Kara za wyłudzenie dodatku węglowego. Nawet 8 lat więzienia! Rząd chce uszczelnienia przepisów i kontroli

2022-09-05 16:13
dodatek węglowy
Autor: Gettyimages Grożą kary za składanie fałszywego oświadczenia we wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Rząd uszczelnia system przyznawania dodatku węglowego. Nie będzie już można otrzymać kilku dodatków węglowych na jeden piec. Wcześniej kilka wniosków składało się w zgodzie z przepisami. Teraz będą zaostrzone. A co z wnioskami, które zostały złożone w oparciu o fałszywą deklarację CEEB? Te osoby będą zagrożone karą nawet do 8 lat więzienia za wyłudzenie dodatku! Co będzie sprawdzane i kto będzie to kontrolował?

Składając wniosek o wypłatę dodatku węglowego poświadcza się, że podane informacje dotyczące źródła ogrzewania oraz gospodarstwa domowego są prawdziwe. W sytuacji, gdy umyślnie deklaruje się inne źródło ciepła, niż jest w rzeczywistości, zachodzi przesłanka wyłudzenia dodatku. Weryfikowane mają być także deklarowane we wnioskach o dodatek węglowy prowadzone odrębnie gospodarstwa domowe, których lawinowo przybyło. Dokładnie o zmianach w ustawie o dodatku węglowym napisaliśmy w artykule: Nowelizacja ustawy - co się zmieni i od kiedy w wypłatach dodatku węglowego?

Wyłudzenie dodatku węglowego. Kto sprawdzi wniosek?

Zgodnie z art. 2 ust. 15 ustawy o dodatku węglowym gmina zobowiązana jest do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego! Urzędnicy, aby sprawdzić oświadczenia i dane podawane we wnioskach o dodatku węglowym, powinny kierować się wszystkimi informacjami, które znajdują się w zasobach gminy. Rozpatrując wniosek o dodatek węglowy gmina może brać pod uwagę m.in. informacje zebrane w wyniku:

  • dodatków osłonowych;
  • świadczeń socjalnych np. zasiłków stałych, okresowych, świadczeń 500+;
  • deklaracji dotyczących wywozu odpadów;
  • innych dostępnych dokumentów np. dokumentów skarbowych.

Dodatkowo, jeśli urzędnik będzie miał wątpliwości przy rozpatrywaniu wniosku o dodatek węglowy, gmina może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów. Przykładowo może być to żądanie przedstawienia deklaracji podatkowej, umowy najmu, orzeczenia o rozwodzie czy separacji.

Gmina też zweryfikuje, czy zaznaczone we wniosku główne źródło ogrzewania zostało uprzednio wpisane lub zgłoszone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Tam też pojawi się informacja o przyznamy Ci dodatku węglowym.

Druga część wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się z naszego oświadczenia. W tym miejscu potwierdzamy, że wszystkie podane przez nas dane są zgodne z prawdą. Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna.

Jakie kary za fałszywe oświadczenie we wniosku o dodatek węglowy

Warto zaznaczyć, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do informacji zawartych we wniosku o dodatek węglowy gmina zawsze może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień, korzystając z zasady prawdy obiektywnej. Jeśli tego nie zrobimy w wyznaczonym terminie, dodatek węglowy nie zostanie przyznany.

Należy mieć również na uwadze, że oświadczenia wnioskodawcy zawarte we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i w przypadku uzasadnionych wątpliwości konieczne jest zawiadomienie organów ścigania.

Do spraw związanych z dodatkiem węglowym, mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA). Zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy o dodatku węglowym w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301).

Za złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku o dodatek węglowy grozi kara  pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Przeczytaj też: Kto nie dostanie dodatku węglowego. Kiedy wniosek zostanie odrzucony

Natomiast zaniechanie przez organ obowiązku weryfikacji informacji zawartych we wniosku w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie tych informacji lub przyznanie dodatku węglowego pomimo posiadania wiedzy o złożeniu nieprawdziwego oświadczenia przez wnioskodawcę jest obarczone odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.