| muratordom.pl » Instalacje » Kolektory, pompy ciepła » Dotacje na kolektory słoneczne. Jak przebrnąć przez gąszcz procedur i dostać dofinansowanie?

Dotacje na kolektory słoneczne. Jak przebrnąć przez gąszcz procedur i dostać dofinansowanie?

Podpowiadamy, jak otrzymać dofinansowanie do kolektorów słonecznych. Jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby dostać dotację i jakie warunki trzeba spełnić? Czy z dopłaty może skorzystać każdy?

Dla kogo dotacja na kolektory słoneczne?

Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, które posiadają prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie. Ponadto beneficjentami programu są także wspólnoty mieszkaniowe, które instalują kolektory słoneczne na własnych budynkach wielorodzinnych.

„Dysponowaniem budynkiem” jest prawo własności (w tym współwłasność), użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawa, z tym, że umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w okresie kredytowania.

Co istotne, w razie współwłasności budynku współwłaściciel występując o dofinansowanie musi uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli budynku na instalację kolektora słonecznego.

Polecamy: Zmiany w zasadach dofinansowania kolektorów

Czy kredyt może być udzielony w ramach działalności gospodarczej?

Dotacje dotyczą budynków mieszkalnych, muszą one być przeznaczone w całości na cele mieszkaniowe albo budynek musi być zajęty przez mieszkania co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia.

Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej.

Gdzie składa się wniosek?

Osoba zainteresowana składa w banku współpracującym z NFOŚiGW wniosek o dotację Funduszu wraz z wnioskiem o kredyt. Formularze wniosków udostępnia bank, w którym składa się wniosek.

Jakie umowy są potrzebne?

Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt z dotacją oraz pisemną umowę z wykonawcą.

Umowa z wykonawcą powinna zawierać zobowiązanie wykonawcy do montażu kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji.

Dodatkowo umowa powinna określać wartość pomniejszenia należności wykonawcy o przyznane przez niego beneficjentowi upusty, rabaty, zwroty, bonifikaty lub inne podobne formy pomniejszania należności, także przyrzeczone beneficjentowi po wykonaniu przedsięwzięcia (jeżeli takie rabaty były udzielone).

Od tego momentu beneficjent programu musi przedkładać w banku faktury do zapłaty wykonawcy z kredytu, zgodnie z podpisaną umową z bankiem.

Jakie formalności po zamontowaniu kolektorów?

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia kredytobiorca i wykonawca podpisują protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.

Następnie kredytobiorca przedkłada w banku w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zrealizowania przedsięwzięcia dokumenty: protokół końcowego odbioru, kopie faktur, oświadczenie o niewykorzystywaniu efektu przedsięwzięcia w działalności gospodarczej, dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą, umowę z wykonawcą przedsięwzięcia oraz inne dokumenty określone w umowie kredytu z dotacją.

Kiedy NFOŚiGW wypłaca pieniądze?

Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu końcowego odbioru (a w przypadku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oświadczenia o zamieszkaniu w tym budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę kwoty kredytu.

NFOŚiGW wypłaca dotację na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje.

Następnie bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu.

WAŻNE

Wykonawca tylko z uprawnieniami

NFOŚiGW wymaga posiadania określonych uprawnień przez osoby montujące kolektory. I tak np. montować instalacje kolektorów słonecznych może wykonawca, który może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia do kierowania budową w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych (zgodnie z wymogami, które są zawarte w rozdziale 2 Prawa budowlanego).

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Montaż paneli słonecznych przed tobą?...

Montaż paneli słonecznych wiąże się z koniecznością dobrania do nich dodatkowych elementów, bez...

Kolektory słoneczne – budowa i wielkość paneli a...

Kolektory słoneczne – budowa tych nowoczesnych urządzeń do ogrzewania budynków, a zwłaszcza ich...

Nieprawidłowe działanie pompy ciepła: jak...

Instalacja pompy ciepła w domu ma pomóc zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie. Jednak będzie to...

Ekologiczne sposoby ogrzewania domu: czy warto...

Wiele osób budujących nowe domy oraz planujących modernizację istniejących słyszało o pompie ciepła,...

Czym ogrzewać dom: węgiel, biomasa, gaz czy pompa...

Czy zmiany cen paliw i planowane wprowadzenie zakazu palenia węglem i drewnem spowodują, że kotły na paliwa...

Ogrzewanie domu pompą ciepła na działce bez...

Jednym z nowoczesnych sposobów ogrzewania domu jest instalacja z pompą ciepła. Najbardziej popularne...