| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Rękojmia za wady. Czego możesz żądać od wykonawcy np. za źle położone płytki
Gdy zamawiasz u wykonawcy wykonanie dzieła

Rękojmia za wady. Czego możesz żądać od wykonawcy np. za źle położone płytki

Jeżeli zleciłeś wykonawcy np. wykonanie mebli czy naprawę dachu i okazało się, że prace te zostały wykonane niesolidnie, możesz dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi za wady. Pod warunkiem oczywiście, że podpisałeś z wykonawcą umowę o dzieło. 

Kiedy z wykonawcą możesz podpisać umowę o dzieło

Umowa o dzieło ma zastosowanie wtedy, gdy zlecamy wykonawcy osiągnięcie określonego rezultatu, to jest wykonanie jakiegoś materialnego przedmiotu (drzwi, mebli), zamontowanie konkretnych elementów wyposażenia (płytek, armatury i urządzeń w kuchni czy łazience), naprawę lub wymianę jakichś elementów domu (dachu, elewacji, instalacji).

Umowa o dzieło nie może natomiast obejmować wybudowania domu w całości ani poszczególnych etapów budowy, bo w takiej sytuacji stosuje się umowę o roboty budowlane.

Jeśli umowę o dzieło zawiera przedsiębiorca z konsumentem, a zamówienie dotyczy wytworzenia rzeczy ruchomej, na przykład drzwi, okien czy mebli, to w sytuacji, gdy wykonana rzecz okaże się wadliwa, klienta chronią przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Przysługują mu zatem uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową.

W przypadku pozostałych usług, polegających na przykład na przeprowadzeniu prac wykończeniowych czy remontowych, zamawiającego chroni rękojmia za wady fizyczne dzieła – bez względu na to, czy umowę zawieramy z przedsiębiorcą, czy nie.

Jakie są zasady rękojmi?

Wykonawca odpowiada za wady przez rok od oddania dzieła. Kodeks cywilny przewiduje jednak, że wady należy zgłosić wykonawcy w ciągu miesiąca od ich zauważenia, w przeciwnym razie utracimy uprawnienia z tytułu rękojmi. W zależności od rodzaju ujawnionych nieprawidłowości oraz czasu ich wykrycia klient może:

  • żądać od wykonawcy zmiany sposobu wykonywania umowy, jeśli jest on wadliwy (wyznaczając mu na to odpowiedni termin);
  • odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dokończenie prac innemu wykonawcy, jeżeli dotychczasowy nie dokona poprawek w wyznaczonym terminie;
  • gdy prace ukończono, a dzieło ma wady – żądać od wykonawcy naprawy w wyznaczonym terminie. Jeśli naprawa wymaga nadmiernych kosztów, na przykład znacznie przekraczających wysokość wynagrodzenia wykonawcy, może on jej odmówić. Wtedy klientowi pozostają dwa niżej wymienione roszczenia (ewentualnie może dochodzić odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy):
  • żądać od wykonawcy obniżenia ceny, jeżeli wady są nieistotne, ale nie dadzą się usunąć lub wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie;
  • odstąpić od umowy, gdy wady są istotne i w dodatku nie dają się usunąć lub wykonawca nie naprawi ich w wyznaczonym terminie.

Warto też wiedzieć, że można odstąpić od umowy już wtedy, gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem pracy tak bardzo, że z pewnością nie zdoła wykonać jej w umówionym terminie. Odstąpienie od umowy oznacza, że strony powinny zwrócić sobie wzajemne świadczenia (wypłacone wynagrodzenie, przekazane materiały). Jeśli nie jest to możliwe w naturze, trzeba rozliczyć wartość wykonanych prac oraz zapłaconego wynagrodzenia.

Ważne terminy i rodzaje żądań

Klienta obowiązują zatem określone terminy na zgłaszanie roszczeń. Rodzaj żądań też nie jest dowolny. Należy zachować odpowiednią kolejność, czyli najpierw dać wykonawcy możliwość poprawienia błędów w wyznaczonym terminie.

Natychmiastowe odstąpienie od umowy bez wykorzystania innych przewidzianych prawem możliwości może się skończyć tym, że wykonawca uzna, że nie było powodów do wypowiedzenia umowy, a nawet zażąda odszkodowania za jej bezpodstawne zerwanie.

Co po upływie rękojmi?

Klient może jeszcze dochodzić roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy o dzieło. Roszczenia z tego tytułu przedawniają się po dwóch latach od oddania dzieła, a jeśli prac nie ukończono – po dwóch latach od dnia, w którym zgodnie z umową wykonawca powinien ukończyć prace

Czy sąsiad może mieć pretensję o miejsce, gdzie parkujesz samochód?

Planując na działce parking, trzeba wziąć pod uwagę, że zgodnie z przepisami odległość wydzielonych...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Sprawdź, co musisz wiedzieć zanim wymienisz stare...

Jeśli zdecydowaliśmy się zastąpić stare pokrycie nową dachówką betonową lub ceramiczną, musimy...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...

Podtopienia nieruchomości. Jak sobie poradzić z...

Podtopienia domów i działek występują dość często, szczególnie po zimie i w czasie intensywnych...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...