Przepisy o OZE uchwalone przez Sejm. Jakie zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii?

2015-01-26 14:18
kolektory słoneczne
Autor: Andrzej Szandomirski Ustawa o odnawialnych źródeł energii będzie wchodziła w życie etapami

Sejm uchwalił ustawę, która reguluje zasady wytwarzania energii ze źródeł odnawianych, wspieranie wytwarzania energii elektrycznej z OZE, biogazu rolniczego i biopłynów w instalacjach OZE. Ustawa określa także procedurę sprzedaży energii elektrycznej z odnawianych źródeł energii na specjalnych aukcjach.

Według uchwalonej przez Sejm ustawy o OZE, odnawialnym źródłem energii jest energia: wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalna, geotermalna, hydrotermalną, hydroenergia, energia fal, prądów i pływów morskich, energia wytworzona z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Do wywarzania energii elektrycznej z OZE w mikro i małeych instalacjach, z biogazu rolniczego, jak również z biopłynów, przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i które wytwarzają energię elektryczną z instalacji na własne potrzeby, nie będzie wymagana koncesja. W pozostałych przypadkach taka koncesja będzie potrzebna.

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE

Aby prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE w małej instalacji, będzie konieczne uzyskanie wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Rejestr prowadzony jest przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Prezes URE będzie mógł również odmówić wpisania lub wykreślić daną osobę ze wskazanego wyżej rejestru.

Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacji i będzie trzeba zaś zgłosić do rejestru prowadzonego przez prezesa Agencji Runku Rolnego.

Osoby wytwarzające energię elektryczną z OZE, które użytkują ją na własne potrzeby będą mogły jej nadwyżkę sprzedać zakładowi energetycznemu.

Wszelkie wymogi techniczne, jakie będą musiały spełniać instalacje z OZE określi w rozporządzeniu minister gospodarki.

Obowiązki wytwórców energii elektrycznej z OZE

Osoba, która wytwarza energię elektryczną z OZE (wytwórca) będzie musiała poinformować na piśmie zakład energetyczny w terminie 30 dni od przyłączenia instalacji o tym, gdzie ją umieści, jakiego jest ona rodzaju i o jej mocy. Ponadto wytwórca energii elektrycznej z OZE będzie musiał poinformować pisemnie zakład energetyczny o zmianie rodzaju instalacji w terminie 14 dni od dnia, gdy ją zmieni, a ponadto w terminie 7 dni od zakończenia kwartału, o ilości wytwarzanej energii elektrycznej, którą sprzedał. Wytwórca będzie też musiał poinformować zakład energetyczny o zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii z instalacji.

Wszystkie wskazane wyżej informacje zakłady energetyczne będą przekazywały prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Osoby wytwarzające energię elektryczną w instalacjach lub z biogazu rolniczego będą musiały przechowywać dokumenty, związane z m. in. z ilością wytwarzanej energii elektrycznej, czy też umowę o przyłączenie instalacji do sieci.

Zasady sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej uzyskanej z odnawialnych źródeł energii

Wytwórcy energii elektrycznej z instalacji z OZE, z biogazu rolniczego, którzy wytwarzają tę energię na własne potrzeby będą mogli sprzedać niewykorzystaną jej część na aukcji, organizowanej i przeprowadzanej przez prezesa URE, co najmniej raz w roku. Prezes URE będzie mógł także odmówić wydania zgody na przystąpienie do aukcji - od decyzji odmownej będzie można się odwołać. Wytwórca, który jest przedsiębiorcą i który wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, będzie mógł złożyć do prezesa URE deklarację o przystąpieniu do aukcji. Aukcja będzie polegała na sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej z OZE. Prezes URE zawiadomi wytwórców energii o tym, że ich oferty wygrały aukcję.

Wszystkie wskazane wyżej informacje zakłady energetyczne będą przekazywały prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Osoby wytwarzające energię elektryczną w instalacjach lub z biogazu rolniczego będą musiały przechowywać dokumenty, związane z m. in. z ilością wytwarzanej energii elektrycznej, czy też umowę o przyłączenie instalacji do sieci.

