| muratordom.pl » Prawo » Ustawa śmieciowa » Propozycje zmian w ustawie śmieciowej: Sejm znowu poprawia obecne przepisy

Propozycje zmian w ustawie śmieciowej: Sejm znowu poprawia obecne przepisy

Zapowiadają się kolejne zmiany w ustawie śmieciowej. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje między innymi zmiany w przepisach dotyczących uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przeczytaj, co jeszcze ma ulec zmianie.

Obecne przepisy ustawy śmieciowej, czyli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, definiują właścicieli nieruchomości, jako również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty, które władają nieruchomością.

Projekt nowelizacji ustawy śmieciowej - zmiana definicji właściciela nieruchomości

Złożony w Sejmie poselski projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o własności lokali, doprecyzowuje pojęcie właściciela nieruchomości. Wskazuje na kim ciążą obowiązki w przypadku, gdy kilka podmiotów równocześnie spełnia definicję właściciela nieruchomości. W myśl proponowanych zmian, jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spełniających definicję właściciela nieruchomości, to będą one spoczywały na podmiocie, który faktycznie włada daną nieruchomością.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążać będą osobę lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych obowiązki właściciela nieruchomości pełni zarząd spółdzielni w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

Doprecyzowanie definicji pszok-ów

Projekt doprecyzowuje pojęcie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pszok) poprzez wskazanie, że mają one stacjonarny charakter (co jednoznacznie przesądza, że mobilne formy zbierania odpadów nie będą mogły być potraktowane jako wypełnienie obowiązku utworzenia pszok przez gminę).

Określony ma być także minimalny zakres odpadów komunalnych przyjmowanych przez taki punkt: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, popiół z palenisk domowych oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpady, które dodatkowo mogą zostać określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra środowiska. Projekt obejmuje obowiązkiem selektywnego zbierania popiółu z palenisk domowych, tak aby nie był usuwany łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, co powoduje zanieczyszczenie pozostałych odpadów pozyskiwanych ze zmieszanych odpadów i trudności z eksploatacją instalacji do sortowania odpadów (np. nadmierne pylenie lub oblepianie urządzeń).

Zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami i deklaracjach

Przy ustalaniu stawek opłat za gospodarowanie odpadami ma nastąpić odwrócenie podejścia. Dotychczas podstawową stawką była stawka za odpady niepoddane segregacji, w przypadku selektywnego zbierania miała być ustalona niższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt nowelizacji przewiduje, że stawką wzorcową będzie stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny (taki zresztą sposób zbierania jest – podobnie zresztą jak dotychczas - obowiązkiem właścicieli nieruchomości, a nie ich dobrą wolą). W przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku jest stosowana wyższa „sankcyjna” stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt doprecyzowuje również zagadnienia związane z uiszczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i składaniem deklaracji. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania w trakcie miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz każdej z gmin ponosić się będzie proporcjonalnie do czasu zamieszkania na terenie danej gminy. Jednocześnie ustawa rozstrzyga problem ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku prowadzenia w części mieszkania obsługi biurowej działalności gospodarczej (jak wynika z praktyki jest to działalność nie powodująca z reguły zwiększenia ilości odpadów w stosunku do odpadów powstających w związku z zamieszkiwaniem w tym lokalu) – nie będzie wówczas pobierana odrębna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tylko z danego lokalu będzie uiszczana wyłącznie opłata ustalona z tytułu zamieszkiwania. Ponadto uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma określić, czy opłatę uiszcza się z dołu, czy z góry.

Zgodnie z licznymi postulatami wyłączona została konieczność składania nowej deklaracji w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w takim przypadku ustalenie nowej wysokości opłaty będzie następowało w drodze korekty deklaracji dokonanej z urzędu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Tylko w przypadku złożenia sprzeciwu właściciel nieruchomości będzie obowiązany do złożenia nowej deklaracji. Jednocześnie projekt nowelizacji ustawy określa dane osobowe, jakie może zawierać deklaracja.

Nowy sposób na zbyt rzadkie odbieranie odpadów

W związku z licznymi skargami mieszkańców dotyczącymi ustalania przez część gmin zbyt rzadkiego odbierania odpadów lub nieracjonalnych limitów na odpady komunalne, lub wręcz wyłączanie niektórych odpadów komunalnych ze zorganizowanego przez gminę systemu odbierania odpadów komunalnych, projekt nowelizacji przewiduje zmiany w tym zakresie. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewni właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, chociaż usługi te gmina może świadczyć nie tylko poprzez odbieranie odpadów bezpośrednio z terenu nieruchomości, ale również przez przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób (np. przez ustawione w miejscach publicznych pojemniki). Jednocześnie w przypadku niektórych odpadów dopuszczalne będzie ograniczenie ilości odpadów (dotyczy to odpadów zielonych, opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne) odbieranych z nieruchomości lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Usunięto obowiązek przekazywania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, odebranych od właścicieli nieruchomości, ponieważ tego rodzaju odpady nie są wytwarzane na obsługiwanych nieruchomościach, tylko w sortowniach odpadów. Obowiązek przekazywania odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych obejmie również punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne punkty te mają przekazywać do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Omawiany projekt nowelizacji ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o własności lokali trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

7.04.2014

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Porządek z odpadami w Poznaniu. Zasady segregacji...

Zmiany w gospodarce odpadami, wprowadzone przez ustawę śmieciową, zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Czy...

Opłaty za śmieci we Wrocławiu. Ile zapłacisz za...

Nowa ustawa śmieciowa odpowiedzialność za gospodarkę odpadami oddaje w ręce gmin, które w drodze przetargu,...

Nowe zasady segragacji śmieci i odbioru odpadów w...

Od 1 lipca - w związku z ustawą śmieciową - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców...

Opłaty za śmieci w Krakowie. Ile zapłacisz za...

1 lipca 2013 to data, która zmienia system gospodarki odpadami w całym kraju. W Krakowie dobrze się do tego...

Segregowanie odpadów w Opolu. Poznaj zasady...

W Opolu od 1 lipca 2013 roku pojawią się nowe kolory pojemników na odpady, zmienią się też zasady...

Ustawa śmieciowa już obowiązuje! Nie ma...

1 lipca to pierwszy dzień obowiązywania nowej ustawy śmieciowej. Niestety nie wszystkie gminy wywiązały się...