Węgiel od samorządu: wniosek czy zaświadczenie? Wyjaśniamy, kiedy wystarczy wniosek i jak go dostać, a kiedy potrzebujesz zaświadczenia

2022-11-08 15:25

Żeby kupić węgiel za 2000 zł lub taniej od samorządu, trzeba złożyć wniosek lub dostać zaświadczenie. Gdzie są wydawane wnioski na węgiel? Co w sytuacji, kiedy gmina nie pośredniczy w sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie? Wciąż masz prawo kupić tani węgiel, ale na zaświadczenie. Jak złożyć wniosek na węgiel po preferencyjnej cenie? Jak zdobyć zaświadczenie? Kto pokryje koszty transportu węgla z miejsca składowania? Wyjaśniamy.

Tani węgiel od samorządu
Autor: GettyImages Tani węgiel od samorządów - jak go kupić?

3 listopada weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe (tzw. ustawa węglowa). Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Spółkami, które mogą sprzedawać węgiel samorządom po cenach preferencyjnych, są Polska Grupa Górnicza (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, a także LW Bogdanka.

Gdzie kupić tani węgiel?

To, w jaki sposób na terenie samorządu będzie wyglądała sprzedaż węgla, zależy od decyzji gminy, która dystrybucję tego paliwa może prowadzić:

 • sama,
 • za pośrednictwem jednostki organizacyjnej gminy,
 • za pośrednictwem spółek komunalnych.

Przystąpienie do programu jest dla samorządów dobrowolne. Gmina zainteresowana zakupem węgla dla mieszkańców do 8 listopada, powinna umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat o takim zamiarze. Jeśli tego nie ogłosi, węgiel mieszkańcom z jej terenu będzie mogła sprzedawać gmina sąsiednia lub inny podmiot. Pisaliśmy o tym w artykule: Ruszyła sprzedaż węgla za 2000 zł

Przykładowo władze Częstochowy powierzyły dystrybucję węgla prywatnym firmom. Po konsultacjach z branżą węglową urząd miasta postanowił powierzyć zadanie sprzedaży importowanego przez rząd węgla prywatnym firmom handlującym opałem. To będzie najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia mieszkańców i usprawni proces dystrybucji surowca, bo miasto nie ma w swej strukturze spółki mogącej się tego podjąć - tłumaczy z rozmowie z TVN24 Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy częstochowskiego magistratu.

- Gdy skład lub składy węgla podpiszą umowę zapewne z Polską Grupą Górniczą, która ma być dostawcą tańszego węgla na teren województwa śląskiego, my jako miasto przekażemy mieszkańcom informację o tym, który to skład lub składy - wyjaśnił Tutaj. 

Jak kupić węgiel od gminy za 2000 zł? Na wniosek czy zaświadczenie?

Sposób ubiegania się o możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie zależy od podmiotu, który tę sprzedaż na terenie gminy będzie prowadził. 

Żeby kupić węgiel w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania trzeba złożyć o to wniosek do samorządu. W przypadku, gdy sprzedaż będzie prowadziła gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, węgiel będzie można kupić po przedstawieniu zaświadczenia o tym, że jest się uprawnionym do dodatku węglowego. Takie zaświadczenie wystawia wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosek o zakup węgla za 2000 zł od gminy lub wniosek o wydanie zaświadczenia o przyznaniu dodatku w węglowego trzeba złożyć do 15 kwietnia 2023 roku.

Jak złożyć wniosek o zakup preferencyjny węgla

Oficjalnego wzoru wniosku na węgiel do gminy nie ma. Każda gmina opracowuje własny wzór, który udostępnia mieszkańcom w urzędzie lub na stronie internetowej. Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wylicza, jakie informacje powinny się znaleźć we wniosku:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny,
 • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy,
 • określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego,
 • informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego,
 • oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach.

Informacje przedstawione we wniosku o zakup węgla składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek o zakup węgla od gminy składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym drugim przypadku wniosek powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

ZOBACZ przykładowy wniosek o zakup preferencyjny węgla za 2000 zł/tona dla mieszkańców Kalisza - WZÓR WNIOSKU

Jak zdobyć zaświadczenie na węgiel?

W przypadku, gdy zakup preferencyjny węgla następuje w gminie sąsiedniej albo od innego podmiotu np. składu węgla, należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie dodatku węglowego albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o jego wypłatę. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat. 

Zaświadczenie zawiera:

 • imię i nazwisko osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, której jest wydawane zaświadczenie;
 • adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie;
 • informację o:
 1. wypłaceniu na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego,
 2. albo pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Sprawdzanie wniosków na węgiel od gminy i procedura postępowania

Wnioski o wydanie zaświadczenia podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego. W przypadku gdy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wystąpiła osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji tego wniosku w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o możliwości odbioru zaświadczenia. Termin wydania zaświadczenia będzie wynosił do 14 dni od dnia złożenia wniosku. Z zaświadczeniem można się udać do punktu, który w danej gminie zajmuje się dystrybucją węgla, celem sfinalizowania zakupu

Czy trzeba zapłacić za transport węgla od gminy?

To zależy od gminy. Przykładowo w przypadku miasta Skierniewice do ceny węgla nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe. Cena za 1 tonę węgla będzie wynosiła nie więcej niż 2 tys. zł. Spółka Energetyka Cieplna sp. z o.o., która w tym mieście zajmuje się sprzedażą węgla, umożliwi wsparcie w organizacji transportu do gospodarstwa domowego.

Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mogli nabywać węgiel w cenie 2 tys. zł za tonę. Cena węgla dla mieszkańców Gdańska zawiera jednorazową usługę transportu surowca ze składu do gospodarstwa domowego. Mieszkańcy mogą składać wnioski w Gdańskim Centrum Świadczeń. Organizacją całego procesu zarządza miasto, natomiast dystrybucją - składy węglowe, które podpisały z miastem umowę. Na stronie urzędy zamieszczono informację, żeby opłatę za zamówiony węgiel uiścić wcześniej i na złożenie wniosku przyjść już z dowodem wpłaty. Ma to przyśpieszyć weryfikację wniosku na węgiel.

W Siedlcach w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego, węgiel będzie wydawany przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. (PEC). Maksymalna cena 1 tony węgla wynosi 2 tys. zł. Do tej ceny nie wlicza się kosztów transportu węgla z PEC do gospodarstwa domowego. Będzie możliwość wykupienia, za dodatkową opłatą, usługi dowozu węgla z PEC do gospodarstwa domowego na terenie miasta.

Sprzedaż węgla na zasadach preferencyjnych przez gminę Siemianowice Śląskie we współpracy ze wskazanym składem węglowym będzie uzależniona od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek Skarbu Państwa. Po złożeniu wniosku, jego weryfikacji a następnie wydaniu węgla przez spółkę Skarbu Państwa wnioskodawca otrzyma z Urzędu Miasta informację o planowanym terminie i miejscu odbioru węgla. Cena sprzedaży węgla nie uwzględnia kosztu transportu do gospodarstwa domowego.

Kto może kupić tani węgiel od gminy?

Węgiel sprzedawany przez gminy będą mogły kupić gospodarstwa domowe, które są uprawnione do dodatku węglowego i które zgłosiły węgiel jako podstawowe źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB.

Ile można kupić węgla w gminie?

Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć łącznie 3 tony węgla, z czego 1,5 tony w tym roku, a kolejne w 2023 roku. Zakupu można dokonać w dwóch okresach, tj. do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. W każdym z tych okresów można kupić maksymalnie 1,5 tony.