Odstąpienie od umowy deweloperskiej - kiedy jest możliwe, ile kosztuje?

2014-03-07 13:40
Kupno domu na rynku wtórnym. Kiedy podpisać umowę przedwstępną
Autor: Jupiterimages

Masz prawo odstąpić od umowy deweloperskiej i wycofać się z kupna mieszkania lub domu. Deweloper w niektórych wypadkach również może rozwiązać taką umowę. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach jest to możliwe i jakie ponosi się za to koszty.

Kiedy można odstąpić od umowy z deweloperem

Klient ma prawo odstąpić od umowy z deweloperem w terminie 30 dni od jej podpisania, jeżeli:

  • umowa deweloperska nie zawiera elementów wymaganych przez ustawę deweloperską;
  • informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub załącznikach do niego, z wyjątkiem zmian podkreślonych wyraźnie w umowie;
  • deweloper nie doręczył klientowi prospektu informacyjnego wraz z załącznikami;
  • informacje zawarte w prospekcie lub w załącznikach, na których podstawie zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej;
  • prospekt informacyjny nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu stanowiącego załącznik do ustawy deweloperskiej;
  • w przypadku nieprzeniesienia na klienta prawa własności nieruchomości w terminie określonym w umowie deweloperskiej.

W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej na podstawie jednego ze wskazanych wyżej wypadków bank wypłaci klientowi przypadające mu pieniądze pozostałe na mieszkaniowym rachunku powierniczym niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej. Ponadto, we wskazanych powyżej przypadkach deweloper nie może zastrzec, że klient może odstąpić od umowy deweloperskiej po zapłacie oznaczonej sumy, tzw. odstępnego.

Jakie są koszty odstąpienia od umowy

W sytuacji odstąpienia przez klienta od umowy deweloperskiej, jest ona uważana za niezawartą, a klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem. Obie strony powinny sobie zwrócić to, co świadczyły. Klient nie ma ponadto obowiązku poniesienia opłat wynikających z postanowień umowy, np. kar umownych lub jakichkolwiek innych.

W jakiej formie złożyć oświadczenie

Oświadczenie klienta o odstąpieniu od umowy deweloperskiej wraz ze zgodą na wykreślenie roszczenia o przeniesieniu własności nieruchomości powinno być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

W jakiej sytuacji deweloper może odstąpić od umowy z klientem

Deweloper ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w przypadku:

  • niespełnienia przez klienta świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania go w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Deweloper nie może jednak odstąpić od umowy z klientem, gdy brak zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz tej firmy jest spowodowane działaniem siły wyższej;
  • niestawienia się klienta do odbioru mieszkania lub domu lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na niego prawo własności pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się klienta jest spowodowane działaniem siły wyższej.

We wskazanych wyżej przypadkach odstąpienia od umowy deweloperskiej przez dewelopera klient musi wyrazić zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości.

Zgodne rozwiązanie umowy

Strony umowy deweloperskiej mogą zgodnie ją rozwiązać, składając oświadczenie woli w formie aktu notarialnego.

Jeżeli strony zdecydują się ją zgodnie rozwiązać — tzn. uznają, że nie będą dalej związane jej postanowieniami i nie chcą zrealizować jej celu — w takiej sytuacji muszą przedstawić bankowi zgodne oświadczenie woli o sposobie podziału pieniędzy zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Na tej podstawie bank niezwłocznie wypłaca w nominalnej wysokości pieniądze zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym.

Warto podkreślić, że sposób podziału środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym powinien być wynikiem decyzji podjętej przez obie strony umowy deweloperskiej, jeżeli zgodnie zdecydują się na rozwiązanie umowy. Zatem deweloper nie może z góry, przed zawarciem umowy deweloperskiej, we wzorze tej umowy, przesądzać o sposobie podziału tych środków pieniężnych.

Skutki niedotrzymania terminu przeniesienia prawa własności mieszkania na klienta

Klient ma prawo odstąpić od umowy z deweloperem w przypadku nieprzeniesienia na niego prawa własności mieszkania w terminie określonym w umowie deweloperskiej. Niemniej jednak przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej na tej podstawie musi on wyznaczyć deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie tego prawa, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie miał prawo do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji klient zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia.

7.03.2014

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE