Budowa studni głębinowej. Wymagane jest pozwolenie czy wystarczy zgłoszenie?

2015-09-28 19:28
Jak pobierać wodę ze studni
Autor: Andrzej Szandomirski Za wodę ze studni nie trzeba płacić, dlatego czasami mimo podłączenia do wodociągu właściciele domów decydują się na korzystanie ze studni, np. aby podlewać ogród.

Formalności związane z budową studni głębinowej nie są jednoznaczne. Nie określają jednolicie czy inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, czy wystarczy jedynie zgłoszenie. Jak sytuacja wygląda w praktyce?

Odmienna interpretacja zapisów Prawa budowlanego

Powodem tych rozbieżności jest niejednoznaczne brzmienie art. 29 ust. 2 pkt 10 Prawa budowlanego:

„Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych”.

Warto wiedzieć

Jakie przepisy regulują wykonanie studni głębinowej

Budowa studni głębinowych podlega przepisom ustaw Prawo budowlane, Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze. Każda z nich reguluje inne kwestie dotyczące ujęć wód podziemnych.

W przepisach budowlanych określa się aspekty techniczne i minimalne normy odległościowe dla studni, których celem jest zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.

Przepisy pozostałych dwóch ustaw w niektórych sytuacjach zobowiązują inwestora do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (gdy pobór wody jest większy niż 5 m3 na dobę, głębokość studni przekracza 30 m albo woda będzie pobierana na potrzeby działalności gospodarczej) oraz opracowania projektu robót geologicznych i zatwierdzenia go w starostwie (jeżeli studnia jest przeznaczona do szczególnego korzystania z wód, a więc nie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego).

Studnia głębinowa to budowla, której wykonanie wymaga pozwolenia na budowę

W niektórych powiatach organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego uznają, że studnia głębinowa będąca ujęciem wód podziemnych jest budowlą, której wykonanie wymaga pozwolenia na budowę, i to bez względu na wydajność czy inne parametry takiej studni.

Ich zdaniem przepisy Prawa budowlanego przewidują zgłoszenie robót budowlanych wyłącznie w odniesieniu do obudowy studni głębinowej, która znajduje się na powierzchni terenu i stanowi oddzielną od studni całość techniczno-funkcjonalną.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie na przykład w wyrokach NSA z 27.11.2009 r. (II OSK 1840/08) i WSA w Poznaniu z 5.08.2010 r. (IV SA / Po 140/10), w których sądy zaakceptowały orzeczone nakazy rozbiórki studni głębinowych wierconych zrealizowanych bez pozwolenia na budowę. Późniejsze orzecznictwo przychyla się jednak do odmiennej interpretacji art. 29 ust. 2 pkt 10 Prawa budowlanego.

Wyrażono ją między innymi w wyrokach WSA we Wrocławiu z 28.06.2011 r. (II SA/Wr 213/11), WSA w Białymstoku z 4.09.2014 r. (II SA/Bk 541/14) i WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 23.08.2012 r. (II SA/Go 490/12). Ostatni został podtrzymany przez Naczelny Sąd Administracyjny. Warto poznać jego uzasadnienie i posłużyć się nim w razie sporu w urzędzie.

Wystarczy jedynie zgłoszenie - orzeczenie wydane przez NSA

NSA w orzeczeniu wydanym 10.04.2014 r. (II OSK 2713/12) stwierdził, że zwrot „obudowa ujęcia wód podziemnych" zawarty w omawianym przepisie Prawa budowlanego dotyczy zarówno nadziemnej, jak i podziemnej części studni głębinowej. W jego zrozumieniu pomocna jest również treść § 31-33 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wynika z nich, że każda studnia powinna mieć obudowę i w tej części, która znajduje się poniżej poziomu terenu, i w części nadziemnej.

W przypadku studni kopanej obudowa poniżej poziomu terenu to cembrowina (betonowe kręgi), a wierconej – rura studzienna. Zdaniem sądu nie wydaje się racjonalne, aby ustawodawca zakładał, że studnie będą budowane w dwóch etapach: najpierw na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę część poniżej poziomu terenu, a później na podstawie zgłoszenia część nadziemna.

Ponadto odpowiednia do rodzaju studni część nadziemna jest warunkiem niezbędnym takiego obiektu budowlanego i niedopuszczalne byłoby zatwierdzenie w pozwoleniu na budowę projektu studni, który jej nie przewiduje. Zgłoszenie organowi architektoniczno-budowlanemu zamiaru realizacji ujęcia wód podziemnych jest zatem w świetle przepisów Prawa budowlanego wystarczające do dokonania kontroli zgodności planowanej inwestycji z przepisami. Do zgłoszenia dołącza się przecież odpowiednie szkice lub rysunki oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (na przykład pozwolenie wodnoprawne albo zatwierdzony projekt prac geologicznych dla ujęć o określonych parametrach). Na mapie załączanej do zgłoszenia zaznacza się natomiast położenie studni mającej dostarczać wodę przeznaczoną do spożycia.

Można więc sprawdzić, czy zostaną zachowane minimalne odległości określone w § 31 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (5 m od granicy posesji, 15 m od budynków inwentarskich, 7,5 m od rowu przydrożnego, 30 m od przewodu rozsączającego przydomowej oczyszczalni ścieków, 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych i przewodów rozsączających kanalizacji lokalnej).

Gdy istnieje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub pogorszenia stanu środowiska

I wreszcie organ administracji może w drodze sprzeciwu do zgłoszenia nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, gdyby z uwagi na szczególne warunki budowy konkretnej studni istniało zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenia stanu środowiska, pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych albo wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich (art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego).

Warto wiedzieć

Jak zgłosić budowę studni - formalności

Zgłoszenie składamy w miejscowym starostwie powiatowym. Określamy w nim parametry planowanej studni (głębokość, pobór wody, rodzaj obudowy), korzystania z wody, przeprowadzenia prac budowlanych i rodzaj użytych materiałów oraz termin rozpoczęcia robót.

Do zgłoszenia dołączamy mapę z zaznaczoną lokalizacją studni, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także rysunki i pozwolenia wymagane innymi przepisami.

Prace można rozpocząć po upływie 30 dni od dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że w tym czasie urząd nie zgłosi sprzeciwu. Inwestor może się odwołać od otrzymanego sprzeciwu do samorządowego kolegium odwoławczego.

Pompa głębinowa - jak poprawnie dobrać, jak zamontować?
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE