| muratordom.pl » Prawo » Wzory umów » Wzór umowy z kierownikiem budowy

Wzór umowy z kierownikiem budowy

Zawsze należy spisywać umowy z osobami, którym powierza się budowę domu. Zobacz wzór umowy z kierownikiem budowy.

Umowa z kierownikiem budowy

 

Zawarta w dniu ................. r. między: ........................................... i................................................., zwanymi dalej Inwestorami, a ........................................., zam. w ....................., ul. ......................., legitymującym się dowodem osobistym nr .......................... zwanym dalej Kierownikiem budowy.

§1

Inwestorzy zlecają, a Kierownik budowy zobowiązuje się kierować budową domu mieszkalnego ...................... o powierzchni użytkowej .......... m kw. i powierzchni zabudowy ............. m kw., położonego w ............................ przy ul. ........................, stanowiącej działkę gruntu o obszarze ............ m kw., oraz ogrodzenia działki.

§2

Inwestorzy przekazują Kierownikowi budowy projekt budowlany budynku, decyzję o warunkach zabudowy, decyzję – pozwolenie na budowę i projekty przyłączy poszczególnych mediów.

§3

Kierownik budowy zobowiązuje się dokonać zgłoszenia rozpoczęcia budowy i odebrać dziennik budowy.

§4

Kierownik budowy zobowiązuje się na bieżąco prowadzić dziennik budowy i kierować robotami, przebywając na budowie każdego dnia prowadzenia robót przez wykonawcę.

§5

Kierownik budowy zobowiązuje się zawiadamiać Inwestorów na trzy dni naprzód o konieczności zakupu materiałów budowlanych z podaniem ich ilości.

§6

Kierownik budowy zobowiązuje się zapewnić na placu budowy czystość i porządek przez:

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym oraz przyłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej,

2) gromadzenie powstałych na terenie budowy odpadów komunalnych w urządzeniach, o których mowa w pkt. 1,

3) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

4) oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

§7

Kierownik budowy zobowiązuje się zawiadomić Inwestorów niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistnieniu nieprawidłowości przy wykonywaniu robót.

§8

Kierownik budowy zobowiązuje się nadzorować bezpieczeństwo pracy osób zatrudnionych na budowie i przebywających na terenie budowy, m.in. dostarczających materiały, architekta i samych Inwestorów.

§9

Wartość powierzonych prac w zakresie kierowania budową strony określają na kwotę .................. (słownie: ........................................ złotych), przy czym wynagrodzenie będzie wypłacane w następujący sposób:

– 10% należnego wynagrodzenia w dniu wykonania fundamentów,

– 40% w dniu zakończenia stanu surowego,

– 25% w dniu ukończenia instalacji,

– 10% po wykonaniu tynków wewnętrznych,

– 10% po wykonaniu tynków zewnętrznych,

– 5% po zakończeniu budowy i zgłoszeniu tego faktu do właściwego organu administracji oraz uporządkowaniu terenu.

§10

W wypadku gdyby Kierownik budowy nie stawił się na terenie budowy dwa kolejne dni bez usprawiedliwienia nieobecności bądź nie wykonywał swoich obowiązków w sposób rzetelny, Inwestorzy mają prawo odstąpić od umowy.

§11

Kierownik budowy ma prawo odstąpić od umowy w wypadku, gdyby obie strony nie mogły uzgodnić wspólnego stanowiska co do prowadzenia robót budowlanych, a Inwestorzy żądali rozwiązań niezgodnych z normami budowlanymi czy zasadami bezpieczeństwa.

§12

W razie odstąpienia od umowy przez którąś ze stron Kierownikowi budowy należy się wynagrodzenie za wykonane etapy.

§13

W razie odstąpienia przez Kierownika budowy od następnego etapu prac z przyczyn innych niż wskazane w pkt. 11 bądź nieusprawiedliwionego niestawienia się na terenie budowy przez ponad dwa dni robocze Kierownik budowy zapłaci Inwestorom karę umowną w wysokości .................... (słownie: ........................................... złotych), która zostanie potrącona z należnej zapłaty za etap poprzedni.

§14

W razie odstąpienia od umowy przez Inwestorów z przyczyn nie leżących po stronie Kierownika budowy oraz innych niż w pkt. 10 umowy Inwestorzy są zobowiązani do zapłaty na rzecz Kierownika budowy kary umownej w wysokości ............... zł (słownie: .......................... złotych).

§15

W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w tym odpowiednio przepisy z zakresu umowy zlecenia, oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

§16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

Inwestorzy                                                                                                  Kierownik budowy

 

Pobierz wzór umowy z kierownikiem budowy (format .doc)

Umowa o roboty budowlane: 14 rzeczy, które powinna zawierać umowa z wykonawcą

Umowa o roboty budowlane jest dowodem tego, na co się umówiliśmy, wybierając wykonawcę domu...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane?

O tym, że zawsze warto spisać umowę o roboty budowlane, nie trzeba już chyba przekonywać. W wypadku umowy z...

Wzór umowy o zastępstwo inwestycyjne DO POBRANIA

Chcesz wybudować dom jednorodzinny, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Możesz zatrudnić inestora...

Umowa z wykonawcą - gwarancja dobrej współpracy...

Zadbaj o swoje prawa na budowie - spisz umowę z wykonawcą! Określone na podstawie umowy o roboty budowlane...

Umowa o roboty budowlane: 14 rzeczy, które...

Umowa o roboty budowlane jest dowodem tego, na co się umówiliśmy, wybierając wykonawcę domu lub...