Planowane zmiany w przepisach dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. Sprawdź, co przewiduje projekt ustawy

2014-05-21 16:48

Rząd przyjął projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Jego celem jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie. Dzięki nowym przepisom właściciele i użytkownicy budynków zyskają wiedzę, ułatwiającą im przeprowadzenie modernizacji budynków.

Kończysz budowę? Musisz zamówić świadectwo energetyczne
Autor: Andrzej T. Papliński Zgodnie z projektem, minister odpowiedzialny za sprawy budownictwa będzie prowadził, w systemie teleinformatycznym, centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków
Warto wiedzieć

Które budynki nie będą musiały wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej

Przepisy odnoszące się do obowiązku wykonania świadectw nie będą dotyczyć budynków podlegających m.in.:

  • ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanych, jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  • mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

W tej grupie znajdą się także budynki rolnicze, niemieszkalne o jednostkowym zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kW/(m2.rok) oraz budynki przemysłowe, gospodarcze nieposiadające instalacji grzewczej, wodociągowej ciepłej wody i klimatyzacji.

Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (dalej: projekt) przewiduje, że dokumentem zawierającym informacje o charakterystyce energetycznej budynku lub jego części, przeznaczonej do odrębnego użytkowania (mieszkanie, piętro, lokal użytkowy) jest świadectwo charakterystyki energetycznej.

Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej – co się może zmienić

Zgodnie z projektem ustawy, sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zlecają:

  • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu);
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa);
  • najemca (jeśli nie otrzyma takiego świadectwa lub jego kopii).

Świadectwo charakterystyki energetycznej ma być sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

Uproszczenia w opracowywaniu świadectw charakterystyki energetycznej

Projekt ustawy przewiduje uproszczenia w opracowaniu świadectw charakterystyki energetycznej, w tym m.in. możliwość sporządzania ww. świadectwa części budynku (na podstawie świadectwa innej części budynku) oraz świadectwa budynku jednorodzinnego (na podstawie innego budynku) – pod warunkiem, że będą one podobne pod względem parametrów konstrukcyjnych i instalacyjnych.

Przepisy umożliwią również sporządzanie tzw. wzorcowych świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali, które, poza podobieństwem konstrukcyjno-instalacyjnym, mają jednakową powierzchnię użytkową i są podobnie usytuowane w budynku. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży lub najmu, świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone dla lokalu reprezentatywnego, będzie wykorzystywane jako świadectwo dla każdego z pozostałych lokali grupy.

Zgodnie z projektem, właściciel lub zarządca budynku (lub części budynku) bądź osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, będzie miał obowiązek przekazania świadectwa nabywcy lub najemcy, w przypadku sprzedaży lub najmu takiego budynku lub jego części. Jeśli najemca lub nabywca nie otrzyma świadectwa, to będzie mógł je wykonać na koszt drugiej strony – właściciela, zarządcy budynku lub posiadającego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Jakie jeszcze zmiany szykują się w projekcie ustawy?

Projekt ustawy wprowadza również obowiązek podawania w reklamach informacji o zużyciu energii w przypadku sprzedaży i najmu budynku lub jego części – pod warunkiem, że budynek taki dokument posiada. Chodzi o eksponowanie informacji o znaczeniu efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie ważne 10 lat Jeśli jednak w wyniku prowadzonych robót budowlanych zmieni się charakterystyka energetyczna budynku lub jego części – straci ważność przed upływem tego terminu. Będzie obowiązywała procedura wyrywkowej kontroli świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.

Projekt rozszerza katalog osób, które będą mogły sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Takie świadectwo będzie mógł sporządzić inżynier i osoba z uprawnieniami budowlanymi. Na podstawie obecnych przepisów, świadectwo charakterystyki energetycznej może wykonać inżynier o określonej specjalności oraz osoba z tytułem magistra, po ukończeniu odpowiednich studiów podyplomowych lub zdaniu pozytywnie egzaminu bądź z uprawnieniami budowlanymi. Projekt ustawy rezygnuje z egzaminu jako jednej z form nabycia uprawnień.

Będzie określona częstotliwość przeprowadzania kontroli systemu ogrzewania oraz systemu klimatyzacji. Projekt znosi obowiązek kontroli instalacji, które są ogrzewane kotłami o efektywnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanych co najmniej 15 lat.

Rejestr charakterystyki energetycznej budynków

Zgodnie z projektem, minister odpowiedzialny za sprawy budownictwa będzie prowadził, w systemie teleinformatycznym, centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, w którym znajdą się m.in.: osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; uprawnione do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, świadectwa charakterystyki energetycznej, protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Rejestr ma usprawnić wyszukiwanie osób posiadających uprawnienia, umożliwi sprawną weryfikację świadectw oraz protokołów z kontroli, zostanie wykorzystany także w statystyce i sprawozdawczości związanej z poprawą efektywności energetycznej sektora publicznego.

Według proponowanych przepisów, minister odpowiedzialny za budownictwo będzie miał obowiązek opracowania projektu krajowego planu działań, którego celem będzie zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. Ma on także prowadzić kampanię informacyjną służącą poprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Projekt ustawy zgodny z prawem europejskim

Omawiany projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków ma na celu wdrożenie do polskiego prawa postanowień Dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach. Mają one przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Efektem omawianych przepisów ma być upowszechnienie informacji o jakości energetycznej budynków i ich części, o potencjalnych kosztach użytkowania, z także wytycznych dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Właściciele i użytkownicy budynków zyskają również wiedzę ułatwiającą im przeprowadzenie modernizacji w budynkach.

Podstawowe przepisy omawianej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków mają wejść w życie po 6 miesiącach od daty jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Obecnie projekt ustawy trafił do prac w Sejmie.

21.05.2014