Wniosek o preferencyjny zakup węgla - WZÓR. Kiedy potrzebny wniosek, a kiedy zaświadczenie?

2022-11-19 7:15
Wniosek o dodatek węglowy
Autor: GettyImages Wyjaśniamy, jak wypełnić wniosek

Wniosek na węgiel wzór. Aby kupić tani węgiel za 2000 zł, mieszkańcy gminy muszą złożyć wniosek o zakup preferencyjny węgla. Jak prawidłowo wypełnić wniosek na węgiel i gdzie go złożyć? Jakie dane w nim podać? Kto będzie mógł kupić węgiel od gminy po preferencyjnej cenie? Wyjaśniamy. W artykule znajdziesz też wzór wniosku o preferencyjny zakup węgla.

3 listopada weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Uchwalone przepisy umożliwiają włączenie się gmin w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach członkom wspólnot lokalnych.

Przeczytaj koniecznie: 2,3 tys. gmin będzie sprzedawało węgiel po preferencyjnej cenie

Kto może złożyć wniosek o zakup węgla w preferencyjnej cenie

Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego i posiadają piec zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

O tym kto nie kupi węgla po preferencyjnej cenie od gminy przeczytasz w artykule: Kto nie może kupić taniego węgla od gminy? W tych przypadkach to wykluczone!

Gdzie złożyć wniosek po węgiel za 2000 zł

Aby kupić węgiel po cenie preferencyjnej nie wyższej niż 2000 zł za tonę, mieszkańcy będą musieli złożyć wniosek do gminy. W przypadku gdy zakup preferencyjny paliwa stałego następuje:

 • w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym – zakupu preferencyjnego dokonuje się na wniosek o zakup preferencyjny, zwany dalej „wnioskiem o zakup”;
 • w gminie sąsiedniej albo od innego podmiotu – zakupu preferencyjnego węgla dokonuje się po przedstawieniu zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym. Na wydanie zaświadczenia mają oni 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.

Przeczytaj też: Wyjaśniamy, kiedy wystarczy wniosek i jak go dostać, a kiedy potrzebujesz zaświadczenia

Wniosek o zakup węgla za 2000 zł od gminy lub wniosek o wydanie zaświadczenia o przyznaniu dodatku w węglowego trzeba złożyć do 15 kwietnia 2023 roku.

Jak zdobyć zaświadczenie na węgiel?

W przypadku, gdy zakup preferencyjny węgla następuje w gminie sąsiedniej albo od innego podmiotu należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

Zaświadczenie zawiera:

 • imię i nazwisko osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, której jest wydawane zaświadczenie;
 • adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie;
 • informację o:
 1. wypłaceniu na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego,
 2. albo pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Zaświadczenie wydaje się jednokrotnie i w jednym egzemplarzu. Zaświadczenie jest ważne w okresie, w którym zostało wydane.

W przypadku gdy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wystąpiła osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji tego wniosku w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Termin wydania zaświadczenia będzie wynosił do 14 dni od dnia złożenia wniosku. Z zaświadczeniem można się udać do punktu, który w danej gminie zajmuje się dystrybucją węgla, celem sfinalizowania zakupu

Wniosek o preferencyjny zakup węgla - WZÓR

Nie ma ustawowego i jednego dla wszystkich gmin wzoru wniosku. Każda gmina opracowuje własny wzór. Dokumenty do wypełnienia można uzyskać od podmiotów wytypowanych przez samorządy do odbioru i dystrybucji węgla.

W Kaliszu wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miasta Kalisza lub elektronicznie poprzez EPUAP. Do tej pory wnioski złożyło niespełna 20 proc. uprawnionych.

ZOBACZ wniosek o zakup preferencyjny węgla za 2000 zł/tona dla mieszkańców Kalisza - WZÓR WNIOSKU

Nowe przepisy określają, kto w imieniu gminy może prowadzić sprzedaż. Jedną z możliwości jest dystrybucja węgla w ramach umowy pomiędzy gminą a innym podmiotem np. składem węglowym. Właśnie po takie rozwiązanie sięgnięto w Gdańsku. Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków w mieście jest Gdańskie Centrum Świadczeń. W tej gminie we wniosku zawarta jest informacja, że zakup węgla na preferencyjnych warunkach jest możliwy jedynie po wcześniejszym uiszczeniu opłaty. W gminie pierwszy transport do miejsca zamieszkania jest darmowy, w przypadku zamówienia części z przysługującego limitu, koszt każdego kolejnego transportu z miejsca składowania paliwa do miejsca zamieszkania będzie ponosić kupujący.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców Gdańska - WZÓR WNIOSKU

Gmina Bieruń przystąpiła do zakupu węgla w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Dystrybucję węgla prowadzić będzie za pośrednictwem składu węglowego. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Wnioski po ich wypełnieniu można już składać w urzędzie lub przesyłać za pośrednictwem platformy ePUAP. Z uwagi na krótki termin ewentualnej realizacji dostaw gmina prosi o niezwłoczne składanie wniosków.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców Bierunia - WZÓR WNIOSKU

Jak wypełnić wniosek na zakup węgla za 2000 zł

Oficjalnego wzoru wniosku nie ma. Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wylicza, jakie informacje powinny się znaleźć we wniosku:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy;
 • adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny;
 • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy;
 • określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego;
 • informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego;
 • oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach.

Informacje przedstawione we wniosku o zakup węgla za 2000 zł za tonę składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak złożyć wniosek o preferencyjny zakup węgla

Wniosek o zakup węgla od gminy składa się na piśmie lub przez Internet za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku online opatruje się go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Kto dokonuje weryfikacji wniosku

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie, w szczególności w zakresie wypłacenia dodatku węglowego. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku, włodarze miasta dokonują weryfikacji wniosku w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Od kiedy wnioski na zakup węgla w cenie 2000 zł?

Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla preferencyjnej cenie mogą już składać wnioski. Gminy zainteresowane zakupem węgla dla mieszkańców do 8 listopada, musiały umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat o takim zamiarze.

Ile węgla można kupić po preferencyjnej cenie

Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć łącznie 3 tony węgla, z czego 1,5 tony w tym roku, a kolejne w 2023 roku. Zakupu można dokonać w dwóch okresach, tj. do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r.

Przeczytaj też: Ile węgla będzie można kupić w gminie? Są limity sprzedaży!

Jak samorządy będą sprzedawać węgiel

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Następnie gmina będzie sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W zależności od gminy cena węgla może zawierać jednorazową usługę transportu surowca ze składu do gospodarstwa domowego lub do ceny węgla nie będzie wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe. Spółkami, które mogą sprzedawać węgiel samorządom po cenach preferencyjnych, są Polska Grupa Górnicza (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, a także LW Bogdanka.

Jeśli gmina nie zgłosi się do programu, węgiel mieszkańcom z jej terenu będzie mogła sprzedawać gmina sąsiednia lub inny podmiot. Wiemy, ile gmin w Polsce będzie sprzedawać węgiel po preferencyjnej cenie?