynku;
 • charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku;
 • zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku.

Właściciel, zarządca budynku lub jego części, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego będzie musiał przekazać odpowiednio nabywcy albo najemcy:

 • świadectwo charakterystyki energetycznej – przy podpisaniu umowy sprzedaży albo sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy podpisaniu umowy najmu.

Ważność świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Straci ono ważność przed upływem wskazanego wyżej terminu, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku. Metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, sposób sporządzania oraz wzory świadectw charakterystyki energetycznej określi minister infrastruktury i rozwoju w drodze rozporządzenia.

Prawo do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku nie będzie mógł sporządzić właściciel lub zarządca tego budynku lub tej części budynku oraz osoba, której przysługuje w tym budynku lub w tej części budynku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie mogła sporządzić osoba, która spełni określone wymogi, m.in. ukończenia studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu inżyniera albo studiów, których program obejmuje zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej będzie wpisywana do specjalnego wykazu prowadzonego przez ministra infrastruktury i rozwoju, a ponadto będzie musiała:

 • przechowywać sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej przez okres 10 lat;
 • podpisać umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej;
 • przechowywać dokumenty lub ich kopie i dane, na podstawie których zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, przez okres ważności tego świadectwa.

Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach

Właściciel lub zarządca budynku będzie musiał poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:

 1. okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
 • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
 • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
 • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;

      2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, która będzie polegała na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmować będą ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku. Kontrola systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji nie będzie dokonywana w przypadkach, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną.

Kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku będzie mogła dokonywać osoba, która posiada między innymi uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej. Z powyższej kontroli sporządzane będą protokoły z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej

W myśl nowych przepisów, minister infrastruktury i rozwoju będzie prowadzić centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, który obejmie wykazy:

 • osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
 • osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
 • świadectw charakterystyki energetycznej;
 • protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Powyższy wykaz obejmie także osoby, które mają prawo sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej na terenie Unii Europejskiej.

Minister infrastruktury i rozwoju będzie musiał sprawdzać czy świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz powyższe wykazy są sporządzone prawidłowo.

Za sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej bez posiadania odpowiednich wymagań będzie groziła grzywna.

Właściciele lub zarządcy budynków, dla których zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej na podstawie przepisów dotychczasowych, będą mieli obowiązek przekazania ministrowi infrastruktury i rozwoju kopii świadectwa charakterystyki energetycznej w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia omawianej ustawy. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie omawianej ustawy związanych z przekazywaniem i sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej będą stosowane przepisy dotychczasowe. Świadectwa charakterystyki energetycznej wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków została uchwalona przez Sejm 29 sierpnia br. (Dz,.U. z 2014 r., poz. 1200). 23 września br. weszły w życie przepisy tej ustawy, które nakładają na ministra infrastruktury i rozwoju opracowanie projektu krajowego planu działań dotyczącego zwiększenia liczby budynków o niskim zużyciu energii oraz przedstawienia tego projektu Radzie Ministrów. Pozostałe przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wejdą w życie 9 marca 2015 roku.

1.12.2014

Energia z paliw kopalnych czy energia odnawialna?

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
Aleksander Sudoł - CEB.COM.PL
|

Wielu myli charakterystykę energetyczną budynku (projektowaną) z świadectwem charakterystyki energetycznej budynku. Ten pierwszy dokument wystawia się przy projektowaniu budynku (przed wybudowaniem lub gdy budynek istniejący podlega przebudowie lub nadbudowie) w celu znalezienia optymalnych rozwiązań dla nowo projektowanego budynku aby spełniał wymagania techniczne na dany rok np. WT 2017. Przedstawia się go do nadzoru budowlanego aby uzyskać pozwolenie na budowę. Natomiast świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem oceniającym budynek po termomodernizacji czyli dla budynku już istniejącego. Jako dokument certyfikujący jego jakość.

Mart
|

No to nie rozumiem. Ja jak będę robił odbiór domu po budowie to muszę robić tą charakterystykę czy nie ??

Valdis52
|

Najłatwiej jest robić "niby słuszne " rzeczy za pieniądze obywatela. Urzędnik nie chce słyszeć Że bzdurne obowiązki to dodatkowy koszt ok 500 zł bo tyle kosztuje świadectwo energetyczne. Dlaczego ktoś arbitralnie zza biurka decyduje o wydatkach jakie muszę ponosić??!! O tym czy świadectwo jest potrzebne powinny decydować umawiające się strony sprzedaży czy najmu. Co urzędnikom do tego ??!! Ciekawe czy urzędasy tak mnożyli by dokumenty gdyby za sporządzanie ich płacili z własnej kieszeni ??

Polak
|

i tak państwo wpadło na pomysł jak tu jeszcze dorobić na obywatelach. Państwo przecież wie lepiej co obywatelowi potrzebne .Pieknie , wraca stare i niech mi ktoś powie że to nie jest komuna .Fakt trochę w innej formie :-(