Kara za brak okresowego przeglądu domu - nawet 5 tys. zł grzywny

2013-12-19 14:27
Pieniądze - monety
Autor: photos

Właściciel domu ma obowiązek dbania o stan techniczny domu. Na twoich barkach spoczywa zatem obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli budynku. Za brak przeglądu może Ci grozić kara, nawet do wysokości 5 tys. zł.

Kary za brak obowiązkowych przeglądów domu

Właściciel, który nie przestrzega obowiązku dokonywania okresowych kontroli domu, popełnia wykroczenie i podlega karze grzywny do 5 tys. zł. w postaci mandatu, nakładanego przez nadzór budowlany.

Jeżeli właściciel domu go nie przyjmie, organ nadzoru budowlanego kieruje sprawę do sądu.

Przeczytaj: Jakie kontrole budynku są obowiązkowe i jak często trzeba dokonywać przeglądu

Kary za nieusunięcie uszkodzeń stwierdzonych podczas przeglądu domu

Właściciel domu, który nie przestrzega obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. W tej sprawie orzeka sąd rejonowy.

Problemy z ubezpieczeniem, gdy brak okresowego przeglądu domu

Warto wspomnieć, że brak dokumentacji z okresowych kontroli domu może spowodować dla jego właściciela odmowę wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela w razie np. pożaru.

WAŻNE! Pilnuj dokumentacji budynku

Właściciel domu ma obowiązek przechowywać przez okres istnienia budynku dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Chodzi tu również o inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Oprócz dokumentów, związanych z przeglądem instalacji należy zachować także te dotyczące naprawy i modernizacji.

Właściciele domów jednorodzinnych nie mają co prawda obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego, zawierającą zapisy dotyczące przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego, ale mogą fakultatywnie jąprowadzić.

Warto wiedzieć

Co robić, gdy nadzór budowlany stwierdzi, że stan techniczny domu zagraża bezpieczeństwu

Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że:

  • dom np. może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska
  • jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku
  • jest w nieodpowiednim stanie technicznym może stwierdzić w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

W decyzji tej organ nadzoru budowlanego może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Właściciel domu ma obowiązek usunąć stwierdzone podczas okresowych kontroli uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a przede wszystkim katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Obowiązek ten powinien być potwierdzony w protokole z kontroli domu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.