| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Zmiany w rozliczeniach za gaz już od 25 lipca 2014 roku

Zmiany w rozliczeniach za gaz już od 25 lipca 2014 roku

Od 25 lipca br. nastąpią zmiany w sposobie rozliczania za gaz. Dotyczyć one będą przede wszystkim zmiany jednostki objętości paliwa gazowego,w której prowadzone będą rozliczenia z użytkownikami. Przeczytaj, jakich jeszcze zmian się spodziewać.

Zmiany dotyczą rozporządzenia ministra gospodarki z 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 820, dalej: rozporządzenie). Określa ono:

  • zasady kształtowania taryf dla paliw gazowych,
  • kalkulację cen,
  • stawki opłat oraz rozliczeń z odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi.

W myśl przepisów rozporządzenia, odbiorca, który z sieci gazowej odbiera paliwo gazowe z kilku miejsc, jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc, o ile umowa nie stanowi inaczej. Odbiorca, który z sieci gazowej odbiera paliwo gazowe z jednego miejsca odbioru na podstawie więcej niż jednej umowy, jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie dla każdej z tych umów.

Zmiany w rozliczeniach za gaz - szczegółowe zasady kalkulacji cen i stawek opłat

Ceny lub stawki opłat zawarte w taryfie kalkuluje się na okres 12 miesięcy kalendarzowych.

Podstawą oceny ilości energii zawartej w paliwie gazowym, wielkości mocy umownych, mocy zatłaczania i mocy odbioru, liczby pakietów, układów pomiarowych i zawieranych umów, są odpowiednie dane z roku kalendarzowego poprzedzającego rok przedłożenia taryfy do zatwierdzenia.

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi rozliczeń za gaz, w przypadku nowo tworzonych przedsiębiorstw energetycznych lub podejmowania przez istniejące przedsiębiorstwa energetyczne nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie dostarczania paliw gazowych, wysokość cen i stawek opłat kalkuluje się na podstawie planowanych kosztów i wielkości sprzedaży dla pierwszego roku prowadzenia nowej działalności gospodarczej. W kalkulacji mogą być uwzględniane analizy porównawcze.

Co dla odbiorców oznaczają zmiany w rozliczeniach za gaz?

Dla odbiorców, pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 [kWh/h], stawki opłaty stałej dystrybucyjnej różnicuje się ze względu na długość okresu między dwoma kolejnymi odczytami układu pomiarowego.

Nowe przepisy umożliwiają przenoszenie kosztów za transport paliw gazowych na inne przedsiębiorstwa energetyczne. Będzie istniał obowiązek uwzględnienia opłaty abonamentowej jedynie w taryfie przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem. Ceny paliw w taryfie będą cenami maksymalnymi.

Skutki zmiany sprzedawcy gazu

W przypadku zmiany sprzedawcy oraz na potrzeby dokonania rozliczeń lub ich korekt w standardowych okresach między kolejnymi odczytami układu pomiarowego, zakład energetyczny przekazuje nieodpłatnie drugiemu przedsiębiorstwu energetycznemu dane dotyczące wykonania tej usługi. Dotyczy to w szczególności danych dotycząccy odczytów układów pomiarowych lub ich korekty.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowego lub przyjęcia do rozliczeń błędnych odczytów wskazań tego układu, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobrane paliwa gazowe i wykonane usługi związane z jego dostarczeniem, przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje korekty wcześniej wystawionych faktur.

W razie braku możliwości ustalenia wielkości korekty na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowego, do wyliczenia korekty przyjmuje się średniodobowe zużycie paliw gazowych, ustalone na podstawie prawidłowo zmierzonego poboru paliw gazowych w porównywalnym okresie, pomnożone przez liczbę dni w okresie, którego dotyczy korekta.

Zmiany w rozliczeniach za gaz - jakie będą okresy rozliczeniowe w konkretnej taryfie?

Przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje rozliczeń za pobrane paliwa gazowe lub wykonane usługi związane z dostarczaniem paliw gazowych na podstawie odczytu wskazań układu pomiarowego, w okresach rozliczeniowych ustalonych w taryfie:

  1. nie dłuższych niż 12 miesięcy – w przypadku odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 [kWh/h];
  2. co miesiąc – w przypadku odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości większej niż 110 [kWh/h].

Operator systemu przesyłowego oraz operatorzy systemu dystrybucyjnego mają obowiązek publikowania na swoich stronach internetowych, dla każdego miesiąca, najpóźniej do godziny 11:00 trzeciego dnia następnego miesiąca, średnią ważoną wartość ciepła spalania paliw gazowych w systemie przesyłowym lub systemie dystrybucyjnym. Operatorzy ci przechowują przez okres 5 lat i udostępniają nieodpłatnie użytkownikowi systemu lub odbiorcy, dane dotyczące średniej ważonej wartości ciepła spalania.

Jakie dane otrzyma odbiorca po wejściu w życie zmian w rozliczeniach za gaz?

Zakład energetyczny dokonujący rozliczenia z tytułu odebranych paliw gazowych lub wykonanych usług związanych z ich dostarczaniem, podaje odbiorcy, odpowiednio dla rodzaju rozliczeń, informacje między innymi o:

  1. stanie wskazań układu pomiarowego na początku i na końcu okresu rozliczeniowego, określone w [m3] – w przypadku odbiorców, nie dłuższych niż 12 miesięcy – w przypadku odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 [kWh/h];
  2. zużyciu paliw gazowych w okresie rozliczeniowym, wyrażone w [m3];
  3. zużyciu paliw gazowych w okresie rozliczeniowym, wyrażone w [kWh];
  4. tym, czy wskazane zużycie jest zużyciem rzeczywistym, czy prognozowanym.

W okresie między dwoma kolejnymi odczytami rzeczywistymi podstawą rozliczenia za paliwa gazowe może być wielkość zużycia tych paliw ustalona na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, zgłoszonych przez odbiorcę osobiście, telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem udostępnianych przez przedsiębiorstwo energetyczne elektronicznych kanałów komunikacji.

Przedsiębiorstwa energetyczne mają poinformować odbiorców o zmianie przepisów rozliczania za gaz

Rozporządzenie nakłada też na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek dostarczenia odbiorcom gazu informacji o powyższych zmianach. Zakład energetyczny w terminie nie dłuższym niż 120 dni od dnia wejścia w życie omawianego rozporządzenia występuje do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o zmianę taryfy w zakresie jej dostosowania do zasad określonych w rozporządzeniu.

Do spraw wszczętych, a niezakończonych do dnia wejścia w życie omawianego rozporządzenia, stosuje się przepisy tego nowego rozporządzenia.

Z dniem 25 lipca br. straci moc poprzednie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. Nr 28, poz. 165).

23.07.2014

Przeczytaj dodatkowo:
Zakończenie budowy domu. Dodatkowe formalności...

Wszelkie formalności związane z zakończeniem budowy domu należy dopełnić u powiatowego inspektora nadzoru...

Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy...

Obecnie formalności związane z budową ogrodzenia zależą jedynie od jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie nie...

Jak można nabyć własność nieruchomości przez...

Zasiedzenie to forma uzyskania własności nieruchomości po upływie określonego w przepisach czasu. Warto...

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – jego...

Jedną z najczęściej spotykanych form prawnych posiadania lokalu w Polsce (poza tradycyjną własnością) jest...

Jakie kary grożą za palenie śmieci? Jak palić...

Jakie kary grożą Ci za palenie śmieci? Kto kontroluje domowe kotłownie i jakie poniesiesz konsekwencje jeśli...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.