Niższe kary za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

2013-12-30 16:36
Wycinanie drzew i krzewów
Autor: Andrzej Szandomirski Kary za wycinkę drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia będą niższe

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody przewiduje obiżenie wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także kar administracyjnych z tym związanych. Dodatkowo zmiany w przepisach usprawnią procedury wydawania zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów.

Mniej formalności we wniosku o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmniejsza wymogi wniosku o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.

Projekt znosi obowiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością, na której rosną drzewa lub krzewy, na rzecz oświadczenia o tym tytule prawnym. Organy samorządowe posiadają bowiem dostęp do danych o ewidencji gruntów i budynków, poza tym mogą przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, czy dana osoba ma prawo wystąpić o wycinkę drzewa.

Zniesiony będzie obowiązek przedstawienia informacji o przeznaczeniu nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy, określone we wniosku o usunięcie. Postanowienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są informacją publiczną, dostępne są także postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Właściciel nieruchomości we wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa będzie musiał wskazać projekt planu nasadzeń zastępczych albo przesadzenia drzew lub krzewów, o ile takie działania planuje. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będzie mogło nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Od czego będzie można uzależnić wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów będzie można uzależnić:

  • od posadzenia drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów,
  • od przesadzenia tych drzew lub krzewów.

Obecnie wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew jest uzależniony od ich wieku (wymóg ten dotyczy drzew, których wiek przekracza 10 lat). W praktyce określenie wieku drzewa może stwarzać trudności. Projekt przewduje więc, aby wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew był uzależniony od obwodu pnia drzew przy podstawie pnia, tj. na wysokości 5 cm.

Definicje drzewa i krzewu po nowelizacji projektu

Na skutek wielu dotychczasowych wątpliwości projekt wprowadza definicję m.in. pojęć: „drzewo” i „krzew”. Wprowadzenie powyższych pojęć jest istotne, bo ustawa o ochronie przyrody przewiduje różne sposoby naliczania opłaty, w związku z czym jest ważne prawidłowe zakwalifikowanie rośliny.

Cechą pozwalającą na odróżnienie drzewa od krzewu będzie obecność pnia (lub kilku pni) i korony. Według projektu nowelizacji drzewem jest wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym lub kilku pędach głównych (pniach) i gałęziach tworzących koronę.

Natomiast krzewem jest wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworząca pnia ani korony, nie będąca pnączem.

Tym samym, za usunięcie drzewa będzie uznawane ścięcie pnia drzewa pozbawionego wcześniej korony (np. w wyniku działania wiatru), a także usunięcie przewróconego drzewa.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw trafi teraz pod obrady rządu.

30.12.2013

Kiedy zezwolenie na wycinkę drzew nie będzie konieczne

Nie będzie konieczne uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew:

  1. w lasach;
  2. drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
  3. których wiek nie przekracza 10 lat — w przypadku krzewów;
  4. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
    • 35 cm — w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
    • 25 cm — w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Usunięcie drzew lub krzewów obumarłych będzie następowało na podstawie zgłoszenia złożonego przez posiadacza nieruchomości wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.

Tak jak obecnie, usunięcie drzew i krzewów z plantacji nie będzie wymagało zezwolenia. Projekt znosi uciążliwy obecnie wymóg uzyskiwania zgody właścicieli mieszkań na usunięcie drzew rosnących na terenie spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnoty mieszkaniowej.

Sprzeciw wobec zgłoszenia o usunięcie drzew lub krzewów

Organ, który wydaje zezwolenie na wycinkę będzie mógł wyrazić sprzeciw wobec zgłoszenia o usunięcie drzew lub krzewów np. wtedy, gdy zgłoszenie dotyczy drzew lub krzewów wykazujących oznaki żywotności, nie zostało przekazane uzupełnienie zgłoszenia, usunięcie drzew lub krzewów narusza przepisy z zakresu ochrony gatunkowej, jeżeli drzewa lub krzewy stanowią wysoką wartość przyrodniczą np. wyjątkowych rozmiarów lub wartość kulturową np. zawierają kapliczkę.

Nowy sposób obliczania wysokości opłaty za wycinkę

Opłatę za wycinkę będzie trzeba zapłacić w terminie 14 dni początku biegu terminu usunięcia drzewa lub krzewu, określonego w zezwoleniu.

Wysokość opłaty za usunięcie drzewa będzie ustalona na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa. Dotychczas opłaty również były podwyższone w niektórych miejscach: teren uzdrowisk, obszar ochrony uzdrowiskowej, teren nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz teren zieleni. Określenie tego współczynnika nastąpi w rozporządzeniu, określającym wysokość stawek opłat.

Wysokość opłaty za usunięcie krzewów będzie ustalana na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.

Niższe kary za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia

Projekt nowelizacji uzupełnia katalog czynów, za które nakładana jest kara pieniężna za usunięcie obumarłych drzew lub krzewów bez zgłoszenia oraz o uszkadzanie drzew. Zrezygnowano z nakładania kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni, tj. trawników i zielników, bo Kodeks wykroczeń zawiera odpowiednie przepisy w tej kwestii.

Określono, jakie sytuacje można uznać za zniszczenie korony drzewa, co będzie stanowiło podstawę do wymierzenia kary pieniężnej. Proces obumierania drzewa po jego uszkodzeniu jest procesem długotrwałym. Dlatego wydłużono termin odroczenia płatności kar wymierzonych za zniszczenie drzew lub krzewów (w przypadku, gdy stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz możliwości utworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów) z 3 lat do 5 lat.

Projekt obniża wysokość kary pieniężnej za zniszczenie lub usunięcie drzew lub krzewów do wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. W przypadku uszkodzenia drzewa poprzez wykonanie zabiegów niedozwolonych w koronie drzewa, karę ustalono do wysokości 0,6 opłaty.

Osobom, które zniszczyły lub usunęły drzewa lub krzewy bez wymaganego zezwolenia lub zgłoszenia, z własnej nieruchomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie można obniżyć wysokość kary o 50 proc., jeżeli osoby te nie będą w stanie zapłacić kary w pełnej wysokości ze względu na utrzymanie rodziny. Karę będzie można obniżyć, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, ogłaszanego w „Monitorze Polskim".

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.