Opłaty za wywóz śmieci. Ile kosztuje odbiór odpadów

2019-12-13 12:25 Martyna Sługocka, Redakcja Murator.pl
gospodarka odpadami
Autor: gettyimages Segregacja śmieci w domu wymaga konsekwencji

Ile powinniśmy zapłacić za wywóz śmieci i jak to jest ustalane? Sprawdzamy! Rozdzielanie domowych odpadów na frakcje wyrzucane do oddzielnych koszy wymaga sporo uwagi. Niektórych w ogóle nie możemy się pozbyć w ten sposób.

Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Natomiast właściciele tych nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6h).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się:

  • za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec – w przypadku zamieszkanych nieruchomości;
  • za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne – w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy;
  • za cały rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości – w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

 

segregacja odpadów
Autor: gettyimages Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kto decyduje o opłatach za wywóz śmieci?

O tym, w jaki sposób jest wyliczana opłata za wywóz śmieci, decyduje rada gminy w drodze uchwały, w której wybiera metodę ustalania opłaty oraz ustala jej stawkę (art. 6k). Ustawodawca pozwolił gminie samodzielnie zdecydować, czy uzależnia wysokość opłaty za wywóz śmieci od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilości zużytej wody z danej nieruchomości czy powierzchni lokalu mieszkalnego.

Dodatkowo rada gminy może też łączyć te sposoby i różnicować je w zależności od rodzaju zabudowy (art. 6j ust. 2a). Przykładowo dla mieszkań o powierzchni do 40 m2 decydująca może być powierzchnia, a w przypadku większych lokali – liczba mieszkańców.

warto wiedzieć
Co z opłatami w razie przeprowadzki?

Autor: gettyimages

Co z opłatami za wywóz śmieci w razie przeprowadzki?

Takie sytuacje są uregulowane w art. 6 i ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

segregacja odpadów
Autor: gettyimages Podstawą pobierania opłat jest złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłat za wywóz odpadów

Podstawą pobierania opłat jest złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest on zobowiązany złożyć taką deklarację (na gminnym formularzu) do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Podobnie jak przed nowelizacją rada gminy ma obowiązek ustalenia wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Jednak wysokość tej opłaty wzrosła. Przed 6 września 2019 r. nie mogła przekroczyć dwukrotności opłaty za selektywne zbieranie odpadów, a obecnie może się mieścić między dwukrotnością a czterokrotnością tej opłaty.

warto wiedzieć
Co z opłatami w razie przeprowadzki?

Autor: gettyimages

Kiedy można zmniejszyć opłatę za wywóz odpadów wstecz?

Warto wiedzieć, że od 6 września 2019 r. – zgodnie z art. 6m ust. 4 i 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – istnieje możliwość złożenia deklaracji śmieciowej zmniejszającej opłatę z tytułu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości za okres wsteczny w sytuacji:
> śmierci mieszkańca – mamy wówczas 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia na złożenie nowej deklaracji;
> otrzymania z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego informacji lub korekty faktur (chodzi tu oczywiście o te przypadki, gdy opłata jest ustalana na podstawie zużycia wody).

Segregacja odpadów. Fakty i mity wokół ich selektywnego zbierania
Autor: gettyimages Za segregowanie odpadów komunalnych niezgodnie z przepisami można otrzymać grzywnę

Nie segregujesz – płacisz więcej za śmieci

Jeśli mieszkańcy nie segregują śmiecipomimo takiej deklaracji – to podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości.

Organ gminy wszczyna wówczas postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w drodze decyzji, za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Stosuje przy tym stawkę opłaty podwyższonej (czyli między dwukrotnością a czterokrotnością opłaty za selektywne zbieranie odpadów). Dodatkowo za segregowanie odpadów komunalnych niezgodnie z przepisami można otrzymać grzywnę. Co ciekawe, nie można nałożyć grzywny na osobę, która zbiera odpady nieselektywnie.

MAGAZYN MURATOR
okładka Murator 1/2020

Autor: Murator

Więcej o wywozie śmieci przeczytasz w styczniowym numerze Muratora. Poza tym w magazynie:

> Kominy w domu

> Garść informacji o schodach wspornikowych

> Izolacja akustyczna stropu

> Okna drewniane

> Rodzaje paneli podłogowych

> 6 przykazań dobrego malarza

> Gruntowy wymiennik ciepła

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE