| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Szykują się zmiany w przepisach dotyczących kary za samowolę budowlaną

Szykują się zmiany w przepisach dotyczących kary za samowolę budowlaną

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przygotowała projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Przewiduje on między innymi zmiany w procedurze stwierdzania samowoli budowlanej oraz wysokości kar za budowę bez wymaganego zezwolenia.

W myśl projektu Kodeksu Urbanistyczno - Budowlanego w przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części, bez wymaganej zgody budowlanej, organ nadzoru budowlanego wstrzyma, w drodze postanowienia prowadzenie robót budowlanych. Określi on jednocześnie wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz rozpocznie postępowanie mające na celu ocenę zgodności obiektu budowlanego z planem miejscowym, miejscowymi przepisami urbanistycznymi, przepisami Kodeksu bądź przepisami odrębnymi.

Na powyższe postanowienie będzie przysługiwało zażalenie.

Kiedy samowola budowlana zakończy się koniecznością rozbiórki obiektu?

Organ nakaże, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części w przypadku:

  • kiedy roboty budowlane są wykonywane pomimo wstrzymania ich wykonywania;
  • stwierdzenia, że wybudowanie obiektu budowlanego lub jego części, spowoduje naruszenie planu miejscowego, miejscowych przepisów urbanistycznych, przepisów Kodeksu bądź przepisów odrębnych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

W przypadkach innych, niż określone wyżej, organ będzie wszczynał postępowanie legalizacyjne. Po wszczęciu postępowania legalizacyjnego, organ nałoży na inwestora, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia, trzech egzemplarzy projektu budowlanego wraz ze sporządzonym, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, operatem szacunkowym wartości obiektu budowlanego lub jego części po wybudowaniu.

Po przedłożeniu wymienionych wyżej dokumentów organ sprawdzi:

  • kompletność projektu budowlanego wraz z wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami lub sprawdzeniami;
  • zgodność projektu urbanistyczno-architektonicznego z obowiązującymi, w tym z ustaleniami planu miejscowego lub miejscowych przepisów urbanistycznych, jeżeli dotyczą one tej działki lub terenu.

W razie konieczności uzupełnienia lub zmiany projektu budowlanego organ nałoży na inwestora, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia lub zmiany projektu, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia. Na postanowienie to będzie przysługiwało zażalenie.

Procedura wymierzania opłaty legalizacyjnej samowoli budowlanej

Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi kompletność i zgodność projektu budowlanego, przekaże operat szacunkowy do organu podatkowego. Organ podatkowy, po weryfikacji operatu szacunkowego, wymierzy, w drodze decyzji, opłatę legalizacyjną w wysokości 30 proc. wartości szacunkowej obiektu budowlanego lub jego części, chyba że inwestor oświadczy, że odstępuje od legalizacji obiektu budowlanego lub jego części.

Ostateczna decyzja o wymierzeniu opłaty legalizacyjnej będzie podlegała podlega bezzwłocznemu przekazaniu do organu nadzoru budowlanego. Organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu ostatecznej decyzji o wymierzeniu opłaty legalizacyjnej zezwoli, w drodze decyzji, na wznowienie budowy oraz wyda dziennik budowy.

Organ nakaże w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli inwestor nie przedstawi w wymaganym terminie projektu budowlanego wraz z wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami lub sprawdzeniami. Będzie mógł również nałożyć obowiązek uzupełnienia lub zmiany projektu budowlanego Nakazanie rozbiórki zostanie nałożone na inwestora w drodze postanowienia, jeżeli wyżej wymienione obowiązki nie zostały wykonane albo zostały wykonane nieprawidłowo.

Rozbiórka będzie nakazana także w sytuacji, gdy organ stwierdzi, że w toku postępowania legalizacyjnego roboty budowlane były wykonywane pomimo ich wstrzymania lub inwestor złożył oświadczenie o odstąpieniu od legalizacji.

Samowola budowlana – czy można zabronić użytkowania wybudowanego już domu?

Powyższe przepisy powyższe będą stosowane odpowiednio w przypadku wybudowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganej zgody budowlanej. Jednak zamiast postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych wydaje się postanowienie o wstrzymaniu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Co więcej, w tym wypadku decyzja o pozwoleniu na wznowienie budowy i dziennika budowy nie będzie wydawana.

Przepisy powyższe będą stosowane również w przypadku budowy obiektu bez uzyskania wymaganej decyzji środowiskowo-lokalizacyjnej lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Trzeba pamiętać, żeprzeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko wynika możliwość budowy obiektu. Inwestor w celu zalegalizowania obiektu będzie miał obowiązek ponadto do wykonania działań kompensacyjnych w zakresie określonym w decyzji środowiskowo-lokalizacyjnej lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a których zakres pokrywać będzie co najmniej straty w środowisku wynikające z porównania z wariantem najkorzystniejszym środowiskowo. W przypadku wskazanym wyżej opłata legalizacyjna będzie podlegała dwukrotnemu podwyższeniu.

Czy zgłoszenie budowy domu może być samowolą budowlaną i wiązać się ze wstrzymaniem prac budowlanych?

W razie stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części na podstawie zgłoszenia budowy, w przypadku kiedy wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę, organ wstrzyma, w drodze postanowienia, prowadzenie robót budowlanych i nałoży obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jeżeli budowa, o której mowa wyżej została zakończona, organ wstrzyma, w drodze postanowienia, użytkowanie obiektu budowlanego i nałoży obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W przypadku, kiedy pomimo wstrzymania, roboty budowlane są wykonywane, organ nakaże, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego w części wykonanej po wydaniu postanowienia.

24.06.2014

Posłowie stworzyli własny projekt ustawy o OZE. Jakie zmiany planują wprowadzić?

W Sejmie złożono poselski projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wprowadza on...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Księga wieczysta bez tajemnic. Czego się dowiemy...

Księga wieczysta to specjalny rejestr, w którym opisany jest stan prawny nieruchomości. Mamy z nią do...

Stan deweloperski mieszkania. Co to oznacza, co...

Standard wykończenia nowego mieszkania, określany jest jako stan deweloperski. Dowiedz się, co zastaniesz...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Zakup domu od dewelopera – przekazanie...

Jakie dokumenty deweloper powinien przekazać właścicielowi przy odbiorze budynku i podpisaniu aktu...

Kupujemy nowe mieszkanie - formalności, porady...

Dowiedz się dlaczego warto kupić mieszkanie od dewelopera, jakie formalności związane są z zakupem lokalu na...

Dofinansowanie do wymiany pieca. Sprawdź, jaką...

Dofinansowanie do wymiany przestarzałego pieca jest możliwe! Programy dopłat dla osób fizycznych...