Czy sąsiad może mieć pretensję o miejsce, gdzie parkujesz samochód?

2021-04-21 20:13
Miejsca parkingowe na posesji
Autor: Andrzej Szandomirski Gdy na podjeździe nie ma wydzielonych miejsc parkingowych, auta można parkować w każdym jego miejscu.

Planując na działce parking, trzeba wziąć pod uwagę, że zgodnie z przepisami odległość wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym zadaszonych, czyli wiat garażowych) od granicy działki i budynków nie może być mniejsza niż przewiduje to prawo budowlane i warunki techniczne.

Zgodnie z § 18 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zagospodarowując działkę budowlaną – należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Liczba wymaganych stanowisk podana jest z reguły w decyzji o warunkach zabudowy albo w postanowieniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stanowisko postojowe musi mieć nawierzchnię utwardzoną (np. kostką brukową) lub co najmniej gruntową stabilizowaną, a minimalne rozmiary stanowiska parkingowego dla jednego samochodu to 2,5 m szerokości i 5 m długości. W przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne wymagana szerokość stanowiska to nie mniej niż 3,6 m (§ 21 ust. 1).

GALERIA: zobacz projekty wiat garażowych

Odległość miejsc postojowych nie może być mniejsza niż:

  • 7 m od placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym (nie tylko położonym na tej samej działce, ale także na sąsiedniej), w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska (§ 19 ust. 1 pkt 1 lit. a);
  • 3 m od granicy działki budowlanej, na której się znajdują. Jedynie gdy sąsiednia działka jest działką drogową, nie obowiązują żadne minimalne odległości od niej (§ 19 ust. 2 pkt 1 lit.a i ust. 7).

Podane odległości dotyczą miejsc postojowych do 10 stanowisk włącznie (a więc także pojedynczego miejsca postojowego), przy większej ich liczbie są wyższe.

Dla zabudowy jednorodzinnej przewidziano jednak dwa wyjątki od powyższych reguł:

  • można usytuować przy domu niezadaszony parking składający się z jednego lub dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny znajdujący się w tym budynku (§ 19 ust. 5 warunków technicznych). Nie trzeba ich więc odsuwać na 7 m od własnych okien, a gdy w budynku znajdują się dwa mieszkania – mogą się przy nim znaleźć dwa dwustanowiskowe parkingi;
  • niezadaszony jedno- lub dwustanowiskowy parking dla samochodów osobowych można usytuować przy granicy działki, pod warunkiem że będzie się on stykał z również niezadaszonym parkingiem dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce (§ 19 ust. 6 warunków technicznych). Wyjątek ten dotyczy również zabudowy zagrodowej.

Co ważne, powyższe wyjątki dotyczą wyłącznie miejsc postojowych bez żadnego zadaszenia.

Czy sąsiad może mieć pretensję o miejsce, gdzie parkujesz samochód?

Jeśli miejsca do parkowania nie są wydzielone (na przykład na działce mamy tylko utwardzony podjazd bez zaznaczonego parkingu), to właścicielom nieruchomości często się wydaje, że samochody mogą parkować w dowolnym miejscu, na przykład tuż przy granicy z sąsiednią działką, co niekoniecznie może się podobać sąsiadom. W takich sytuacjach mogą oni prosić o interwencję organ nadzoru budowlanego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 917 z późn. zm.).
Warto wiedzieć

Inne obiekty bez szczególnych wymogów: wiaty, altany, składowanie opału, a także składowanie materiałów palnych, pozostałości roślinnych, rozpalanie ognia, wykonanie oczka wodnego...

Przepisy nie przewidują szczególnych odległości dla wiat lub altan ogrodowych. Co do zasady można je usytuować w dowolnym miejscu, jednak w pewnych sytuacjach (w zależności od sposobu wykorzystywania) mogą być zakwalifikowane jako miejsca postojowe dla samochodów lub obiekty przeznaczone do składowania opału. Tylko wiaty o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym możemy stawiać na własnej działce w dowolnie wybranym miejscu.

W wypadku wiaty garażowej obowiązują nas regulacje § 19 ust. 1 i 2 warunków technicznych. Oznacza to, że wiata garażowa musi być odsunięta przynajmniej na 7 m od okien (własnych i sąsiadów) oraz 3 m od granicy działki (za wyjątkiem granicy z drogą). Nie ma więc możliwości postawienia wiaty garażowej przy granicy z sąsiednią działką, nawet gdyby stykała się z podobną wiatą należącą do sąsiada.

W przypadku składowania drewna w grę wchodzą przepisy przeciwpożarowe. Warto pamiętać, że zabronione jest składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu.

Również usytuowanie miejsca na ognisko lub grill, choć nie jest w przepisach uregulowane, nie może powodować zagrożenia dla sąsiednich obiektów. Zabronione jest rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

Natomiast wykonanie oczka wodnego nie jest obwarowane żadnymi przepisami określającymi miejsce jego usytuowania (podobnie jak sadzenie drzew). Trzeba jednak mieć na uwadze, aby budując coś na działce, kopiąc lub sadząc, nie wpłynąć niekorzystnie na działkę sąsiada, bo wtedy może on wystąpić z roszczeniami cywilnoprawnymi dotyczącymi zakłócania wykonywania prawa własności.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE