Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie. Czy wybudujesz dom bez pozwolenia na budowę?

2018-01-08 15:15
Nowelizacja prawa budowlanego
Autor: thinkstockphotos.com Nowe przpeisy ustawy Prawo budowlane weszły w życie 28.06.2015 roku

28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego. Dla inwestorów indywidualnych najważniejszą zmianą jest stworzenie możliwości budowy domu jednorodzinnego bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Jakie formalności budowlane musisz teraz spełnić, aby wybudować dom?

Inwestorzy długo musieli czekać na nowelizację prawa budowlanego, która znosi konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę. Cierpliwość się opłaciła – 28 czerwca 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane.

Budowa domu teraz bez pozwolenia na budowę

Zmiany w ustawie Prawo budowlane miały na celu przede wszystkim skrócenie uporczywych procedur związanych z rozpoczęciem budowy domu. Po wejściu w życiu nowych przepisów będą możliwe dwa sposoby rozpoczęcia prac budowlanych: rozpoczęcie budowy zgodnie ze starą procedurą (z pozwoleniem na budowę) lub z nową (bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem). Już ta jedna zmiana sprawi, że inwestorzy będą mogli zaoszczędzić nawet kilka tygodni. Pozwolenie będzie wymagane przy budowie bliźniaków oraz domów szeregowych. Dodatkowo z obowiązku uzyskania pozwolenia zostali zwolnieni inwestorzy, którzy dokonują przebudowy domów.

Co więcej, został zniesiony również siedmiodniowy termin zawiadomienia organu o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych – są to kolejne zaoszczędzone dni w procesie inwestycyjnym. Teraz możesz rozpocząć budowę po upływie 30 dni od zgłoszenia budowy i złożeniu odpowiedniej dokumentacji – jeżeli właściwy organ w tym czasie nie wniesie sprzeciwu.

Zobacz też:

Bez formalności. Co można zbudować na działce?

Kiedy jeszcze nie potrzebujesz pozwolenia na budowę?

Wniosku o wydanie pozwolenia na budowę nie musisz również składać, jeżeli planujesz budowę:

 • wolno stojącego, parterowego budynku gospodarczego
 • garażu
 • altany
 • przydomowego ganku i oranżerii
 • wolno stojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej (np. niewielkie domki letniskowe (sezonowe))
 • basenu lub oczka wodnego.

Dotyczy to obiektów, których powierzchnia nie przekracza 35 m2 (poza basenem i oczkiem wodnym – tu powierzchnia nie może przekroczyć 50 m2)

Zwolnienia z uzyskania pozwolenia na budowę doczekały się również zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3.

Rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego - dwie procedury

Co wystarczy zgłosić, ale możesz teżwystąpić o pozwolenie

Co wymaga pozwolenia na budowę
 • budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania zmieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (wymagany projekt)
 • budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeśli łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 działki
 • budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeżeli liczba tych obiektów na działce nie przekracza jednego na każde 500 m2 działki
 • budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeśli łączna liczba tych wiat na działce nie pr zekracza dwóch na każde 1000 m2 działki
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę
 • budowa szamb pojemności do 10 m3
 • budowa kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji
 • budowa zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach
 • budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu
 • budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2
 • budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
 • przebudowa ww. obiektów
 • budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych (gdy nie są wykonywane w trybie art. 29a Prawa budowlanego)
 • budowa ogrodzeń wyższych niż 2,2 m
 • docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m, ale nie wyższych niż 25 m
 • budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych
 • remont obiektów wymagających pozwolenia na budowę
 • budowa budynków jednorodzinnych szeregowych i bliźniaczych
 • budowa wolno stojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie mieści się w całości na działce stanowiącej teren inwestycji
 • budowa budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2
 • budowa całorocznych domków letniskowych (bez względu na powierzchnię zabudowy) lub domków letniskowych przeznaczonych do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2
 • budowa wiaty o powierzchni zabudowy powyżej 50 m2
 • budowa basenów lub oczek wodnych poza terenem zabudowanej działki (niezależnie od powierzchni)
 • budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni powyżej 50 m2
 • budowa budynków usługowych
 • budowa budynków wielorodzinnych
 • przebudowa ww. obiektów
 • remont lub przebudowa obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub usytuowanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Kiedy nie musisz składać nawet zgłoszenia prac budowlanych?

W nowelizacji prawa budowlanego przedstawiono również katalog obiektów, które zwolnione są z jakichkolwiek weryfikacji przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Uwzględniono w nim między innymi następujące inwestycje:

 • budowę altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2, wysokości do 5 m (dachy strome) i 4 m (dachy płaskie)
 • budowę obiektów małej architektury na prywatnych działkach
 • budowę ogrodzeń o wysokości do 2,2 m
 • docieplenie budynków na wysokości do 12 m (do 25 m wymagane zgłoszenie)
 • montaż pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.

Zobacz też:

Jak teraz wygląda procedura zgłoszenia budowy domu?

Zgłoszenia trzeba dokonać minimum 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych – tyle czasu właściwy organ ma na zajęcie stanowiska w sprawie. W tym czasie może zostać zgłoszony sprzeciw w drodze decyzji. Jeżeli po 30 dniach nie ma odzewu ze strony urzędu, możemy rozpocząć prace.

Warto dodać, że termin, w którym można przystąpić do rozpoczęcia budowy domu według zgłoszonego projektu, został wydłużony do 3 lat (wcześniej wynosił 2 lata).

Jeżeli organ stwierdzi braki w dokumentacji projektowej, wzywa inwestora do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku takiego uzupełnienia organ wnosi sprzeciw w drodze decyzji, a procedurę rozpoczyna się od początku.

Budowa domu jednorodzinnego. Porównanie dwóch możliwych procedur
Pozwolenie na budowę Zgłoszenie z projektem
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w wypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • opracowanie projektu budowlanego
 • złożenie w starostwie (urzędzie miasta powiatowego) wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z czterema egzemplarzami projektu, wymaganymi uzgodnieniami oraz oświadczeniem o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane
 • weryfikacja formalna złożonych dokumentów i ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków
 • ustalenie przez urząd stron postępowania
 • wysłanie zawiadomienia do stron o wszczęciu postępowania;
 • wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w ciągu 65 dni od złożenia lub uzupełnienia wniosku i doręczenie jej stronom
 • ewentualne wniesienie odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
 • zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • przystąpienie do użytkowania, jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w wypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • opracowanie projektu budowlanego
 • złożenie w starostwie (urzędzie miasta powiatowego) zgłoszenia wraz z czterema egzemplarzami projektu, wymaganymi uzgodnieniami oraz oświadczeniem o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane
 • weryfikacja formalna złożonych dokumentów i ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków
 • zamieszczenie informacji o dokonanym zgłoszeniu w biuletynie informacji publicznej w ciągu trzech dni od zgłoszenia
 • wydanie decyzji o sprzeciwie w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia lub milcząca zgoda organu
 • zamieszczenie informacji o sprzeciwie lub jego braku w ciągu trzech dni od zaistnienia zdarzenia
 • zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • przystąpienie do użytkowania, jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia

Projekt budowlany bez oświadczeń na dostawy mediów

Wraz ze zgłoszeniem budowy domu do urzędu należy dostarczyć cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Należy również dołączyć decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli nie ma planu miejscowego). Takiej decyzji nie trzeba składać, jeżeli planujesz przebudowę domu jednorodzinnego.

Zmieniła się nieco sama zawartość projektu budowlanego. Nie trzeba już do niego dołączać oświadczeń przedsiębiorstw sieciowych o dostawie mediów i warunkach przyłączenia oraz zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą gminną lub powiatową. Weryfikowanie podłączeń sieciowych będzie miało miejsce podczas oddawania budynku do użytku.

Do projektu trzeba jednak dołączyć informację o obszarze oddziaływania obiektu. Jeżeli nie będzie sprzeciwu urzędu, dwa ostemplowane projekty wracają do inwestora.

Ważne

Obszar oddziaływania obiektu

To teren w otoczeniu domu (lub innego budynku czy budowli) wyznaczony na podstawie przepisów, które wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu związane z tym domem (lub innym obiektem). Zależy od parametrów projektowanego domu i jego usytuowania. Wyznacza go projektant. Prawidłowe określenie tego obszaru jest warunkiem ustalenia, czy w sprawie danej inwestycji sąsiedzi będą stroną postępowania i czy będzie konieczne pozwolenie na budowę.

Szybsze odbiory domu po nowelizacji prawa budowlanego

Od 28 czerwca 2015 r. użytkowanie domu można rozpocząć po upływie 14 dni od momentu zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Zakończenia przebudowy domu oraz zakończenia budowy stacji transformatorowych nie trzeba zgłaszać.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE