Hipoteka odwrócona bez ograniczeń wiekowych? Będą zmiany w odwróconym kredycie hipotecznym

2013-08-12 10:32
Hipoteka odwrócona
Autor: PHOTOS.COM Sejm rozpoczął prace nad przepisami o odwróconym kredycie hipotecznym

Do tej pory z odwróconej hipoteki mogły skorzystać głównie osoby starsze, w wieku emerytalnym. Być może to się zmieni i z odwróconej hipoteki będzie można skorzystać niezależnie od wieku. tak przynajmniej przewiduje poselski projekt ustawy, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie.

Uregulowanie zasad udzielania odwróconego kredytu hipotecznego (zwanego odwróconą hipoteką) osobom fizycznym, którym przysługuje prawo własności albo użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – przewiduje poselski projekt ustawy, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie. Co ważne, projekt nie zawiera żadnych ograniczeń wiekowych odnośnie klientów takiej umowy.

Fundusze hipoteczne – jak to wygląda obecnie?

Obecnie fundusze hipoteczne oferują klientom jedynie umowy dożywocia, uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Polega ona na przeniesieniu prawa do nieruchomości na fundusz hipoteczny w zamian za zobowiązanie się przez niego do wypłaty beneficjentowi dożywotniej renty oraz zapewnienie prawa dożywotniego zamieszkania w nieruchomości.

Sprawdź też: Księgi wieczyste online >>>

Fundusze hipoteczne nie podlegają nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, w prawie nie ma rozwiązań, nakładających na te instytucje obowiązku informowaniu o ryzyku, związanym z podpisaniem umowy renty dożywotniej z funduszem. To często prowadzi do nadużywania zaufania osób, które podpisują umowy nie mając świadomości skutków związanych z jej zawarciem.

W przypadku umowy dożywocia fundusz hipoteczny nabywa prawo do nieruchomości z chwilą zawarcia umowy. Spadkobiercy beneficjenta całkowicie tracą wówczas prawo do nieruchomości.

Odwrócona hipoteka: co to jest?

Umowa odwróconego kredytu hipotecznego oznacza natomiast, że prawo do nieruchomości zostaje przeniesione na instytucję kredytującą dopiero po śmierci kredytobiorcy. Po śmierci beneficjenta jego spadkobiercy będą mogli podjąć decyzję o dokonaniu spłaty kredytu i zachowaniu  prawa do nieruchomości lub o przeniesieniu prawa do nieruchomości na instytucję  kredytującą. Nawet w przypadku przeniesienia prawa do nieruchomości na instytucję kredytującą spadkobiercom jest przekazywana kwota różnicy pomiędzy wartością roszczenia instytucji kredytującej a wartością  nieruchomości, o ile różnica ta jest dodatnia. Jeżeli natomiast beneficjent umowy odwróconego kredytu hipotecznego nie ma spadkobierców, nadwyżka ze sprzedaży  nieruchomości zostanie przekazana, zgodnie z przepisami prawa spadkowego, na rzecz gminy lub Skarbu Państwa.

Sprawdź też: podatek od sprzedaży nieruchomości >>>

Projekt ustawy o odwróconej hipotece przewiduje, że instytucja kredytująca może zawrzeć umowę odwróconego kredytu hipotecznego z osobą fizyczną, która posiada:

  • prawo własności nieruchomości, lub
  • prawo własności ułamkowej części nieruchomości, lub
  • prawo użytkowania wieczystego gruntu, lub
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Kredyt hipoteczny odwrócony, zwany również hipoteką odwróconą, będą mogły oferować banki, oddziały banków, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowej oraz instytucje kredytowe prowadzące działalność transgranicznie (w rozumieniu Prawa bankowego). Umożliwi to kontrolę nad tymi instytucjami ze strony Komisji Nadzoru Finansowego oraz odpowiednich organów nadzorczych w innych państwach UE.

Podstawą do ustalenia kwoty odwróconej hipoteki będzie rynkowa wartość nieruchomości, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego. Przed zawarciem umowy kredytu hipotecznego instytucja kredytująca będzie miała obowiązek dostarczyć kredytobiorcy wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji o zawarciu umowy.

Kredytobiorca będzie miał obowiązek utrzymywania nieruchomości w dobrym stanie technicznym, terminowego uiszczania podatków i obowiązkowych opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości oraz do zawarcia i posiadania umowy ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych.

Odwrócona hipoteka: skutki śmierci kredytobiorcy

Po śmierci kredytobiorcy instytucja kredytująca umożliwi spadkobiercom kredytobiorcy dokonanie spłaty odwróconego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami i innymi kosztami lub zobowiązanie się do jej spłaty w terminie 12 miesięcy od dnia otwarcia spadku (dzień śmierci kredytobiorcy).

Instytucja kredytująca będzie miała obowiązek poinformowania potencjalnych spadkobierców o możliwości spłaty  kredytu poprzez dwukrotne ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz  umieszczenie takiej informacji na swojej stronie internetowej.

Odwrócona hipoteka: wypowiedzenie i odstąpienie od umowy kredytowej

Wypowiedzenie umowy odwróconej hipoteki przez instytucję kredytującą będzie mogło nastąpić jedynie w przypadku nie osiągnięcia porozumienia z kredytobiorcą.

Kredytobiorca będzie miał prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Kredytobiorca nie poniesie kosztów z tym związanych, z wyjątkiem odsetek, które ma obowiązek zwrócić instytucji kredytującej za okres od dnia udostępnienia środków do dnia spłaty kredytu.

Odwrócona hipoteka: przedterminowa spłata kredytu

Kredytobiorca będzie miał prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części odwróconej hipoteki.

Omawiany projekt trafił teraz do prac w sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE