Rekompensaty za prąd: jak uzyskać rekompensatę i jakiej wysokości za wzrost cen energii

2020-03-06 17:43

Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. Celem jest zminimalizowanie skutków wzrostu cen prądu w gospodarstwach domowych. Wyjaśniamy, kto i kiedy będzie mógł ubiegać się o rekompensatę, a także jaka wysokość dofinansowania została przewidziana.

licznik
Autor: Gettyimages

Kto może ubiegać się o rekompensatę za prąd?

Zgodnie z projektem, rekompensata przysługiwać będzie odbiorcy końcowemu posiadającemu umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową z przedsiębiorstwem obrotu w stosunku do punktu poboru energii elektrycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, w którym zużywa energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że:

 1. odbiorca ten nie przekroczył w 2019 r. kwoty 85.528 zł, czyli 7127 zł brutto miesięcznie
 2. zużycie pobranej z sieci energii elektrycznej w punkcie poboru energii elektrycznej w gospodarstwie domowym tego odbiorcy końcowego w 2020 r. jest wyższe niż 63 kWh

Jak czytamy w dołączonej do projektu ustawy ocenie skutków regulacji (dalej: OSR), wprowadzenie progu dochodowego ma na celu wyeliminowania sytuacji, w której dofinansowanie otrzymają zamożni odbiorcy końcowi.

Ponadto, rekompensata za prąd nie będzie przysługiwać odbiorcy końcowemu posiadającemu długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową z przedsiębiorstwem obrotu, obejmującą cały 2020 r., na mocy której cena energii elektrycznej w całym 2020 r. nie wzrosła w stosunku do ceny energii elektrycznej obowiązującej tego odbiorcę w dniu 31 grudnia 2019 r. W OSR wyjaśniono, że potrzeba wprowadzenia tego przepisu wynika z faktu, że na detalicznym rynku energii elektrycznej w latach poprzedzających 2020 rok były zawierane umowy ze stałą ceną, np. na okres 3 lat. Zatem nie ma uzasadnienia do uprawniania do rekompensaty odbiorców w sytuacji, w której, zgodnie z obowiązującą umową, cena w 2020 r. w porównaniu do 2019 r., dla takich odbiorców nie wzrośnie.

Jaka będzie wysokość dofinansowania?

Z projektu wynika, że rekompensata za wzrost cen energii elektrycznej będzie uzależniona od jej zużycia w 2020 r. i wyniesie od około 34 do 306 zł.

Tabela: Rekompensaty za wzrost cen energii w 2020 r.

Wysokość zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe Kwota rekompensaty
od 63 kWh do 500 kWh 34,08 zł
od 500 kWh do 1200 kWh 82,80 zł
powyżej 1200 kWh do 2800 kWh 190,86 zł
więcej niż 2800 kWh 306,75 zł

Ministerstwo wyjaśnia, że takie kwoty zwrotów wynikają z kilku czynników, a mianowicie:

 • wzrostu cen energii elektrycznej,
 • wzrostu opłat za dystrybucję energii,
 • wzrostu kwoty VAT w związku ze wzrostem podstawy do opodatkowania, wynikającym ze wzrostu cen i opłat.

Z OSR wynika, że prawo do dofinansowania będzie przysługiwało 15,1 mln gospodarstw. Maksymalne koszty programu rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej w 2020 r. wyniosą 2 mld 431 mln 8 tys. zł. Poza kosztami wynikającymi z wypłacanych rekompensat mechanizm wygeneruje koszty obsługi Funduszu Wypłat Różnicy Ceny, które wniosą ok. 0,1 proc. całkowitych kosztów mechanizmu, czyli ok. 2,5 mln zł.

Jak się ubiegać o rekompensatę: deklaracja

Zgodnie z projektem, aby uzyskać rekompensatę za podwyżkę cen prądu należy złożyć deklarację, że nie przekroczyło się kwoty kwalifikującej odbiorcy do tzw. drugiego progu podatkowego, czyli, że nasze dochody nie przekroczyły 85 528 zł. Wzór deklaracji stanowi załącznik do projektowanej ustawy. Należy w niej także oświadczyć, że pobierana energia elektryczna nie jest wykorzystywana w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Deklarację składamy w punkcie obsługi przedsiębiorcy, z którym mamy zawartą umowę sprzedaży prądu.

Uwaga! Deklarację składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Po złożeniu takiej deklaracji przedsiębiorstwa obrotu i operatorzy systemów dystrybucyjnych będą decydować o tym, jakiej wysokości rekompensaty będą przysługiwać. Będą one musiały także dwa razy poinformować swoich klientów o możliwości złożenia takiej deklaracji. Deklaracje będzie można złożyć od momentu wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga! Jeśli złożymy deklarację po upływie wyznaczonego przez ustawodawcę terminu, tj. po 31 grudnia 2020 r., nie otrzymamy rekompensaty.

Projekt stanowi, że deklaracje będzie można przekazać przedsiębiorstwom obrotu w kilku formach:

 • bezpośrednio w punkcie obsługi klienta przedsiębiorstwa,
 • pocztą, w formie papierowej, przy czym o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego,
 • za pomocą poczty elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, przy czym termin złożenia deklaracji uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wiadomość elektroniczna została nadana,
 • za pomocą systemu teleinformatycznego służącego do komunikacji pomiędzy odbiorcą  końcowym i przedsiębiorstwem obrotu.

Deklarację w stosunku do jednego punktu poboru energii elektrycznej będzie można złożyć tylko raz. Jednak w sytuacji, kiedy odbiorca końcowy zmieni sprzedawcę prądu w 2020 r. i będzie chciał skorzystać z rekompensaty, będzie musiał złożyć deklarację również nowemu sprzedawcy.

Nieprawidłowe złożenie deklaracji za prąd

Przedsiębiorstwo obrotu sprawdzi poprawność i kompletność danych zawartych w deklaracji w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. Jeśli okaże się, że została ona nieprawidłowo wypełniona, przedsiębiorstwo wezwie nas, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania deklaracji, do jej poprawienia lub uzupełnienia. Poprawioną bądź uzupełnioną deklarację trzeba będzie dostarczyć do przedsiębiorstwa w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Uwaga! Niezastosowanie się do wezwania przedsiębiorstwa obrotu do poprawienia lub uzupełnienia deklaracji skutkuje utratą prawa do rekompensaty.

Informacje od przedsiębiorstwa

W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy przedsiębiorstwo, z którym zawarliśmy umowę sprzedaży energii powinno przedstawić nam wzór deklaracji oraz informację dotyczącą:

 • podmiotu uprawnionego do otrzymania rekompensaty za podwyżkę cen prądu,
 • wysokości rekompensaty,
 • zasad i sposobu wypłaty rekompensaty za prąd,
 • sposobów złożenia deklaracji, wraz z podaniem danych przedsiębiorstwa umożliwiających skuteczne złożenie deklaracji w wybrany przez odbiorcę końcowego sposób.

Jeśli w terminie do dnia poprzedzającego dzień przekazania wzoru deklaracji nie złożymy jej przedsiębiorstwu, przedsiębiorstwo to ma obowiązek ponownie przekazać nam wzór deklaracji wraz z wskazanymi powyżej informacjami. Powinno to uczynić w terminie od 1 września 2020 r. do 30 października 2020 r. Ponadto, przedsiębiorstwo zobowiązane jest zamieścić deklarację wraz informacjami na swojej stronie internetowej i udostępniać je co najmniej do 30 września 2021 r.

Udzielenie rekompensaty za prąd

Przedsiębiorstwo, z którym mamy podpisaną umowę będzie udzielać rekompensaty za podwyżkę cen prądu poprzez dokonanie korekty kwoty płatności brutto pierwszej faktury za energię wystawionej po 15 marca 2021 r., o roczną kwotę rekompensaty (czyli kwotę uzależnioną od wysokości zużycia energii określoną w wyżej przedstawionej tabeli). W przypadku, gdy kwota rekompensaty przewyższa wysokość kwoty na pierwszej fakturze wystawionej po 15 marca 2021 r., przedsiębiorstwo będzie musiało dokonać korekty faktur, wystawianych bezpośrednio po pierwszej fakturze, tak byśmy otrzymali należną nam kwotę.

Przeczytaj też:

Jak przyłączyć dom do sieci elektroenergetycznej. Wniosek i koszty >>>

Jeśli nie ma możliwości dokonania korekty bądź gdy nasza umowa z przedsiębiorcą obrotu wygasła 31 grudnia 2020 r. lub została po tym dniu rozwiązana, przedsiębiorstwo powinno wystąpić do nas o wskazanie numeru rachunku bankowego do wypłacenia należnej rekompensaty albo jej części. Będziemy na to mieli co najmniej 21 dni od dnia otrzymania wezwania. W terminie 14 dni od dnia otrzymania naszego numeru rachunku przedsiębiorstwo ma obowiązek wypłacić nam rekompensatę. 

Uwaga! Jeśli w terminie wyznaczonym przez przedsiębiorstwo nie podamy numeru rachunku, stracimy prawo do wypłaty rekompensaty.

Podstawa prawna:

 • Projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r.

Quiz o ekologii. Niektóre odpowiedzi mogą cię zszokować!

Pytanie 1 z 12
Najwięcej CO2 powstanie przy...
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.