Rząd przyjął zmiany w Prawie budowlanym. Czy to koniec pozwoleń na budowę?

2014-08-08 14:57
Zmiany w Prawie budowlanym
Autor: Andrzej T. Papliński Omawiane rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

Najbardziej dyskutowaną zmianą w Prawie budowlanym, jest zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawa budowlanego. Czy po wejściu w życie tych zmian, budowa domu będzie łatwiejsza?

Zaakceptowany przez rząd projekt zmian w ustawie - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego dla większości inwestycji budowlanych.

Nowelizacja Prawa budowlanego – budowa i przebudowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę?

Projekt nowelizacji Prawa budowlanego zakłada zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego. Rozwiązanie to będzie dotyczyć budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. W takim przypadku konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku.

Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia.

Według szacunków rządu, dzięki wprowadzeniu w życie powyższych zmian nie trzeba będzie wydawać rocznie około 30 tys. pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych.

Nowelizacja Prawa budowlanego – czy to już całkowita likwidacja pozwoleń na budowę?

Projekt pozostawia możliwość ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę, jeśli inwestor uzna, że jest to dla niego korzystniejsze.

Inwestor będzie mógł rozpocząć wszystkie roboty budowlane, na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie ma innych stron postępowania. W praktyce chodzi tu o sytuację, kiedy inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

W obecnym stanie prawnym roboty budowlane może rozpocząć na podstawie decyzji ostatecznej. Nowe rozwiązanie oznacza pominięcie czasu oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji, czyli inwestor zyska co najmniej 14 dni.

Nowelizacja Prawa budowlanego – mniej formalności dotyczących projektu budowlanego

W praktyce oznacza to ograniczenie obowiązkowych elementów projektu budowlanego przez likwidację obowiązku dołączania do niego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych.

Nie będą także potrzebne oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne).

W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. W aktualnym stanie prawnym organ administracji nie ma wyznaczonego terminu na wezwanie do uzupełnienia braków. W praktyce nowy przepis przyspieszy działania organów wydających pozwolenia na budowę.

Nowe przepisy Prawa budowlanego likwidują obowiązek zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych

Obecnie inwestor na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych musi powiadomić o tym nadzór budowlany. Ponieważ jest to bardzo uciążliwy obowiązek, zdecydowano o jego likwidacji. Rozszerzony zostanie katalog obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia (zgłoszenie zastąpi obecnie wydawane pozwolenie na użytkowanie).

Procedura zgłoszenia dotyczyć ma: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na pięć stanowisk, obiektów magazynowych (składów, chłodni, hangarów, wiat), budynków kolejowych (nastawni, podstacji trakcyjnych, lokomotywowni, wagonowani, strażnic przejazdowych, myjni taboru kolejowego), a także placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych. Rozwiązanie to skróci czas oczekiwania na przystąpienie do użytkowania. Obecnie rozpoczęcie użytkowania tych obiektów wymaga decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Skrócony zostanie również czas oczekiwania na tzw. milczącą zgodę na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) z 21 do 14 dni – w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.

Zmiany w opłacie legalizacyjnej za samowolę budowlaną po nowelizacji Prawa budowlanego

Wprowadzona zostanie możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej. Jest to rozwiązanie analogiczne do przypadków, w których możliwe jest stosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Projekt nie przewiduje zmiany dotychczasowych zasad ustalania opłaty legalizacyjnej, nie liberalizuje też wymogów stawianych inwestorom w procesie legalizacji samowoli budowlanej.

Kiedy nowe przepisy Prawa budowlanego wejdą w życie?

Omawiane rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie projekt nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw trafi do prac w Sejmie.

Warto wiedzieć

W Polsce proces budowlany jest nadmiernie sformalizowany i zbyt długi, co spowalnia realizację inwestycji. Według raportu Doing Business 2014, prowadzonego przez Bank Światowy, Polska zajmuje 88 miejsce w kategorii „Pozwolenie na budowę” na 189 badanych państw. W 2012 r. udział budownictwa w PKB stanowił 6,6 proc., a zatrudnienie w tym sektorze wyniosło 688 100 osób (wzrost o około 30 proc. w stosunku do 2005 r.), co oznacza, że rynek budowlany stanowi istotną część gospodarki. W ocenie rządu konieczne zatem rozwiązania prawne, które ułatwią proces budowlany i pozwolą inwestorom działać w przyjaznym środowisku administracyjnym.

8.08.2014

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają