Program „Czyste powietrze” dofinansowanie. Dotacja lub pożyczka

2019-02-13 17:35 Agnieszka Szajkowska
Termomodernizacja domu kostki czyste powietrze
Autor: Piotr Mastalerz We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Jest kilka możliwości uzyskania wsparcia finansowego na termomodernizację. Dofinansowanie w programie „Czyste powietrze” może mieć formę dotacji lub taniej pożyczki. Komu przysługują i jak z nich skorzystać?

Program „Czyste powietrze” polega na dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW określonych prac termomodernizacyjnych w użytkowanym mieszkalnym budynku jednorodzinnym albo wyposażenia nowo budowanego domu w określone urządzenia. Dofinansowanie może mieć formę:

 • bezzwrotnej i nieopodatkowanej dotacji (pokrywającej od 15 do 90% kosztów mieszczących się w limicie 53 tys. zł na budynek) oraz
 • zwrotnej taniej pożyczki (przeznaczonej na pokrycie pozostałych wydatków).

Beneficjentami programu mogą być właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych wyodrębnionych w takich domach (mogą być najwyżej dwa lokale w budynku). Mają oni wybór – czy skorzystać tylko z dotacji, uzupełnić ją pożyczką, czy też wziąć jedynie pożyczkę. Wnioski o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” składa się we właściwych wojewódzkich funduszach ochrony środowiska. Warto wiedzieć, że formularz wniosku o dofinansowanie został tak skonstruowany, że jego w trakcie jego wypełniania przeprowadzana jest uproszczona analiza energetyczna budynku. Nie ma więc potrzeby zamawiania audytu energetycznego, choć jest to również dopuszczalne.

Program „Czyste powietrze”: dotacja

Program „Czyste powietrze” został zaktualizowany w styczniu 2019 r. Obecnie wysokość dotacji przysługującej inwestorowi zależy od kwoty miesięcznego dochodu netto przypadającego na osobę w jego gospodarstwie domowym w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dotację oraz – w wypadku inwestorów, którzy mają możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej - od kwoty ich rocznego dochodu netto, czyli podstawy obliczenia podatku za poprzedni rok. Inwestorzy ubiegający się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” zostali więc podzielenie na dwie grupy: tych, którzy mają możliwość wykorzystania ulgi termomodernizacyjnej, i tych, którzy tego zrobić nie mogą (bo nie płacą PIT albo dopiero budują dom).

Zobacz także:

Dotacja dla osób, które nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, może pokryć:

 • 90% kosztów (ze względu na limit nie więcej niż 47 700 zł) - gdy miesięczny dochód netto przypadający na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 600 zł;
 • 80% kosztów (nie więcej niż 42 400 zł) - przy dochodzie na osobę w przedziale 601–800 zł;
 • 70% kosztów (nie więcej niż 37 100 zł) - przy dochodzie na osobę w przedziale 801–1000 zł;
 • 60% kosztów (nie więcej niż 31 800 zł) - przy dochodzie na osobę  w przedziale 1001–1200 zł;
 • 50% kosztów (nie więcej niż 26 500 zł) - przy dochodzie na osobę w przedziale 1201–1400 zł;
 • 40% kosztów (nie więcej niż 21 200 zł) - przy dochodzie na osobę w przedziale 1401–1600 zł;
 • 30% kosztów (nie więcej niż 15 900 zł) – gdy dochód na osobę jest wyższy niż 1600 zł.

Dotacja dla osób, które – rozliczając się z fiskusem indywidualnie bądź wspólnie z małżonkiem – mają możliwość skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, może wynieść:

 • 90% kosztów (nie więcej niż 47 700 zł) - gdy miesięczny dochód netto przypadający na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 600 zł;
 • 80% kosztów (nie więcej niż 42 400 zł) - przy dochodzie na osobę w przedziale 601–800 zł;
 • 67% kosztów (nie więcej niż 35 510 zł) - przy dochodzie na osobę w przedziale 801–1000 zł;
 • 55% kosztów (nie więcej niż 29 150 zł) - przy dochodzie na osobę w przedziale 1001–1200 zł;
 • 43% kosztów (nie więcej niż 22 790 zł) - przy dochodzie na osobę w przedziale 1201–1400 zł;
 • 30% kosztów (nie więcej niż 15 900 zł) - przy dochodzie na osobę w przedziale 1401–1600 zł;
 • 18% kosztów (nie więcej niż 9540 zł) – gdy dochód na osobę w gospodarstwie przekracza 1600 zł, ale kwota rocznego dochodu wnioskodawcy jest nie wyższy niż 85 528 zł;
 • 15% kosztów (nie więcej niż 7950 zł) – gdy dochód na osobę w gospodarstwie przekracza 1600 zł, ale kwota rocznego dochodu wnioskodawcy mieści się w przedziale 85 529-125 528 zł.

Jeżeli kwota rocznego dochodu wnioskodawcy przekracza 125 528 zł, w ogóle nie przysługuje mu dotacja do termomodernizacji. Może jednak nadal zaciągnąć na nią pożyczkę z funduszu lub odliczyć poniesione wydatki od dochodu. 

Program „Czyste powietrze”: pożyczka

Pożyczką można pokryć resztę wydatków (tych, na które nie przysługuje dotacja, przy czym nie są one już limitowane kwotą 53 tys. zł). Oczywiście mogą na nią liczyć jedynie te osoby, których dochody wskazują, że będą w stanie ją spłacić. Warunki udzielenia pożyczki w programie „Czyste powietrze” są następujące:

 • oprocentowanie zmienne nie wyższe niż WIBOR 12M plus 70 punktów bazowych, ale nie mniejsze niż 2% (1 lutego 2018 r. wyniosłoby 2,57%). Wysokość oprocentowania jest ustalana w cyklach rocznych;
 • spłata w równych ratach miesięcznych nie dłużej niż w ciągu 180 miesięcy, licząc od wypłaty pierwszej transzy do spłaty ostatniej raty. Czas spłaty zależy też od wieku pożyczkobiorcy, bo ostatnia rata musi być spłacona najpóźniej w roku, w którym kończy 75 lat;
 • karencja w spłacie rat kapitałowych nie dłuższa niż 12 miesięcy od zakończenia robót;
 • możliwość spłaty częściowej lub całkowitej przed terminem bez dodatkowych kosztów;
 • zabezpieczeniem spłaty jest weksel in blanco z klauzulą „bez protestu”, a gdy pożyczka przekracza 15 tys. zł – dodatkowo poręczenie albo notarialne oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji.

Dofinansowanie program „Czyste powietrze”: wymiana starego kotła

Warunkiem koniecznym dofinansowania jest wymiana starego kotła opalanego węglem lub innym paliwem stałym na nowoczesne urządzenie grzewcze (dotyczy to również pozostałych źródeł ciepła na paliwo stałe takich jak: piec kaflowy, kominek, koza i trzon kuchenny, które są zainstalowane na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej). Dopiero gdy w domu jest lub ma być zainstalowane źródło ciepła spełniające warunki programu „Czyste powietrze”, można wnioskować również o dotację (pożyczkę) na ocieplenie budynku i inne jego ulepszenia. Co ważne, za źródło ciepła spełniające warunki programu „Czyste powietrze” uznaje się w pierwszej kolejności węzeł cieplny z programatorem temperatury, czyli przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, a jeśli jest ono niedostępne lub nieopłacalne, to takim źródłem ciepła może być:

 • ogrzewanie elektryczne;
 • kondensacyjny kocioł gazowy lub olejowy co najmniej klasy energetycznej A w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń (chyba że kocioł zainstalowany w domu, który chcemy poddać termomodernizacji, został wprowadzony do obrotu przed 26.09.2015 r., musi mieć wówczas efektywność energetyczną określoną symbolem czterech gwiazdek);
 • pompa ciepła powietrzna albo odbierająca ciepło z gruntu lub wody o klasie efektywności energetycznej minimum A+ (chyba że jest już zainstalowana w termomodernizowanym domu; wtedy wymagane są określone wartości współczynnika COP potwierdzone certyfikatem, na przykład minimum 3,1 dla elektrycznej pompy powietrze/woda);
 • kocioł na węgiel lub biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu (jeśli jest już zamontowany w termomodernizowanym domu, musi być co najmniej 5. klasy normy europejskiej). Dodatkowo taki kocioł musi spełniać wymagania prawa miejscowego, w tym uchwały antysmogowej, jeśli taka obowiązuje w danej gminie (może się zdarzyć, że przepisy te nie zezwalają na używanie paliw stałych). Ponadto dofinansowanie takiego kotła jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej.

Uwaga! Nie tylko nowe źródło ciepła musi spełniać wysokie standardy. Dotyczy to również ocieplonych przegród – muszą one sprostać wymaganiom WT 2021, na przykład współczynnik przenikania ciepła przez ściany po termomodernizacji nie może być wyższy niż 0,2 W/(m2·K).

Możliwość uzyskania dofinansowania wymiany kotła i innych prac termomodernizacyjnych zależy też od tego, kiedy wydano pozwolenie na jego budowę i jakie źródło ciepła jest w nim zainstalowane w dniu składania wniosku o dofinansowanie (patrz tabela poniżej).

Na jakie prace i w których domach przysługuje dotacja lub pożyczka

Pozwolenie na budowę domu wydano do 15.12.002 r.

