| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Zmiany w opłatach za wycięcie drzew: procedura uzyskania zezwolenia i kary za nielegalną wycinkę drzewa lub krzewu

Zmiany w opłatach za wycięcie drzew: procedura uzyskania zezwolenia i kary za nielegalną wycinkę drzewa lub krzewu

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody powodują modyfikację zasad uzyskiwania zgody na wycięcie drzewa lub krzewu. Inne są również wysokości kar za uszkodzenie lub zniszczenie drzew/krzewów czy ich usunięcie. Sprawdź, co dokładnie zakładają wprowadzone zmiany.

Chodzi o nowelizację ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045). Nowelizacja ta wprowadziła z dniem 28 sierpnia br. duże zmiany w ustawie o ochronie przyrody.

Procedura uzyskiwania zgody na wycięcie drzewa lub krzewu

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Takie zezwolenie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Zezwolenie na wycięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych.

Od czego zależy wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa lub krzewu?

Jeżeli usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków.

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu.

Warunkiem wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Bierze się więc pod uwagę między innymi dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych oraz następujące cechy usuwanego drzewa lub krzewu: wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa lub powierzchnię krzewów oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie.

Kiedy zezwolenie na wycinkę nie jest wymagane?

Nie trzeba uzyskiwać zgody na wycinkę z terenu nieruchomości między innymi:

 1. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 • 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego.
 • 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jakie są opłaty za wycinkę drzewa lub krzewu?

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu i pobierane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Właściwy organ może odroczyć opłatę za wycinkę drzewa lub krzewu na okres 3 lat. Jest to uzależnione nakazu przesadzenia tego drzewa lub wykonania nowych nasadzeń. Odroczenie opłaty liczy się od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych.

W jaki sposób ustala się opłaty za wycinkę drzewa?

Opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawki, która jest uzależniona od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa, na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew. Stawki te mogą się różnic w zależności od współczynników przypisanych lokalizacjom, w których znajduje się drzewo.

Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

 1. posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
 2. nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa

Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:

 1. 97,88 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego do 25 cm;
 2. 342,56 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 26 do 50 cm;
 3.  648,42 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 51 do 100 cm;
 4. 763,77 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 101 do 200 cm;
 5. 681,63 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 201 do 300 cm;
 6. 542,26 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 301 do 500 cm;
 7. 376,07 zł – w przypadku obwodu pnia wynoszącego powyżej 500 cm.

Ustalenie opłaty za wycinkę krzewu

Opłata za wycięcie krzewu jest ustalana na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

Stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami wynosi 249,79 zł.

Kiedy nie nalicza się opłat za wycinkę drzewa lub krzewu?

Nie nalicza się opłat za usunięci między innymi:

 1. drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 2. drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 3. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 4. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących budynkach.
 5. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
 • 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jakie są kary za wycinkę drzewa bez wymaganego zezwolenia?

W myśl zmienionych przepisów wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza karę pieniężną między innymi za:

 • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
 • usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
 • zniszczenie drzewa lub krzewu;
 • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

Kara jest nakładana na posiadacza nieruchomości, na zakład produkcyjny albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.

Nałożoną karę za wycięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia trzeba zapłacić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna.

Odroczenie lub umorzenie kary za wycinkę drzewa bez zezwolenia

Termin płatności kar odracza się na okres 5 lat, jeżeli stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności. Kara jest umarzana po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna oraz po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu lub braku żywotności drzewa lub krzewu z przyczyn niezależnych od ukaranego podmiotu.

W przypadku stwierdzenia, że drzewo lub krzew obumarły przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, karę trzeba zapłacić niezwłocznie, chyba że drzewo lub krzew nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego.

Na wniosek, złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna lub od dnia, w którym upłynął termin, na który odroczono uiszczenie kary, można rozłożyć karę na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Wszystkie decyzje we wskazanych wyżej sprawach wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Od czego zależy wysokość kary za nielegalną wycinkę drzewa lub krzewu?

Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%. Jeżeli ustalenie obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%.

Jeżeli ustalenie wielkości powierzchni usuniętych lub zniszczonych krzewów jest niemożliwe, z powodu usunięcia pędów i korzeni, wielkość tę przyjmuje się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego.

W razie usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub drzewa wywróconego wysokość kary pieniężnej obniża się o 50%. Co istotne, w razie usunięcia drzewa lub krzewu w stanie wyższej konieczności (np. w razie zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego) kara nie będzie wymierzana.

Przedawnienie kary za wycięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia

Należność z tytułu kary pieniężnej przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności. Postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej nie wszczyna się, a wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli od końca roku, w którym usunięto lub zniszczono drzewo lub krzew albo uszkodzono drzewo, upłynęło 5 lat.

9.11.2015

Przeczytaj dodatkowo:
Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....

Podtopienia nieruchomości. Jak sobie poradzić z...

Podtopienia domów i działek występują dość często, szczególnie po zimie i w czasie intensywnych...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...