Jak założyć księgę wieczystą? Wniosek o założenie księgi wieczystej

2022-07-07 20:19
Nowe Prawo budowlane
Autor: thinkstockphotos.com Przegłosowana, 15.01.2015, przez Sejm nowelizacja Prawa budowlanego, teraz trafi do prac w Senacie

Wniosek o założenie księgi wieczystej składa notariusz dokonujący czynności prawnej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości, jednak zdarza się, że trzeba założyć ją samemu. Jest to niezbędne, gdy chcemy na tej nieruchomości budować dom na kredyt, a także przydatne, gdy zamierzamy ją sprzedać.

Wprawdzie nie ma obowiązku prowadzenia księgi wieczystej dla każdej działki czy każdego lokalu, jednak wszyscy, którzy chcą wykazać swoje prawa do nieruchomości lub zaciągnąć kredyt hipoteczny, muszą się postarać o założenie księgi wieczystej. Wyjaśniamy, jak to zrobić.

Wniosek o założenie księgi wieczystej

Aby założyć księgę, należy złożyć stosowne żądanie – wniosek o założenie księgi wieczystej – w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którego okręgu położona jest nieruchomość. Odpowiedni formularz (KW-ZAL) można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

We wniosku należy opisać nieruchomość, dla której ma być założona księga wieczysta (podać numer działki ewidencyjnej, miejsce położenia, obszar) oraz wskazać dane wszystkich właścicieli nieruchomości (ich imiona i nazwiska lub nazwy, imiona rodziców, numery PESEL lub REGON oraz adresy miejsc zamieszkania lub siedziby). Oprócz tego trzeba oświadczyć, że dla nieruchomości nie ma dotychczas założonej księgi wieczystej oraz że nie jest ona obciążona na rzecz osób trzecich i nie istnieją ograniczenia w rozporządzaniu nią. Jeżeli nieruchomość jest obciążona, należy wskazać wszystkie ciążące na niej prawa oraz osoby uprawnione – z podaniem adresu ich zamieszkania. Wniosek oczywiście musimy podpisać.

Czytaj też: Jak uzyskać odpis z księgi wieczystej przez internet

Rubryki wniosku o założenie księgi wieczystej: 

  • 1-2 – oznaczenie sądu, do którego kierujemy wniosek, i numer wydziału,
  • 5-9 – położenie nieruchomości,
  • 10-13 – oznaczenie działki ewidencyjnej,
  • 14-17 – oznaczenie budynku, jeśli księga ma być założona dla nieruchomości budynkowej (wypełniane tylko w przypadku, gdy przedmiotem żądania jest założenie księgi wieczystej dla nieruchomości budynkowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego domu jednorodzinnego),
  • 18-24 – oznaczenie lokalu, jeśli księga ma być założona dla lokalu;
  • 25–26 treść żądania, 
  • 27 - numer księgi lub numer zbioru, jeżeli dla nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona była wcześniej księga dawna, księga wieczysta, która zaginęła lub uległa zniszczeniu, lub prowadzony był zbiór dokumentów,
  • 28-50 – dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, adres do doręczeń,
  • 51-99 – dane ewentualnych uczestników postępowania (pozostałych współwłaścicieli lub innych osób, którym przysługują prawa do nieruchomości),
  • 100-108 – wykaz dokumentów załączonych do wniosku, przy czym w pozycjach 97-100 wymienione są już nazwy formularzy, które mogą być dołączone do wniosku.

Oprócz tego należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat na pierwszej stronie formularza wskazujący, dla jakiej nieruchomości chcemy założyć księgę (gruntowej, budynkowej, lokalowej, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu). Wniosek należy podpisać. 

Zobacz: Księga wieczysta bez tajemnic. Czego się dowiesz z księgi wieczystej

Załączniki składane z wnioskiem o założenie księgi wieczystej

Może zaistnieć potrzeba dołączenia do wniosku jeszcze innych wypełnionych formularzy:

  • KW-ZAD Żądanie wpisu w księdze wieczystej,
  • KW-OZN Oznaczenie działki ewidencyjnej,
  • KW-WU Wnioskodawca/uczestnik postępowania,
  • KW-PP Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy.

Do wniosku o założenie księgi wieczystej trzeba dołączyć:

  • dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości czyli dokumenty geodezyjne (wypis i wyrys z ewidencji gruntów, wypis z rejestru lub kartoteki budynków),
  • dokumenty potwierdzające własność (odpis aktu notarialnego nabycia własności, akt własności ziemi, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, umowa przekazania gospodarstwa rolnego sporządzona przed naczelnikiem lub sekretarzem gminy).

Uwaga! Wszystkie dokumenty będące podstawą wpisu muszą być złożone w oryginałach bądź odpisach wydanych i poświadczonych przez instytucje, które je sporządziły (sądy, organy administracji, notariusza) oraz – w przypadku decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych – posiadać klauzulę prawomocności.

Dokumenty geodezyjne

Otrzymamy je w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, w wydziale ewidencji gruntów i budynków. Na podstawie tych dokumentów zostaną dokonane wpisy dotyczące położenia nieruchomości, jej obszaru i sposobu korzystania oraz numerów działek ewidencyjnych. 

W przypadku gdy chcemy założyć księgę wieczystą dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, na której posadowiony jest budynek, do założenia księgi wieczystej potrzebny będzie dodatkowo wypis z rejestru bądź kartoteki budynków zawierający dane dotyczące liczby kondygnacji, powierzchni użytkowej, przeznaczenia budynku oraz materiału, z którego wykonane są ściany. 

Uwaga! Dokumenty geodezyjne muszą być aktualne (zwyczajowo – nie starsze niż trzy miesiące) oraz zaopatrzone w klauzulę, iż przeznaczone są do dokonywania wpisów w księgach wieczystych, co należy zaznaczyć, zamawiając wypis i wyrys (ma to wpływ na wysokość opłaty za wydanie dokumentu.

Dokumenty potwierdzające własność nieruchomości

Muszą one poświadczać zarówno prawa obecnego właściciela, jak też osoby, od której nastąpiło nabycie. Jedynie w sytuacji tak zwanego nabycia pierwotnego (niezależnie od własności innej osoby, na przykład przez zasiedzenie czy uwłaszczenie) wystarczy załączyć tylko aktualny tytuł własności (postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia, akt własności ziemi). W przypadku współwłasności trzeba załączyć tytuły własności wszystkich współwłaścicieli.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE