Nowy wzór wniosku o wydanie pozwolenia na budowę [POBIERZ]. Zobacz, jak wypełnić

2014-01-24 10:44

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę od 2013 roku należy składać według nowych wzorów formularzy. Podpowiadamy, jak poprawnie wypełnić taki wniosek i jakie dokumenty do niego dołączyć. 

Pozwolenie na budowę
Autor: Jupiterimages Dom jednorodzinny można budować na podstawie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy. W obu sytuacjach wymagany jest taki sam komplet dokumentów

Nowy wniosek o pozwolenie na budowę

Nowy wniosek jest wprawdzie dłuższy niż dotychczasowy (ma kilka stron), jednak nie wymaga od wypełniającego inwencji twórczej. Są w nim jedynie rubryki i kratki do wypełnienia, większość na zasadzie zaznaczenia krzyżykiem odpowiedniej opcji. Samemu należy tylko opisać rodzaj inwestycji i podać jej adres oraz dane wnioskodawcy i ewentualnego pełnomocnika (na przykład architekta, który w ramach umowy o wykonanie projektu budowlanego załatwi za nas formalności).

Zmiany w formularzu

Największą zmianą w stosunku do poprzedniego wzoru jest zamieszczenie w formularzu obszernego, ale zamkniętego wykazu załączników. Taka formuła wniosku powinna ograniczyć arbitralność urzędników, którzy do tej pory często według własnego uznania zobowiązywali inwestorów do dostarczania dokumentów nie zawsze wymaganych przepisami.

W nowym wzorze wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę jest też miejsce na adnotację urzędu o sprawdzeniu załączników i całego wniosku pod względem kompletności. Daje to od razu przejrzystą informację, czy i czego brakuje.

Przy tak skonstruowanym wniosku urzędy nie będą już mogły wielokrotnie wzywać do uzupełnienia braków, bo na wstępie będzie wiadomo, co trzeba donieść.

Pobierz nowy wzór wniosku

Wykaz wymaganych załączników

W nowym wzorze wniosku o pozwolenie na budowę wykaz wymaganych załączników podzielono na dwie grupy: dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (tych jest 13) oraz wymagane dla pozostałych inwestycji (23).

W ramach tych grup jest kolejny podział na załączniki obligatoryjne i fakultatywne, a te ostatnie dzielą się na załączniki wynikające z Prawa budowlanego i z różnych przepisów szczególnych. Inwestor ma obowiązek zaznaczyć krzyżykiem, które z nich dołącza do wniosku. Niestety, sam musi ustalić, czy dany załącznik jest wymagany, czy nie.

Przy każdym fakultatywnym załączniku jest wskazana odpowiednia podstawa prawna, należy więc sięgnąć do przepisu i ustalić, czy w konkretnym przypadku dany załącznik faktycznie jest wymagany. Czasem wskazówką, co trzeba dołączyć do wniosku, może być decyzja o warunkach zabudowy. Nie zawsze jednak zawiera ona (bo nie musi) pełny wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Poza tym nie zawsze sama decyzja o warunkach zabudowy jest potrzebna, tak więc zazwyczaj sam musisz ustalić, co dołączyć do wniosku.

Załączniki obligatoryjne

W przypadku każdego rodzaju inwestycji należą do nich:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i mającą stosowne uprawnienia budowlane;
 • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (również składane na formularzu urzędowym).

Załączniki fakultatywne wynikające z Prawa budowlanego

  • Decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo budowlane jest wymagana zawsze wtedy, gdy dla obszaru objętego zamierzeniem inwestycyjnym nie ma obowiązującego planu miejscowego. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt gminy (burmistrz lub prezydent miasta na prawach powiatu).
   • Postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej. Tu podstawą jest art. 33 ust. 2 pkt 4 Prawa budowlanego. Uzgodnienie to rzadko będzie wymagane, bo dotyczy jedynie obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych (o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa), terenach pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego (pojęcia te zdefiniowano w ustawie o obszarach morskich RP i administracji morskiej). Pozwolenia na budowę na takich terenach wydaje wojewoda, a uzgadnia je starosta.
   • Specjalistyczna opinia w sprawie projektu budowlanego zawierającego nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach (na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego). Taką opinię wydaje projektant z uprawnieniami w odpowiedniej specjalności lub jednostka naukowa wskazana przez właściwego ministra (na przykład Instytut Techniki Budowlanej).
   • Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych. Zgodnie z art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest ono wymagane zawsze, gdy prace będą prowadzone przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
   • Zgoda wojewody na budowę obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej (może sięgać do 100 m od granic pomnika). Taka zgoda jest wymagana na podstawie art. 39a ustawy Prawo budowlane w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
   Warto wiedzieć

   Gdy wniosek jest źle wypełniony

   Złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę. Złożenie wniosku z brakami może mieć dwojakie skutki:

   • jeżeli wniosek jest niekompletny pod względem formalnoprawnym, na przykład nie zawiera podpisu albo danych adresowych wnioskodawcy – urzędnik powinien w trybie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wezwać inwestora do uzupełnienia wniosku w ciągu siedmiu dni. W razie nieuzupełnienia braków formalnych sprawę pozostawia się bez rozpoznania;
   • w razie braków materialno- -prawnych, na przykład braku wymaganych załączników, wadliwych rozwiązań projektowych, niezgodności projektu z planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy – powinien być zastosowany art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego (porównaj wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 17 listopada 2010 r., sygn. II SAB/Gd 42/10, LEX nr 756037). Oznacza to, że starosta (prezydent miasta) wydaje postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

   Załączniki fakultatywne wynikające z różnych przepisów szczególnych

   • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie jest wymagana w przypadku pojedynczych domów jednorodzinnych. Ale już osiedle takich domów może być objęte obowiązkiem uzyskania tak zwanej decyzji środowiskowej, jeśli inwestycja jest lokalizowana na terenie nieobjętym planem miejscowym o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 2 ha lub 0,5 ha w wypadku obszarów ochrony przyrodniczej (na przykład parków krajobrazowych). Organem wydającym taką decyzję w przypadku osiedla domów jest wójt (burmistrz lub prezydent miasta).
   • Decyzja o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Jest wymagana wtedy, gdy jakiś element inwestycji – na przykład sieci lub przyłącza – znajdzie się w liniach rozgraniczających ulicy (art. 39 ust. 3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Wniosek o wydanie takiej decyzji należy skierować do gminnego, miejskiego lub powiatowego zarządu dróg, zależnie od kategorii drogi.

   • Decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne. Podstawą jest tu art. 11 ust. 4 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Decyzję wydaje odpowiednio starosta lub dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Wyłączenie jest konieczne, gdy mamy budować dom na użytkach rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego klasy I, II, III, IIIa, IIIb lub użytkach rolnych klasy IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego albo na gruntach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 wyżej wymienionej ustawy, bądź na gruncie leśnym. Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej nie jest wymagana w razie budowy budynków mieszkalnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz innych budynków i urządzeń służących wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno- spożywczemu. W tych sytuacjach grunty pod budynkami nie tracą charakteru rolnego.

   • Zgoda na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu oraz uzgodnienie projektu budowlanego w tym zakresie. Jest wymagana, jeśli inwestycja wiąże się na przykład z przebudową sieci lub przyłączy znajdujących się w picy (art. 38 ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Zgodę wydaje gminny, miejski lub powiatowy zarządca drogi, zależnie od jej kategorii.

   • Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu zgoda zarządcy drogi jest wymagana zawsze, gdy odległość planowanego domu mieszkalnego lub innego budynku od zewnętrznej krawędzi jezdni miałaby być mniejsza niż: na terenach zabudowy miast i wsi: – 30 m od autostrady, – 20 m od drogi ekspresowej, – 10 m od drogi krajowej, – 8 m od drogi wojewódzkiej i powiatowej, – 6 m od drogi gminnej; poza terenem zabudowy: – 50 m od autostrady, – 40 m od drogi ekspresowej, – 25 m od drogi krajowej, – 20 m od drogi wojewódzkiej i powiatowej, – 15 m od drogi gminnej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy linia zabudowy wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wtedy bezwzględnie obowiązuje linia zabudowy wyznaczona w planie.

   Załączniki dla inwestycji towarzyszących

   W przypadku inwestycji innych niż domy jednorodzinne oprócz omówionych wcześniej załączników mogą być wymagane decyzje i zgody związane z danym rodzajem przedsięwzięcia. Dotyczy to w szczególności obiektów infrastrukturalnych takich jak gazociągi, sieci energetyczne lub inne obiekty liniowe, które z uwagi na swój skomplikowany charakter lub możliwość szczególnego wpływu na bezpieczeństwo ludzi i środowiska wymagają dodatkowych opinii i zezwoleń.

   Inwestorzy, którzy oprócz domu jednorodzinnego budują jednocześnie inne towarzyszące mu obiekty, mogą być obowiązani załączyć do wniosku o pozwolenie na budowę jeszcze dwa dokumenty:

   • zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu – jeśli inwestor będzie samodzielnie budował taki zjazd (jest to obowiązkiem zarządcy drogi tylko w razie budowy lub przebudowy drogi). Podstawą wydania zezwolenia jest art. 29 ust. 1 ustawy z 1985 r. o drogach publicznych;
   • decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym – jest potrzebna, gdy inwestor chce wykonać urządzenia wodne do celów wykraczających poza zwykłe korzystanie z wód (czyli poza potrzeby własnego gospodarstwa domowego), na przykład zechce wybudować studnię na potrzeby przedsiębiorstwa usługowego, albo – niezależnie od jej przeznaczenia – będzie ona służyła do poboru wody w ilościach przekraczających 5 m3 na dobę. Przedsięwzięcia, dla których wymagana jest taka decyzja, wymieniono w art. 122 ustawy Prawo wodne.

   Podstawa prawna:

   • rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (DzU z 2013 r., poz. 1013)
   Czy artykuł był przydatny?
   Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.