| muratordom.pl » Budowa » Przed budową » Istotne zmiany w projekcie budowlanym w trakcie budowy domu a zmiana pozwolenia na budowę

Istotne zmiany w projekcie budowlanym w trakcie budowy domu a zmiana pozwolenia na budowę

Jesteś w trakcie budowy domu i planujesz zmianę w projekcie budowlanym? Sprawdź, czy zmiany te mają charakter istotny, czy nieistotny. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ w przypadku istotnego odstępstwa od projektu wymagana jest zmiana pozwolenia na budowę.

Jakie zmiany w projekcie domu są istotne?

Prawo budowlane nie precyzuje jednoznacznie granicy między istotnym a nieistotnym odstępstwem od projektu. Ważny jest tutaj rodzaj zmian. Zgodnie z art. 36a Prawa budowlanego do istotnych zalicza się te zmiany, które dotyczą:

  • sposobu zagospodarowania działki objętego projektem, na przykład inne niż w projekcie usytuowanie budynku względem granic działki i nieruchomości sąsiednich;
  • charakterystycznych parametrów domu, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji. Niedopuszczalne będzie zatem – bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę – dobudowanie piętra, podpiwniczenia, dodatkowego pomieszczenia czy garażu. Niemożliwe będzie także działanie w drugą stronę, czyli zmiana domu piętrowego na parterowy czy zmniejszenie długości lub szerokości domu; 
  • warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (chodzi tu o obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, ośrodki zdrowia);
  • sposobu użytkowania budynku lub jego części, na przykład wybudowanie domu mieszkalnego zamiast warsztatu samochodowego, gabinetu dentystycznego zamiast jednego z pokoi;
  • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz wymagają uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. Taką istotną zmianą przykładowo może być wybudowanie całorocznego domu jednorodzinnego na terenie przeznaczonym pod zabudowę letniskową i dopuszczającym zabudowę o charakterze sezonowym. 

Ważne okoliczności odstępstwa od projektu

To, czy dane odstąpienie od projektu zostanie uznane za istotne, zależy od okoliczności.

Na przykład WSA w Warszawie w wyroku z 10.03.2004 r. (sygnatura akt IV SA 3274/02) stwierdził, że podwyższenie ściany szczytowej budynku o 60 cm nie było istotnym odstępstwem w rozumieniu art. 36a Prawa budowlanego, gdyż w wyniku podwyższenia tego budynku nie nastąpiło zmniejszenie dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i nie naruszono interesów osób trzecich.

Z kolei w wyroku WSA z siedzibą w Łodzi z 31.08.2010 (sygnatura akt II SA/Łd 583/10) postanowiono, że nieznaczna zmiana wysokości budynku, jego elewacji, geometrii dachu, w szczególności kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych nie jest kwalifikowana jako istotne odstępstwo od warunków pozwolenia na budowę.

W innych sprawach tego rodzaju podobne zmiany mogłyby jednak być uznane za istotne (wymagające zmiany pozwolenia na budowę).

WARTO WIEDZIEĆ

Nie wszystkie istotne zmiany da się wprowadzić, zmieniając pozwolenie na budowę. Muszą być one zgodne z planem miejscowym lub warunkami zabudowy oraz przepisami techniczno-budowlanymi, poza tym musi na nie wyrazić zgodę autor projektu.

Przeczytaj dodatkowo:
12 najpopularniejszych filmów murator.tv w 2016...

Telewizja Budowlana Muratora - murator.tv to ponad 100 godzin filmów poradnikowych. Zobacz i obejrzyj...

Ile kosztuje budowa domu. Na czym można, a na...

Kto przed budową domu nie zadaje sobie pytania: ile to kosztuje? Koszt budowy domu w średnim standardzie to...

Budowa domu do 2021r. UE wprowadza nowe warunki...

Konieczność dostosowania się do nowych warunków technicznych dotyczących domów jednorodzinnych....

Badania gruntu pod budowę domu. Czego dowiemy się...

Kupując działkę przeznaczoną pod budowę domu, powinniśmy, już na etapie jej wyboru, przeprowadzić badania...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....