Pozwolenie na budowę domu wydano po 15.12.2002 r.
Stare źródło
ciepła na
paliwo stałe
Źródło ciepła
spełnia
wymagania
programu
Stare źródło
ciepła na
paliwo stałe
Źródło ciepła
spełnia
wymagania
programu
Wymiana źródła ciepła
i budowa przyłącza
dotacja
i pożyczka
- dotacja
i pożyczka
-
Docieplenie przegród
zewnętrznych i wewnętrznych
dotacja
i pożyczka
dotacja
i pożyczka
dotacja
i pożyczka
-
Wymiana stolarki zewnętrznej dotacja
i pożyczka
dotacja
i pożyczka
dotacja
i pożyczka
-
Montaż lub modernizacja
instalacji c.o. i c.w.u.
dotacja
i pożyczka
dotacja
i pożyczka
dotacja
i pożyczka
-
Montaż wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła
dotacja
i pożyczka
dotacja
i pożyczka
dotacja
i pożyczka
-
Montaż instalacji OZE:
kolektorów słonecznych
lub fotowoltaiki
tylko pożyczka tylko pożyczka tylko pożyczka tylko pożyczka

Koszty kwalifikowane

Musimy też wiedzieć, że dla poszczególnych rodzajów prac składających się na kompleksową termomodernizację określono w programie limity kosztów jednostkowych (na przykład 150 zł/m2 na docieplenie ściany albo 15 tys. zł na kondensacyjny kocioł gazowy). Nie oznacza to, że nie możemy wybrać droższych rozwiązań. Dofinansowanie obejmie wtedy tylko tak zwane koszty kwalifikowane, czyli tę część wydatków, która mieści się w limitach. Minimalny łączny koszt kwalifikowany wynosi 7 tys. zł, a maksymalny zależy od zakresu inwestycji i wielkości domu (wskazana już wyżej kwota 53 tys. zł ogranicza jedynie wysokość dotacji).

Ważne terminy w programie „Czyste powietrze”

Ważne są też terminy prowadzenia prac termomodernizacyjnych.

Nie można ich rozpocząć (tzn. ponieść pierwszego wydatku) wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ani zakończyć przed złożeniem tego wniosku. W wypadku wniosków o dofinansowanie składanych po 30 czerwca 2019 r. prace można będzie rozpocząć dopiero po złożeniu takiego wniosku;

Trzeba je ukończyć w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

Wypłata dotacji i pożyczki może nastąpić dopiero po zrealizowaniu danego etapu albo całości zaplanowanej inwestycji, przy czym w pierwszej kolejności musi to być montaż nowego źródła ciepła (chyba że w budynku już się takie znajduje).

Co się bardziej opłaca?

Dotacja i ulga. Przykładowe wyliczenie

Załóżmy, że dwie rodziny z miesięcznym dochodem na osobę w przedziale 1201-1400 zł zamierzają wydać na termomodernizację domu po 40 tys. zł. Jedna może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, a druga nie.

1. Pierwsza rodzina może liczyć na dotację pokrywającą 43% kosztów, czyli najwyżej 17 200 zł (43% x 40 000). W ramach ulgi może odliczyć od dochodu pozostałe 22 800 zł, co obniży podatek o 4104 zł zł (zakładając stawkę opodatkowania 18%). Łącznie można więc obniżyć koszt inwestycji o 21 304 zł, czyli nieco ponad połowę.

2. Druga rodzina może otrzymać dotację w wysokości 50% kosztów, czyli maksymalnie 20 tys. zł.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie z programu "Czyste powietrze"?

Wniosek o dofinansowanie można składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego terytorialnie ze względu na adres budynku. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym – będą one oceniane na bieżąco. Informacje o sposobie wypełniania wniosków, terminach i trybie ich rozpatrywania znajdują się na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW. Jest tam także formularz, pokazujący jak krok po kroku wypełnić wniosek o dofinansowanie. Wnioski można składać elektronicznie i papierowo. Na stronach WFOŚiGW można znaleźć także terminarz spotkań informacyjnych, które już odbywają się na terenie całego kraju. Informacje o spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska i WFOŚiGW są umieszczane także na stronach internetowych wszystkich gmin.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Konkurs II edycja 2020
logo czyste powietrze

Autor: Murator

Czyste powietrze z Muratorem

Dzięki programowi „Czyste Powietrze” przeprowadzenie termomodernizacji domu stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Niemniej pozostaje ona przedsięwzięciem wymagającym podjęcia wielu ważnych decyzji. Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji akcjiCzyste powietrze z Muratorem”. Wyjaśniamy, jakie korzyści można osiągnąć dzięki ociepleniu domu i wymianie nieefektywnych urządzeń grzewczych, a przede wszystkim, jak przeprowadzić skuteczną termomodernizację z wykorzystaniem dotacji, pożyczek i ulgi podatkowej. Ogromną atrakcją naszej akcji jest konkurs, w którym do wygrania są bardzo cenne nagrody ufundowane przez naszych partnerów:

 1. ocieplenie ścian zewnętrznych,
 2. ocieplenie poddasza z zamontowaniem bądź wymianą okien dachowych,
 3. wymiana kotła na powietrzną pompę ciepła.

Nie przegap i zobacz naszą akcję „Czyste powietrze z Muratorem”!

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
sssss
|

Propaganda a nie faktyczna pomoc. Kto przy dochodach 1400zł miesięcznie ociepla dom ? Będzie jadł trawę ? Dochód 1800zl dyskwalifikuję mnie do datacji bo mam za duży dochód.

Vatrax
|

Jak to jest z nowymi domami? Raz piszecie, że jest na nowo wybudowane i wymianę w już wybudowanych, a w innym miejscu, że tylko na wymianę