Czy muszę zgłosić zamiar zasypania studni na działce?

2011-03-16 15:17

Zakupiłem działkę, na której znajduje się studnia bita o głębokości ok.20 m. Ponieważ nie ma w niej wody, chciałbym ją zasypać. Czy muszę to gdzieś zgłosić?

W danym stanie faktycznym należy wskazać, że na gruncie prawa budowlanego istnieje obowiązek uzyskiwania pozwolenia na rozbiórkę obiektów i urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem przepisu z art. 31 ustawy Prawo budowlane, który stanowi:
1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót.
Jeżeli zatem na budowę przedmiotowej studni nie jest wymagane pozwolenie na budowę, konieczne będzie uprzednie zgłoszenie.