Zbiornik na olej opałowy i gaz płynny - wymagane odległości od granicy działki i domu

2018-10-06 1:00 Iwona Sysik
Zbiornik na gaz płynny
Autor: Andrzej T. Papliński

Co o usytuowaniu na działce zbiorników na gaz płynny i olej opałowy mówią przepisy techniczno-budowlane?

Zbiornik na gaz płynny

Dopuszczalne odległości zbiornika od budynków i innych obiektów użyteczności publicznej określono w §179 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. W tabeli poniżej podajemy minimalne odległości tylko dla zbiorników na gaz płynny o pojemności do 3 m3, ponieważ w zabudowie jednorodzinnej raczej nie stosuje się większych.

Odległość naziemnego zbiornika na gaz płynny od budynku mieszkalnego może być zmniejszona o 50% (czyli do 1,5 m dla zbiorników do 3 m3) w przypadku:

  • zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, usytuowanej pomiędzy zbiornikiem z gazem płynnym a budynkiem. Wymiary wolno stojącej ściany oraz jej odległość od zbiornika powinny być tak dobrane, aby osłonić zbiornik od tej części budynku, która znajduje się w odległości mniejszej niż 3 m od dowolnego punktu zbiornika; albo
  • gdy pionowy pas ściany tego budynku o szerokości co najmniej równej rzutowi równoległemu zbiornika, powiększonej po 2 m z obu jego stron oraz o wysokości równej wysokości budynku, będzie miał klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120, i gdy w tym pasie ściany nie będzie okien ani drzwi.

Minimalne odległości od zbiorników na gaz płynny

 elementy zagospodarowania terenu

zbiornik naziemny o pojemności do 3 m3

 zbiornik podziemny o pojemności do 3 m3

 budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego
lub użyteczności publicznej

 3 m (lub 1,5 m)

 1 m

 budynek produkcyjny lub magazynowy

 3 m

 1 m

 studzienka kanalizacyjna

 5 m

 5 m

 linia energetyczna napowietrzna

  • o napięciu do 1 kV
  • o napięciu powyżej 1 kV

 3 m*

 15 m*

 3 m*

 15 m*

 inny zbiornik naziemny lub podziemny

 1 m

 1 m

 granica sąsiedniej działki budowlanej

 1,5 m

 0,5 m

 *odległość liczona od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej

Zbiornik na olej opałowy

W § 273 określono, w jakiej odległości od budynku mieszkalnego i garażowego można usytuować naziemny i podziemny zbiornik z olejem zasilający kotłownię. Podaną w tabeli poniżej odległość zbiornika naziemnego od budynku mieszkalnego można zmniejszyć do 3 m, ale po spełnieniu dwóch warunków:

  • ściana zewnętrzna budynku od strony zbiornika będzie ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 albo wykona się taką ścianę pomiędzy budynkiem a zbiornikiem;
  • zainstaluje się dwupłaszczowy zbiornik stalowy lub zlokalizuje zwykły zbiornik na terenie ukształtowanym w formie niecki o pojemności większej od pojemności zbiornika, z izolacją uniemożliwiającą przedostawanie się oleju do gruntu.
Zdjęcie do bloczka '2 zdjecia' - art 3647
Autor: archiwum muratordom Jeśli na działce jest mało wolnego miejsca, łatwiej będzie usytuować podziemny niż naziemny zbiornik z gazem płynnym
Zdjęcie do bloczka '2 zdjecia' - art 3647
Autor: archiwum muratordom W przypadku oleju opałowego na wybór rodzaju zbiornika mają wpływ głównie wygoda użytkowania i względy estetyczne

 Minimalne odległości od zbiorników na olej opałowy

 elementy zagospodarowania terenu

zbiornik naziemny

 zbiornik podziemny przykryty warstwą ziemi o grubości nie mniejszej niż 0,5 m

 budynek mieszkalny

 10 m (lub 3 m) 

 3 m od zbiornika, 10 m od urządzenia spustowo-oddechowego

 budynek garażowy, gospodarczy lub inwestorski

 3 m

 3 m

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
Tomson
|

Kilka lat temu zamawiałem zbiornik na olej napędowy w Eurodorexie i wszystko dokładnie wymierzyli i rozplanowali. To bardzo profesjonalna firma. Do dziś regularnie dostarczają mi olej i bardzo sobie chwalę ich usługi.