| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Kiedy pozwolenie na budowę domku letniskowego, a kiedy zgłoszenie?

Kiedy pozwolenie na budowę domku letniskowego, a kiedy zgłoszenie?

Jeżeli na działce rekreacyjnej chcesz wybudować domek letniskowy, musisz otrzymać zgodę urzędu. Sprawdź, jakich formalności należy dopełnić, żeby uzyskać pozwolenie na jego budowę. Dowiedz się, w jakiej sytuacji zgoda nie jest wymagana, i wystarczy jedynie zgłoszenie.

Kiedy konieczne jest pozwolenie na budowę

Obiekty letniskowe, które mają dach, ściany i są trwale związane z gruntem, uznaje się za budynki. W Prawie budowlanym nie ma jednak definicji trwałego związania z gruntem.

W wielu wyrokach Naczelny Sąd Administracyjny stwierdzał, że oznacza ono posadowienie obiektu na tyle trwałe, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie (na przykład wyrok z 23.03.2011 r., II OSK 514/10).

Nie jest tu ważne, jak wykonane i głębokie są fundamenty obiektu. Dla wymogu uzyskania pozwolenia na budowę nie ma też znaczenia wielkość domku letniskowego.

Zobacz także: Budowa domku letniskowego w lesie i na działce rolnej. Co na to prawo?

Jakie formalności załatwić przed budową

Zanim przystąpimy do budowy lub przywieziemy na działkę domek kontenerowy (który ma na niej zostać na dłużej niż trzy letnie miesiące), musimy załatwić następujące formalności:

  • złożyć wniosek w urzędzie gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a jeśli działka jest objęta planem miejscowym – o wydanie wypisu i wyrysu z tego planu;
  • zamówić projekt budowlany domu albo adaptację kupionego projektu (zgodnego z warunkami zabudowy albo ustaleniami planu);
  • w starostwie powiatowym (urzędzie miasta na prawach powiatu) złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, dołączając do niego cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz wymagane opinie i uzgodnienia (na przykład warunki przyłączenia do sieci energetycznej, zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej);
  • kupić dziennik budowy i zarejestrować go w starostwie (lub urzędzie miasta);
  • złożyć w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót (co najmniej siedem dni wcześniej) wraz z oświadczeniem kierownika budowy, że podejmuje się on tej funkcji.

Co zrobić po zakończeniu budowy

Po ukończeniu budowy trzeba zawiadomić o tym nadzór budowlany, przedstawiając jednocześnie kilka dokumentów:

  • dziennik budowy;
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem i pozwoleniem;
  • protokoły badań i sprawdzeń (na przykład wewnętrznej instalacji elektrycznej, szczelności szamba) oraz odbiorów przyłączy;
  • powykonawczą inwentaryzację geodezyjną;
  • świadectwo energetyczne, ale tylko wtedy, gdy dom jest przeznaczony do użytkowania dłużej niż cztery miesiące w roku i ma przynajmniej 50 m2 powierzchni użytkowej.

Użytkowanie domku letniskowego można rozpocząć dopiero po upływie 21 dni od złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, pod warunkiem że nadzór budowlany nie zgłosi w tym czasie sprzeciwu.

WAŻNE

Kara za budowę domku letniskowego bez zgody urzędu

Opłata legalizacyjna dla domku letniskowego postawionego bez wymaganego pozwolenia wynosi 25 tys. zł. Zgodnie z załącznikiem do ustawy – Prawo budowlane zalicza się go bowiem do kategorii III (razem z budynkami gospodarczymi i garażami do dwóch stanowisk). Za legalizację niezgłoszonego obiektu tymczasowego trzeba zapłacić 5 tys. zł.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Kiedy wystarczy zgłoszenie

Taka możliwość dotyczy wyłącznie obiektów tymczasowych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce (na inną nieruchomość) przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Jeśli przewidywany termin przeniesienia obiektu tymczasowego jest dłuższy, konieczne będzie pozwolenie na budowę. I nie ma tu znaczenia jego posadowienie na bloczkach czy kółkach (patrz stanowisko Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dostępne na stronie www.gunb.gov.pl).

Zgłoszenie tymczasowego obiektu letniskowego składa się w starostwie powiatowym (lub urzędzie miasta). Należy w nim podać rodzaj i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb – o których decyduje urzędnik – szkic budynku. Roboty budowlane wolno rozpocząć dopiero po upływie 30 dni od zgłoszenia, jeśli w tym czasie urząd nie wniesie sprzeciwu.

Przeczytaj dodatkowo:
Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

Sprawdź, co musisz wiedzieć zanim wymienisz stare...

Jeśli zdecydowaliśmy się zastąpić stare pokrycie nową dachówką betonową lub ceramiczną, musimy...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....