| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Szykują się zmiany w przepisach dotyczących kary za samowolę budowlaną

Szykują się zmiany w przepisach dotyczących kary za samowolę budowlaną

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przygotowała projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Przewiduje on między innymi zmiany w procedurze stwierdzania samowoli budowlanej oraz wysokości kar za budowę bez wymaganego zezwolenia.

W myśl projektu Kodeksu Urbanistyczno - Budowlanego w przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części, bez wymaganej zgody budowlanej, organ nadzoru budowlanego wstrzyma, w drodze postanowienia prowadzenie robót budowlanych. Określi on jednocześnie wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz rozpocznie postępowanie mające na celu ocenę zgodności obiektu budowlanego z planem miejscowym, miejscowymi przepisami urbanistycznymi, przepisami Kodeksu bądź przepisami odrębnymi.

Na powyższe postanowienie będzie przysługiwało zażalenie.

Kiedy samowola budowlana zakończy się koniecznością rozbiórki obiektu?

Organ nakaże, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części w przypadku:

  • kiedy roboty budowlane są wykonywane pomimo wstrzymania ich wykonywania;
  • stwierdzenia, że wybudowanie obiektu budowlanego lub jego części, spowoduje naruszenie planu miejscowego, miejscowych przepisów urbanistycznych, przepisów Kodeksu bądź przepisów odrębnych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

W przypadkach innych, niż określone wyżej, organ będzie wszczynał postępowanie legalizacyjne. Po wszczęciu postępowania legalizacyjnego, organ nałoży na inwestora, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia, trzech egzemplarzy projektu budowlanego wraz ze sporządzonym, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, operatem szacunkowym wartości obiektu budowlanego lub jego części po wybudowaniu.

Po przedłożeniu wymienionych wyżej dokumentów organ sprawdzi:

  • kompletność projektu budowlanego wraz z wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami lub sprawdzeniami;
  • zgodność projektu urbanistyczno-architektonicznego z obowiązującymi, w tym z ustaleniami planu miejscowego lub miejscowych przepisów urbanistycznych, jeżeli dotyczą one tej działki lub terenu.

W razie konieczności uzupełnienia lub zmiany projektu budowlanego organ nałoży na inwestora, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia lub zmiany projektu, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia. Na postanowienie to będzie przysługiwało zażalenie.

Procedura wymierzania opłaty legalizacyjnej samowoli budowlanej

Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi kompletność i zgodność projektu budowlanego, przekaże operat szacunkowy do organu podatkowego. Organ podatkowy, po weryfikacji operatu szacunkowego, wymierzy, w drodze decyzji, opłatę legalizacyjną w wysokości 30 proc. wartości szacunkowej obiektu budowlanego lub jego części, chyba że inwestor oświadczy, że odstępuje od legalizacji obiektu budowlanego lub jego części.

Ostateczna decyzja o wymierzeniu opłaty legalizacyjnej będzie podlegała podlega bezzwłocznemu przekazaniu do organu nadzoru budowlanego. Organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu ostatecznej decyzji o wymierzeniu opłaty legalizacyjnej zezwoli, w drodze decyzji, na wznowienie budowy oraz wyda dziennik budowy.

Organ nakaże w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli inwestor nie przedstawi w wymaganym terminie projektu budowlanego wraz z wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami lub sprawdzeniami. Będzie mógł również nałożyć obowiązek uzupełnienia lub zmiany projektu budowlanego Nakazanie rozbiórki zostanie nałożone na inwestora w drodze postanowienia, jeżeli wyżej wymienione obowiązki nie zostały wykonane albo zostały wykonane nieprawidłowo.

Rozbiórka będzie nakazana także w sytuacji, gdy organ stwierdzi, że w toku postępowania legalizacyjnego roboty budowlane były wykonywane pomimo ich wstrzymania lub inwestor złożył oświadczenie o odstąpieniu od legalizacji.

Samowola budowlana – czy można zabronić użytkowania wybudowanego już domu?

Powyższe przepisy powyższe będą stosowane odpowiednio w przypadku wybudowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganej zgody budowlanej. Jednak zamiast postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych wydaje się postanowienie o wstrzymaniu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Co więcej, w tym wypadku decyzja o pozwoleniu na wznowienie budowy i dziennika budowy nie będzie wydawana.

Przepisy powyższe będą stosowane również w przypadku budowy obiektu bez uzyskania wymaganej decyzji środowiskowo-lokalizacyjnej lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Trzeba pamiętać, żeprzeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko wynika możliwość budowy obiektu. Inwestor w celu zalegalizowania obiektu będzie miał obowiązek ponadto do wykonania działań kompensacyjnych w zakresie określonym w decyzji środowiskowo-lokalizacyjnej lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a których zakres pokrywać będzie co najmniej straty w środowisku wynikające z porównania z wariantem najkorzystniejszym środowiskowo. W przypadku wskazanym wyżej opłata legalizacyjna będzie podlegała dwukrotnemu podwyższeniu.

Czy zgłoszenie budowy domu może być samowolą budowlaną i wiązać się ze wstrzymaniem prac budowlanych?

W razie stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części na podstawie zgłoszenia budowy, w przypadku kiedy wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę, organ wstrzyma, w drodze postanowienia, prowadzenie robót budowlanych i nałoży obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jeżeli budowa, o której mowa wyżej została zakończona, organ wstrzyma, w drodze postanowienia, użytkowanie obiektu budowlanego i nałoży obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W przypadku, kiedy pomimo wstrzymania, roboty budowlane są wykonywane, organ nakaże, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego w części wykonanej po wydaniu postanowienia.

24.06.2014

Posłowie stworzyli własny projekt ustawy o OZE. Jakie zmiany planują wprowadzić?

W Sejmie złożono poselski projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wprowadza on...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Zwrot bonifikaty uzyskanej od gminy na nabycie...

Sejm pracuje nad zmianami w prawie mającymi umożliwić osobom, które uzyskały od gminy bonifikatę na...

Czym właściwie jest spółdzielcze własnościowe...

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest przede wszystkim jednym z ograniczonych praw...

Ulgi dla niepełnosprawnych. Jakie wydatki na...

Wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkania lub domu osoby niepełnosprawnej można odliczyć od dochodu i...

Budowa garażu i wiaty garażowej - formalności....

W czerwcu 2015 roku zmieniły się przepisy ustawy Prawo budowlane, między innymi w zakresie budowy garażu i...

Kredytobiorcy kredytów mieszkaniowych z...

Sejm uchwalił ustawę, mającą na celu określenie zasad wsparcia finansowego dla osób, które...

Wadliwe prawo nie chroni opłat eksploatacyjnych...

Rzecznik Praw Obywatelskich jest zdania, że obecnie obowiązujące przepisy nie chronią członków...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.