| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Korzystniejsze warunki umowy z deweloperem

Korzystniejsze warunki umowy z deweloperem

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Firm Deweloperskich przyjęły na siebie zobowiązanie stosowania „Katalogu Zasad Umowy Deweloperskiej” we wszystkich umowach zawartych ze swoimi klientami po 1 marca 2008 r.

Tagi: deweloper

Dokument ten określa reguły jakimi powinny kierować się firmy w konstruowaniu umów. Wypracowane standardy mają równoważyć interesy i zapewniać bezpieczeństwo stronom transakcji. W katalogu zwrócono uwagę na najistotniejsze elementy umowy - dokładne określenie przedmiotu i jego ceny, stanu prawnego, terminów i zasad regulowania wzajemnych  zobowiązań, odpowiedzialności stron w razie niewywiązania się z postanowień umownych. Położono duży nacisk na czytelność umów, użycie zrozumiałych sformułowań i dokładne określenie warunków.

Jeden z ważniejszych zapisów dotyczy formy zawierania umowy przedwstępnej. Na życzenie kupującego może być ona umową notarialną lub cywilno-prawną. W katalogu deweloperzy uwzględnili również prawo kupującego do odstąpienia od umowy (bez kary) w przypadku gdy różnica między powierzchnią gotowego lokalu a powierzchnią zapisaną w umowie przekracza 2%. Inne sytuacje, kiedy klient ma prawo się wycofać to wzrost ceny lokalu większy niż 10%, a także zmiana opisanych w umowie materiałów lub technologii użytych do budowy domu lub mieszkania.

Ważnym zapisem jest też zobowiązanie do dokładnego określenia całkowitej ceny brutto lokalu oraz podanie wszystkich jej składowych, a także szczegółowe określenie sytuacji, gdy cena planowana może różnić się od ostatecznej.

PZFD podkreśla również symetryczność umowy, np. kara umowna w  przypadku nieterminowych płatności rat przez kupującego powinna być równa odsetkom, jakie poniesie deweloper, jeżeli spóźni się z oddaniem mieszkania. Przyjęto także maksymalną wysokość kary umownej - nie może być ona wyższa niż 10%.

PZFD zrzesza ponad 100 firm. Należy mieć nadzieję, że standardy wypracowywane przez tę grupę zdopingują również inne firmy budowlane do stosowania uczciwych i przejrzystych reguł w konstruowaniu umów z klientami. Związek liczy na powstanie w przyszłości ustawy zawierającej tego typu regulacje, co pozwoliłoby wyeliminować nieuczciwe działania niektórych firm deweloperskich.

Przeczytaj dodatkowo:
Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....