Zbliża się kluczowy termin dla gmin. Wkrótce ruszy sprzedaż węgla za 2000 zł. Jak złożyć wniosek, żeby kupić tani węgiel?

2022-11-07 15:20
Tani węgiel od gmin
Autor: GettyImages Węgiel za 2000 złotych wkrótce trafi do sprzedaży

Do 8 listopada włącznie gminy chcące sprzedawać tani węgiel w cenie 2000 zł muszą umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat o takim zamiarze. Mieszkańcy również będą musieli złożyć odpowiedni wniosek, żeby kupić węgiel w preferencyjnej cenie. Jak go wypełnić i gdzie złożyć? Jakie dane w nim podać?

3 listopada w życie weszła ustawa o dystrybucji węgla przez samorządy. Zakłada ona, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę.  Samorządy, które kupiły węgiel przed wejściem tej ustawy po wyższej cenie, będą mogły wnosić o zwrot różnicy.

Sprzedaż węgla za 2000 zł. Ważny termin dla gmin

Zgodnie z zapisami ustawy, do 8 listopada, do północy, gmina zamieszcza w swoim BIP informację, że zamierza kupić węgiel dla gospodarstw domowych. W tym celu zobowiązana jest wypełnić formularz na stronie www.cieplo.gov.pl. Następnie, gmina czeka na kontakt mailowy lub telefoniczny od spółki, który następuje do kilku dni roboczych.

Spółka przekazuje gminie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy. Po podpisaniu umowy zostaje ustalony harmonogram dostawy i miejsce odbioru surowca. Koszt transportu i wybór sposobu dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych leży po stronie Gminy. W przypadku, kiedy gmina nie zajmie się dystrybucją węgla, może do tego zgłosić się gmina sąsiednia albo prywatny skład.

Węgiel dla samorządów będzie sprzedawany przez: Polską Grupę Górniczą (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, a także LW Bogdanka.

Wniosek o zakup węgla po cenie preferencyjnej

Węgiel po preferencyjnej cenie będą mogły kupować te osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego. Dlatego będą one musiały złożyć w swojej gminie wniosek o preferencyjny zakup węgla. Jeśli jednak sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, będą one mogły nabyć surowiec po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta, burmistrza lub prezydenta o tym, że otrzymały dodatek węglowy. Na wydanie zaświadczenia mają oni 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.

Wniosek na zakup taniego węgla od gminy - jak go wypełnić?

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wylicza, jakie informacje powinny się znaleźć we wniosku:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy;
  • adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny;
  • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy;
  • określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego;
  • informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego;
  • oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla

Oficjalnego wzoru wniosku nie ma. Wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie można znaleźć na stronach tych gmin, które włączyły się w dystrybucję węgla dla mieszkańców

Przykładowy formularz wniosku o zakup węgla znajdziesz tu - WZÓR WNIOSKU

Jak i gdzie złożyć wniosek o preferencyjny zakup węgla

To, w jaki sposób na terenie samorządu będzie wyglądała sprzedaż węgla, zależy od decyzji gminy, która dystrybucję tego paliwa może prowadzić: sama, wraz z inna gminą, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej gminy, za pośrednictwem spółek komunalnych.

Wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku złożenia wniosku online opatruje się go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Od kiedy wniosek o zakup preferencyjny węgla?

Część gmin już rozpoczęła przyjmowanie wniosków od mieszkańców zainteresowanych kupnem węgla preferencyjnej cenie.

Wniosek o zakup węgla za 2000 zł od gminy lub wniosek o wydanie zaświadczenia o przyznaniu dodatku w węglowego trzeba złożyć do 15 kwietnia 2023 roku.

Ile węgla w ramach zakupu preferencyjnego

W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach:

  • po 1,5 tony do końca 2022 r.
  • oraz 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.