Wniosek o zamrożenie cen prądu - WZÓR. Kiedy trzeba złożyć oświadczenie?

2022-11-19 6:55
wyższy limt zużycia prądu
Autor: Marcin Czechowicz Osoby z niepełnosprawnością mają przyznany limit 2600 kWh rocznego zużycia prądu. W przypadku dużych rodzin i rolników limit wzrasta do 3000 kWh

Wzór oświadczenia o zamrożeniu cen prądu. Na czym polega zamrożenie cen prądu w 2023 r.? Kto będzie miał wyższy limit zużycia prądu w zamrożonej stawce? Jakie złożyć dokumenty, żeby skorzystać? Ustawa chroniąca odbiorców energii w 2023 r. przewiduje zamrożenie cen prądu dla gospodarstw, które nie przekroczą limitu 2000 kWh. W niektórych przypadkach limit zużycia prądu podniesiono do 2600 i 3000 kWh.

Sejm przyjął 7 października ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Przewiduje ona tani prąd w 2023 r., który jest uzależniony od poziomu zużycia energii przez gospodarstwo domowe.

Na czym polega zamrożenie cen prądu

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku dla gospodarstw domowych będzie obowiązywało pod warunkiem zmieszczenia się w określonym, rocznym limicie zużycia energii. Jeśli go przekroczymy, zapłacimy za prąd według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych – według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.

Przyjęte w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się ceny za obrót energią elektryczną tzw. cenę maksymalną na poziomie:

 • 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
 • 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych.

Wprowadzono w niektórych przypadkach wyższe limity zużycia prądu umożliwiające zamrożenie cen prądu. Są to 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Aby z nich skorzystać, konieczne jest złożenie oświadczenia i dokumentów.

Przeczytaj: Ustawa w sprawie zamrożenia cen energii przyjęta przez Sejm. Wyższy limit zużycia i nowy dodatek elektryczny

Obowiązujące limity dla zamrożenia cen prądu w 2023 r.:

 • 2000 kWh (osoby fizyczne) - nie są wymaga żadne dokumenty
 • 2600 kWh (dla osoby niepełnosprawnej i jej rodziny) - jest wymagane oświadczenie i dokumenty
 • 3000 kWh (prowadzący gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej) - jest wymagane oświadczenie i dokumenty
 • 3000 kWh (posiadacz Karty Dużej Rodziny i jego rodzina) - jest wymagane oświadczenie i dokumenty

Poniżej wyjaśniamy, jakich formalności należy dopełnić, żeby móc skorzystać z wyższych limitów zużycia prądu gwarantujących zamrożenie cen prądu w 2023 roku.

Pompa ciepła - co trzeba o niej wiedzieć

Zamrożenie cen prądu dla wyższego limitu zużycia do 2600 kWh

Zgodnie z zapowiedziami ceny energii elektrycznej z 2022 roku mają obowiązywać do maksymalnie 2 MWh, czyli 2000 kWh, zużytych przez odbiorcę w gospodarstwie domowym w 2023 roku. "Wielkość tego limitu jest zbliżona do mediany średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w roku 2020" - czytamy na stronie rządowej. W ustawie przewidziano jednak wyjątki od tego podstawowego limitu.

Mechanizm ma polegać na tym, że gospodarstwo domowe, które zużywa do 2000 kWh rocznie, ma za tę ilość prądu płacić według stawek z mijającego roku (czyli 2022 r.).

Przeczytaj też: Ile to jest 2000 kWh? Takie zużycie energii ma gwarantować niższe stawki za prąd. Jak się w nim zmieścić?

W ustawie dotyczącej zamrożenia cen prądu dla gospodarstw domowych zastosowano dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Próg zużycia jest wyższy o 600 kWh. Gospodarstwa domowe, w których jest osoba niepełnosprawna, mają zwiększony limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej z 2000 do 2600 kWh.

Wszystko co zużyjemy ponad ten limit, będzie mogło być naliczane przez dostawców energii według stawek rynkowych, tych po podwyżkach.

Przeczytaj też: Limit 2000 kWh a rachunek za prąd. Jak będzie obliczana cena prądu w 2023 r. przy wyższym zużyciu?

Według niezależnych analiz 4-osobowa rodzina mieszkająca w bloku zużywa ok. 2500 kWh. Warto więc oszczędzać energię, by nie przekroczyć wyznaczonego rocznego limitu i monitorować zużycie prądu w swoim domu. Do końca roku mamy jeszcze trzy miesiące, więc dostawcy energii mają czas na podniesie cen prądu.

Dla kogo limit rocznego zużycia prądu 3000 kWh

Kolejny podwyższony limit zużycia prądu wynosi do 3000 kWh. Obowiązuje on tylko w niektórych przypadkach. Z podwyższonego limitu rocznego zużycia do 3000 kWh, gwarantującego stałe ceny prądu, będą mogły skorzystać rodziny wielodzietne oraz rolnicze.

Jakie złożyć dokumenty uprawniające do zamrożenia cen prądu i skorzystania z wyższego limitu zużycia energii

Żeby skorzystać z zamrożenie cen energii w 2023 r. w podwyższonym limicie trzeba będzie złożyć oświadczenie do przedsiębiorstwa energetycznego, z którym mamy zawartą umowę na dostarczanie energii.

Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, może żądać przedstawienia do wglądu odpowiednich dokumentów. Są to:

 • ważna Karta Dużej Rodziny
 • orzeczenia o niepełnosprawności
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego o zapłaceniu podatku rolnego

Zobacz też: Wzór wniosku do Tauron, Enea, PGE, E.ON o zamrożenie cen prądu dla limitu 3000 kWh

Podwyższony limit 2600 kWh dla gospodarstw domowych przysługuje osobie posiadającej:

 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podwyższony limit zużycia prądu 3000 kWh przysługuje rodzinie wielodzietnej, czyli rodzicom lub opiekunom co najmniej trójki dzieci. Trzeba posiadać aktualną Kartę Dużej Rodziny. Nie ma wyjątku od tej zasady. Nie można wykazać innymi dowodami bycia rodzicem albo opiekunem dzieci. Według danych Ministerstwa Rodziny takich osób jest w Polsce 1,2 mln. Rząd szacuje, że w 2023 r. koszt zamrożenia cen prądu dla nich to 1,15 mld zł.

Zamrożenie cen prądu dla rolników. Jakie dokumenty przy limicie zużycia prądu 3000 kWh

Rolnicy muszą okazać zaświadczenia z urzędu skarbowego o zapłaceniu podatku rolnego. Rolnik, żeby skorzystać z podwyższonego limitu zużycia prądu w 2023 r., w oświadczeniu do zakładu energetycznego podaje następujące dane:

 • numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • nazwę organu podatkowego, który wydał ww. decyzję,
 • załącza kopię decyzji.

Jak złożyć oświadczenie dotyczące wyższego limitu zużycia prądu

Dokument „Oświadczenie o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego” uprawniający do skorzystania z wyższych limitów zużycia prądu składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie należy złożyć w postaci papierowej osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego lub wysłać pocztą, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. Ci, którzy nie złożą oświadczenia w terminie, nie będą mogli skorzystać ze zwiększonego limitu zużycia energii elektrycznej w przyszłym roku.

Jak złożyć oświadczenie o wyższym limicie zużycia prądu przez Internet

Tak, gdyż oświadczenie uprawniające do skorzystania z wyższego limitu zużycia prądu można złożyć w postaci papierowej lub w formie elektronicznej. Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokument składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Limit zużycia prądu 5000 kWh

Rząd w ramach tej samej ustawy, wprowadza też dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, które stosują ogrzewanie elektryczne, w tym pompy ciepła. Wysokość tego dodatku energetycznego jest uzależniona od zużycia prądu. 1000 zł dodatku elektrycznego przysługuje do 5000 kWh rocznego zużycia energii elektrycznej. Powyżej tego limitu dostaniemy wyższy dodatek elektryczny - 1500 zł. To oświadczenie będzie składać we wniosku o dodatek elektryczny.

Czy Polsce grozi blackout? Co dalej z ceną energii i limitami na jej zużycie?

Włącz podcast i posłuchaj!

Listen to "Dudek: Rządowi sprawa cen węgla wyrwała się spod kontroli. EXPRESS BIEDRZYCKIEJ" on Spreaker.