Dla energooszczędności - nowe przepisy budowlane

2009-06-23 2:00

Od 1 stycznia 2009 r. mamy nowe przepisy budowlane, czyli warunki techniczne dla budynków. O tym, kogo obowiązują, decyduje data złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Dla energooszczędności - nowe przepisy budowlane
Autor: archiwum muratordom Dla energooszczędności - nowe przepisy budowlane

Od stycznia 2014 roku obowiązują nowe warunki techniczne. O zmianach przeczytasz tu: Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki. Kluczowe ZMIANY PRZEPISÓW 2014

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z innymi aktami wykonawczymi do ustawy – Prawo budowlane (zmienione rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego...) tworzą pakiet wypełniający wymagania dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Kogo dotyczą wymagania nowych warunków technicznych?

Jeżeli wniosek o pozwolenie na budowę domu mieszkalnego jest składany po 1 stycznia 2009 r., projekt tego budynku musi spełniać wymagania nowych warunków technicznych. Nie ma tu znaczenia, że projekt był sporządzony, zamówiony czy kupiony przed tą datą. Poprzednio obowiązujące przepisy stosuje się do budynków, wobec których przed 1 stycznia 2009 r.:

  • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub
  • został złożony wniosek o wydanie takich decyzji.

Zgodnie z nowymi przepisami budynek oraz jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i ciepłej wody użytkowej powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. W przypadku budynku mieszkalnego można wybrać jeden z dwóch sposobów dotrzymania tego warunku:

  • pierwszy to spełnienie wymagań cząstkowych w postaci dopuszczalnej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku i instalacji oraz powierzchni okien;
  • drugi – spełnienie warunku, że wskaźnik EP projektowanego budynku określający roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, obliczony według zasad ustalonych w przepisach odrębnych dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej, nie przekracza wskaźnika EP obliczonego na podstawie prostych zależności określonych w rozporządzeniu (dla tak zwanego budynku referencyjnego) oraz że przegrody zewnętrzne odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej do zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej.

Sprawdzenie izolacyjności cieplnej przegród jest dla projektanta niewątpliwie łatwiejsze, ale nie daje nabywcy projektu gwarancji uzyskania korzystnego wskaźnika EP. Dlatego, jeśli chcemy mieć pewność, że budynek otrzyma zadowalający wynik na świadectwie charakterystyki energetycznej, powinniśmy zlecić jej wykonanie już na etapie projektu (choć dla domów jednorodzinnych nie ma takiego obowiązku). Z drugiej strony spełnienie warunku EP umożliwia zastosowanie przegrody o parametrach gorszych, niż wymagają nowe warunki techniczne. Można zbudować na przykład zimniejszą ścianę, pod warunkiem że wskaźnik EP nie przekroczy wartości maksymalnej.

Projekty, które nie spełniają nowych warunków

Jeśli nabyliśmy projekt gotowy, który nie spełnia najnowszych warunków technicznych, to musi on być poprawiony i dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów. Problem w tym, że trudno mu zarzucić, że jest dotknięty wadami, jeżeli w dniu wytworzenia był zgodny z wymogami technicznymi i normami obowiązującymi w tym czasie. Nabywca takiego projektu musi więc dodatkowo na własny koszt zlecić poprawienie projektu autorowi albo projektantowi, który będzie dokonywał tak zwanej adaptacji projektu, czyli przystosowania go do lokalnych warunków w zakresie dostępu do sieci, rodzaju gruntu i strefy klimatycznej.
Kupując projekt, dowiedzmy się, kiedy został wykonany i czy jest zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami.

Czy projekt domu musi zawierać charakterystykę energetyczną

Nie. Co prawda, w znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wprowadzono w § 11 wymóg opracowania przez projektanta charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego (zgodnie z metodologią dla sporządzania świadectw), ale jednocześnie zwolniono z tego obowiązku obiekty budowlane o prostej konstrukcji, takie jak: domy jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

Dlaczego warto policzyć EP na etapie wyboru projektu?

Projekt dołączany do wniosku o pozwolenie na budowę po 1 stycznia 2009 r. musi być zgodny z wymaganiami nowych warunków technicznych, ale zazwyczaj nie dowiemy się z niego, jaki wynik dom uzyska na świadectwie energetycznym, które będzie potrzebne na etapie końca budowy. Co gorsza, spełnienie minimalnych wymogów izolacyjności przegród podanych w rozporządzeniu nie zapewni dobrej oceny. Duży wpływ mają na nią również rodzaj paliwa, sprawność systemu grzewczego, liczba wentylowanych pomieszczeń (łazienek, garderób), sposób wentylacji, orientacja budynku względem stron świata oraz położenie w danej strefie klimatycznej.
Żeby się nie rozczarować, zamawiając projekt indywidualny, warto więc zażądać od projektanta sporządzenia charakterystyki energetycznej domu.
Jeśli wybieramy projekt gotowy, zlećmy wykonanie „promesy” świadectwa energetycznego projektantowi adaptującemu.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 201, poz. 1238 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzUnr 201, poz. 1239 z późn. zm.)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.