Jakie mapy potrzebne będą do budowy domu jednorodzinnego?

2015-03-18 14:08
Połączenie 2 mieszkań w bloku
Autor: photos Połączenie 2 mieszkań zwykle wiąże się z przebudową, a ta wymaga uzyskania zezwolenia

Jakie mapy będą potrzebne w czasie przeprowadzania formalności związanych z budową domu? Dowiedz się, skąd je wziąć i ile kosztują.

Każda inwestycja budowlana wymaga kilku opracowań geodezyjno-kartograficznych, czyli po prostu map. Będą one potrzebne do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i technicznych warunków przyłączenia do sieci, do przygotowania projektów przyłączy, projektu zagospodarowania działki, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz do złożenia wniosku o odpowiedni wpis w księdze wieczystej.

Mapa zasadnicza z wnioskiem o warunki zabudowy

Jeśli działka, na której chcesz zrealizować inwestycję, nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a zamierzenie budowlane zmieni zagospodarowanie terenu, przed wykonaniem projektu budowlanego konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wniosek o jej wydanie składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku trzeba załączyć kopię mapy zasadniczej albo – w przypadku jej braku – kopię mapy katastralnej (ewidencyjnej zgodnie z obecnym nazewnictwem), przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, oraz obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać.

Mapa powinna mieć skalę 1:500 lub 1:1000, a w przypadku inwestycji liniowych (których charakterystycznym parametrem jest długość, na przykład droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg) – 1:2000.

Inwestor zaznacza na niej granice działki. W pojęciu „oddziaływanie” mieści się rzeczywisty wpływ zarówno na korzystanie z innych nieruchomości, niekoniecznie graniczących z obszarem wyznaczonym pod inwestycję, jak i na wartości prawnie chronione, przykładowo środowisko, zabytki czy funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej. Obszar oddziaływania wskazany na dołączonej do wniosku mapie nie musi się więc ograniczać do nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z terenem planowanego przedsięwzięcia.

Mapa powinna obejmować teren wokół działki inwestora nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu tej działki, przy czym nie może to być mniej niż 50 m (z każdej strony działki). W ten sposób wyznacza się tak zwany obszar analizowany, którego zabudowa i zagospodarowanie są podstawą do ustalenia wymagań dla nowej inwestycji.

Na wydruku arkusza mapy zasadniczej z wybranego obszaru jest podawana data jego sporządzenia. Przepisy nie określają okresu ważności mapy. Jeśli więc do wniosku zostanie dołączona mapa sprzed kilku miesięcy, organ może mieć wątpliwości co do jej aktualności. W takiej sytuacji inwestor zostanie zobowiązany do przedłożenia nowej mapy lub wezwany do złożenia oświadczenia o aktualności mapy (to oświadczenie nie jest obarczone sankcją; jeśli inwestor potwierdzi aktualność mapy, a potem okaże się, że jednak coś się zmieniło, to nie może zostać w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności).

Ważne

Gdzie po mapę

Mapę zasadniczą i ewidencyjną obejmującą naszą działkę i jej sąsiedztwo zamawiamy w starostwie/ urzędzie miasta – w powiatowym/miejskim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub w wydziale geodezji.

Odpowiednie adresy i telefony można znaleźć na stronie internetowe http://podgik.pl. Wniosek o wydanie mapy składa się na urzędowym formularzu. Od 12 lipca 2014 r. – w związku z nowelizacją Prawa geodezyjnego i kartograficznego – obowiązują nowe formularze wniosków. Można je pobrać ze strony internetowej http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2014/wzory-zalacznikow-do-rozporzadzen.

Mapy do celów projektowych lub prawnych zamawiamy u dowolnie wybranego geodety z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi (zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne – z uprawnieniami w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych).

Z wnioskiem o warunki przyłączenia mapa sytuacyjno-wysokościowa lub do celów projektowych

Gdy wnioskujesz o pozwolenie na budowę, do projektu budowlanego musisz niekiedy (stosownie do potrzeb) załączyć oświadczenia odpowiednich jednostek o zapewnieniu dostaw energii, wody i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dostępu do drogi publicznej (wymaga tego Prawo budowlane w art. 34 ust. 3 pkt 3 lit a ).

Warto wiedzieć, że niedługo ma być uchwalona nowelizacja tej ustawy, w której zostanie zniesiony obowiązek załączania do projektu domu jednorodzinnego takich oświadczeń, ale i tak warunki przyłączenia trzeba będzie uzyskać przed oddaniem inwestycji do użytkowania.

Poszczególne przedsiębiorstwa sieciowe ustalają w swoich regulaminach, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o przyłączenie. Z reguły jest wśród nich mapa – najczęściej wymaga się mapy sytuacyjno-wysokościowej (zazwyczaj będzie to mapa zasadnicza). W niektórych przedsiębiorstwach musi to być mapa do celów projektowych, w innych wystarczy natomiast szkic sytuacyjny (wykonany nawet odręcznie przez inwestora).

Z wnioskiem o pozwolenie na budowę

Do tego wniosku załącza się projekt budowlany w wersji papierowej. Składa się on zawsze z projektu zagospodarowania działki (lub terenu) oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego projekt zagospodarowania działki powinien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej, czyli na tak zwanej mapie do celów projektowych. Opracowuje ją zawsze geodeta na podstawie zbiorów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, pomiarów obiektów wskazanych przez projektanta lub inwestora i nieobjętych bazami danych oraz opracowań planistycznych i projektów budowlanych przechowywanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczących terenu projektowanej inwestycji i terenów sąsiednich.

Tak zaktualizowana mapa zasadnicza może być dwukrotnie pomniejszona albo powiększona (jeśli to potrzebne dla zwiększenia czytelności mapy, w zależności od charakteru zamierzenia budowlanego i zajmowanego obszaru).

Gdy nie ma mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt można wykonać na przygotowanej przez geodetę mapie jednostkowej (sporządzonej dla terenu, dla którego nie ma mapy zasadniczej lub skala takiej mapy jest zbyt mała) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa do celów projektowych powinna obejmować obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – także teren tej strefy (na przykład wokół ujęć wody). W opisie mapy podaje się między innymi datę jej opracowania oraz imię, nazwisko i numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który ją sporządził. Zdarza się, że zamiast pieczątki uprawnionego geodety na mapie zostanie umieszczona jedynie nazwa firmy, w której on pracuje. Taki błąd może spowodować podważenie przez starostę prawidłowości przedłożonej mapy.

Przepisy nie określają, jak długo jest ważna mapa do celów projektowych. Uznaje się jednak, że może być wykorzystywana dopóty, dopóki nie zajdą zmiany w objętym nią terenie. Warto pamiętać, że projekt zagospodarowania działki jest jedyną częścią projektu budowlanego, która jest sprawdzana przez urzędników pod względem technicznym. Konstrukcja i architektura budynku pozostają w gestii projektanta i tylko on ponosi ewentualną odpowiedzialność za zaprojektowanie budynku niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy przepisami.

Warto wiedzieć

Opłaty za mapy

Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają go odpłatnie. Opłatę pobiera się, składając zamówienie. Zgodnie z art. 40d ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oblicza się ją jako iloczyn odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumę takich iloczynów.

Szczegółowe zasady obliczania opłaty i wysokości poszczególnych stawek oraz współczynników korygujących zostały określone w załączniku do ustawy (dostępnym na stronie http:// isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000897).

Na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej znajdziemy kalkulator opłat, za pomocą którego można oszacować przybliżoną wartość opłaty należnej za udostępnienie danej mapy (http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html). Przykładowo jeśli chcemy uzyskać kopię mapy zasadniczej niezbędnej do wniosku o wydanie warunków zabudowy, wybieramy odpowiednio:

  • w okienku „zasób”: powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
  • w okienku „zbiór danych”: mapa zasadnicza;
  • w okienku „rodzaj danych (nazwa materiału zasobu)”: arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej;
  • w okienku „dane (parametry materiału zasobu)”: format A2, cz-b (powinien być odpowiedni w większości przypadków);
  • w okienku „zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu”: potrzeby własne (C I =1.0);
  • w okienku „sposób udostępnienia materiałów zasobu”: inny niż usługi sieciowe.

Po dokonaniu stosownych wyborów należy je zatwierdzić, klikając „oblicz”. Cena za wybraną przez nas mapę wyniesie 42 zł za jeden arkusz (arkusz A0, bo na takim zostanie wydrukowana mapa w formacie A2). Ostateczną wysokość opłaty ustali jednak organ wydający mapę w tak zwanym Dokumencie obliczenia opłaty generowanym z systemu teleinformatycznego (wydruk dokumentu nie wymaga podpisu ani pieczęci). Trzeba podkreślić, że od wniosku o udostępnienie mapy pobierana jest jedynie opłata należna na podstawie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (nie pobiera się opłaty skarbowej).

Za sporządzenie mapy do celów projektowych zapłacimy geodecie od 500 do 1500 zł, w zależności od wielkości działki.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE