| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Roboty budowlane. Gdy wykonawca popełnia błędy na budowie

Roboty budowlane. Gdy wykonawca popełnia błędy na budowie

Wezwij wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznacz mu odpowiedni termin. Jeśli to nie pomoże, możesz odstąpić od umowy o roboty budowlane albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót budowlanych innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy. Przepisy prawne dają ci jeszcze inne możliwości.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zrealizowanie robót budowlanych bez wad. Nie może tej odpowiedzialności wyłączyć ani ograniczyć w umowie, jeżeli inwestor jest osobą fizyczną zawierającą umowę w zakresie niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

Wezwanie wykonawcy do zmiany sposobu wykonania

Jeżeli wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, inwestor może wezwać go (najlepiej na piśmie) do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.

Polecamy: Wykonawca spóźnia się z robotami budowlanymi. Możesz odstąpić od umowy, zapłacić musisz

Odstąpienie od umowy

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu inwestor może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót budowlanych innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy (art. 636 k.c.). Z tej możliwości inwestor może skorzystać tylko wtedy, gdy roboty jeszcze trwają.

Żądanie usunięcia wad

Jeśli roboty zostały już wykonane wadliwie, inwestor może żądać usunięcia wad, wyznaczając wykonawcy w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie nie przyjmie naprawy. Wykonawca może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. W tym przypadku inwestor może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Gdy nie są istotne, inwestor może żądać obniżenia wynagrodzenia w stosunku odpowiednim do zakresu wady. Inwestor może tak samo postąpić w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie (art. 637 k.c.).

Odpowiedzialność karna i zawodowa

Wskazane zasady odpowiedzialności cywilnej wykonawcy względem inwestora nie wykluczają innych, a mianowicie karnej i zawodowej (w ostatnim przypadku mogłoby chodzić o kierownika budowy, nie wykonawcę).

Podsumowując, gdy wykonawca źle wykonuje prace:

  1. wezwij wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania prac i wyznacza mu na to termin;
  2. po bezskutecznym upływie terminu możesz odstąpić od umowy albo powierzyć prace nowemu wykonawcy na koszt i ryzyko poprzedniego;
  3. złóż pozew do sądu, jeśli wykonawca odmawia rozliczenia.
WAŻNE

Skutki odstąpienia od umowy o roboty budowlane. Przede wszystkim to konieczność zwrotu przez stronę odstępującą drugiej stronie wszystkiego, co otrzymała od niej na mocy umowy. Może ona także oczekiwać zwrotu tego, co sama dała kontrahentowi, a także żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania (art. 494 k.c.).

Podstawową zasadą wykonywania umowy wzajemnej jest równoczesność, która powinna się odnosić także i do zwrotu świadczeń wskutek odstąpienia od umowy. Zgodnie zatem z postanowieniem art. 496 k.c. w sytuacji odstąpienia od umowy wzajemnej, każdej ze stron przysługuje prawo zatrzymania świadczenia, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot.

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane, gdy została ona już częściowo wykonana, oznacza konieczność rozliczenia wzajemnych należności.

Kupno domu jednorodzinnego: jakie dokumenty powinien okazać sprzedający?

Czeka cię kupno domu? Pamiętaj, aby właścicel domu przedstawił ci aktualny odpis z księgi...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...

Zakończenie budowy domu. Dodatkowe formalności...

Wszelkie formalności związane z zakończeniem budowy domu należy dopełnić u powiatowego inspektora nadzoru...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...