| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Cesja wierzytelności, czyli jak wspólnota mieszkaniowa może pozwać do sądu dewelopera

Cesja wierzytelności, czyli jak wspólnota mieszkaniowa może pozwać do sądu dewelopera

Wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa do wysuwania roszczeń w stosunku do dewelopera, nawet w przypadku usterek w części wspólnej nieruchomości. Chyba, że zgodnie z kodeksem cywilnym mieszkańcy dokonali cesji wierzytelności na rzecz wspólnoty. W tej sytuacji, wspólnota mieszkaniowa może wstąpić na drogę sądową z deweloperem.

Brak uprawnień wspólnoty mieszkaniowej

Co do zasady, wspólnota mieszkaniowa nie jest uprawniona do wysuwania roszczeń w stosunku do dewelopera, i to w oparciu o obydwie instytucje, takie jak rękojmia i odpowiedzialność kontraktowa. Wynika to wprost z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2004 roku, zgodnie z którą.

Wspólnota mieszkaniowa nie ma legitymacji czynnej do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, związanych z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej, w stosunku do sprzedawcy odrębnej własności lokalu mieszkalnego, chyba że właściciel lokalu przelał na nią te roszczenia.” (sygn. III CZP 48/04).

Oznacza to, że gdy wspólnota pozwie dewelopera i wystąpi wobec niego np. z roszczeniem odszkodowawczym, najprawdopodobniej sprawę przegra.

Cesja wierzytelności na rzecz wspólnoty mieszkaniowej

Aby do tego nie dopuścić, zainteresowani mieszkańcy mogą dokonać tzw. cesji wierzytelności rzecz wspólnoty (art. 509-518 kodeksu cywilnego).

Mieszkańcy budynku, którzy są zainteresowani tym, aby to wspólnota (a nie każdy z osobna) dochodziła od dewelopera jednej, wyższej kwoty odszkodowania, bądź np. w ich imieniu wystąpiła do sądu z żądaniem usunięcia wad przez dewelopera, powinni dokonać cesji wierzytelności.

Na podstawie cesji wierzytelności mieszkańcy przeniosą na rzecz wspólnoty roszczenia, przysługujące im wobec dewelopera. Na mocy tej umowy można przenieść roszczenia wynikające zarówno z rękojmi, jak i odpowiedzialności kontraktowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na wspólnotę przenieść obydwa roszczenia na raz.

Sprawdź: Jak żądać od dewlopera naprawy części wspólnej - rekojmia i odpowiedzialność kontraktowa

Wysokość roszczeń

W sytuacji, gdy dojdzie do sporu sądowego pomiędzy wspólnotą a deweloperem, wspólnota będzie mogła domagać się odszkodowania jedynie w wysokości odpowiadającej wysokości przeniesionych uprzednio praw.

Dlatego też, w przypadku uwzględniania powództwa wspólnoty i np. zasądzenia odszkodowania, to po wykonaniu wyroku, każdy z mieszkańców otrzymałby część, odpowiadającą wysokości przysługujących mu udziałów w części wspólnej.

Pozostałe osoby (te które cesji na wspólnotę nie dokonały) będą więc mogły indywidualnie dochodzić swoich uprawnień.

Co ciekawe, jeśli wspólnota zechce na drodze sądowej domagać się wyłącznie tego, aby Sąd nakazał deweloperowi usunięcia wady ujawnionej w części wspólnej, wystarczające będzie aby cesji tego uprawnienia dokonał minimum jeden właściciel lokalu wyodrębnionego.

Przeczytaj dodatkowo:
Podtopienia nieruchomości. Jak sobie poradzić z...

Podtopienia domów i działek występują dość często, szczególnie po zimie i w czasie intensywnych...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Jaki zbiornik wodny zablokuje naszą budowę?

W sąsiedztwie jakich zbiorników wodnych obowiązywać będzie zakaz lokalizowania nowych obiektów...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy...

Obecnie formalności związane z budową ogrodzenia zależą jedynie od jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie nie...