Nowe propozycje zmian w ustawie śmieciowej: ile zapłacisz za odbiór odpadów?

2014-05-06 14:00

Poselski projekt ustawy śmieciowej, który został wniesiony do Sejmu ustala między innymi maksymalne stawki opłat za odbiór odpadów, ale także doprecyzowuje definicję właściciela nieruchomości. Przeczytaj, co jeszcze się zmieni.

projekt nowelizacji ustawy śmieciowej
Autor: thinkstockphotos.com Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli będą one zbierane i odbierane w sposób selektywny

W myśl projektu koszty pojemników służących do odbierania odpadów komunalnych, jak również koszty ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz koszty pojemników i ich dostarczania na daną nieruchomość, pokrywa gmina.

Na gminach będzie spoczywał obowiązek zorganizowania , nie rzadziej niż z częstotliwością co 2 tygodnie lub częściej, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W przypadku budynków wielorodzinnych odpady komunalne będę odbierane w zależności od potrzeb na zgłoszenie zarządcy budynku.

Rozwiązanie umowy – kto organizuje przetarg na wywóz odpadów

W przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta, będzie miał obowiązek niezwłocznie zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych. W celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, gmina ma zapewniać usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ile wyniosą maksymalne stawki opłat za odbiór odpadów?

W myśl proponowanych zmian, obowiązek ponoszenia opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Przepisy ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wywołuje wiele wątpliwości w praktyce. Dotyczą one między innymi składania deklaracji śmieciowej. - czy deklaracje ma składać zarządca nieruchomości np. spółdzielnia mieszkaniowe za wszystkich właścicieli lokali (zbierając wcześniej deklaracje jednostkowe), czy też każdy z podmiotów dysponujący lokalem ma robić to samodzielnie. Problemy budzi także obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do nieruchomości niezamieszkałych, na której powstają odpady komunalne.

Proponowane zmiany w ustawie śmieciowej

Złożony w Sejmie poselski projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa definicję właściciela nieruchomości. Według projektu będzie nim każdy podmiot lub osoba posiadająca jakikolwiek tytuł prawny na podstawie, którego władają nieruchomością. Na tej osobie ma spoczywać obowiązek składania deklaracji do gminy o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami oraz wnoszenia tych opłat do gminy. W konsekwencji, w przypadku budynków wielolokalowych właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy śmieciowej będzie zarówno właściciel wyodrębnionego lokalu, jak i osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, osoby zajmujące lokal mieszkalny na zasadach najmu oraz osoby użytkujące lokalne bez tytułu prawnego, w każdym przypadku bowiem mają one tytuł do władania lokalem mieszkalnym. Na tej osobie bezpośrednio będzie spoczywał obowiązek składania deklaracji do gminy o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami oraz wnoszenia tych opłat do gminy.

Przeczytaj również: Pozostałe zmiany w projekcie nowelizacji ustawy śmieciowej

Projekt nowelizacji ustanawia maksymalne stawki opłat:

 • 10,20 zł/os/m-c odpady segregowane, 15,50 zł/os/m-c odpady niesegregowane,
 • 5,57 zł/m3/m-c odpady segregowane, 8,80 zł/m3/m-c odpady niesegregowane,
 • 0,54 zł/m2/m-c odpady segregowane, 0,73 zł/m2/m-c odpady niesegregowane.

Rada gminy będzie mogła zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Projekt ustala maksymalną stawkę opłat :

 • 17,07 zł/gospodarstwo domowe odpady segregowane,
 • 27,10 zł/gospodarstwo domowe odpady niesegregowane.

Właściciel nieruchomości będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie 50-procentowej bonifikaty od opłat rocznych. Bonifikaty udzielać będzie rada gminy.

Rada gminy będzie, w drodze uchwały:

 • dokonywała wyboru jednej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali maksymalną stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy.
 • ustalała maksymalną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 • Rada gminy, określając maksymalne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie brała pod uwagę:
 • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, przede wszystkim to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli będą one zbierane i odbierane w sposób selektywny. Będzie mogła również zarządzić – w drodze uchwały – pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów. W przypadku zarządzenia powyższego sposobu poboru opłaty, rada gminy będzie miała obowiązek określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. W przypadku budynków wielorodzinnych inkasentem będzie zarządca nieruchomości.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

Data publikacji: 6.05.2014