Zasady sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej uzyskanej z odnawialnych źródeł energii

Wytwórcy energii elektrycznej z instalacji z OZE, z biogazu rolniczego, którzy wytwarzają tę energię na własne potrzeby będą mogli sprzedać niewykorzystaną jej część na aukcji, organizowanej i przeprowadzanej przez prezesa URE, co najmniej raz w roku. Prezes URE będzie mógł także odmówić wydania zgody na przystąpienie do aukcji - od decyzji odmownej będzie można się odwołać. Wytwórca, który jest przedsiębiorcą i który wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, będzie mógł złożyć do prezesa URE deklarację o przystąpieniu do aukcji. Aukcja będzie polegała na sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej z OZE. Prezes URE zawiadomi wytwórców energii o tym, że ich oferty wygrały aukcję.

Ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE, jaką trzeba będzie sprzedać w kolejnym roku, będzie określał, do 30 listopada roku poprzedniego minister gospodarki w rozporządzeniu. Ustawa określa też warunki sprzedaży na aukcji energii elektrycznej z instalacji z OZE, które zostaną zmodernizowane już po wejściu nowej ustawy w życie.

Wykupienie energii elektrycznej z OZE – jakie będą ceny zakładów energetycznych?

Energię z instalacji z OZE zakład energetyczny kupi po jej wprowadzeniu do sieci dystrybucyjnej. Cenę maksymalną sprzedaży energii na aukcji będzie określał w rozporządzeniu minister gospodarki. Zakład energetyczny będzie kupował energię elektryczną wytworzoną z OZE od wytwórcy, z mikroinstalacji o mocy do 3 kW włącznie, według następujących cen (w zależności od rodzaju instalacji OZE):

  • hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh;
  • energia wiatru na lądzie – 0,75 zł za 1 kWh;
  • energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh.

Wytwórcy energii z OZE będą mogli w określonych godzinach otwarcia i zamknięcia aukcji, za pomocą formularza na specjalnej stronie internetowej, składać jedną ofertę dla energii elektrycznej, która będzie wytworzona w danej instalacji. W ofercie trzeba będzie podać tym m. in. ilość energii, jaką wytwórca zamierza wytworzyć w instalacji z OZE oraz zobowiązanie do wytworzenia energii elektrycznej z OZE w terminie 48 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji.

Aukcje energii elektrycznej wytworzonej z OZE – kto będzie je wygrywać?

Aukcja będzie odbywała się podczas jednej sesji. Aukcje wygrają wytwórcy, którzy zaoferują najniższą cenę energii elektrycznej, wytwarzanej przez siebie z OZE, aż do wyczerpania ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji. Cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z OZE, podana w ofertach uczestników aukcji, których oferty te aukcję wygrały, będzie co roku waloryzowana, w oparciu o wskaźnik inflacji.

Informacje na temat wyników aukcji będzie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu regulacji Energetyki. Wytwórca energii elektrycznej z OZE, który aukcję wygrał podpisze z zakładem energetycznym umowę sprzedaży tej energii.

Pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki będą mogli kontrolować wytwórców energii elektrycznej z instalacji z OZE, którzy wygrali aukcję, czy przestrzegają przepisów i nałożonych na nich wymogów.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o OZE

Ustawa przewiduje też kary za nieprzestrzeganie jej przepisów. Nakładać je będzie prezes Urzędu Regulacji Energetyki i prezes Agencji Runku Rolnego (w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z OZE z biogazu rolniczego). Od decyzji w sprawie nałożenia takiej kary będzie można się odwołać do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ustawa o odnawialnych źródeł energii będzie wchodziła w życie etapami. Część przepisów wejdzie w życie po upływie 30 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw, część w innych dniach 2015 roku, a niektóre przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Ustawa o OZE czeka na podpis prezydenta.

26.01.2015

Kto się w Polsce boi OZE?
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE