Problem z rowem melioracyjnym. Zalewanie działki

2011-04-19 16:02

Mam pytanie dotyczące rowów melioracyjnych. Kto odpowiada za ich prawidłowe funkcjonowanie? Mam problem z sąsiadami, ponieważ ich część jest zasypana i urządzona jako trawnik przed posesją. Czy pompowanie wody do rowów przez drogę jest karalne? Cała moja posesja jest zalewana! Czy sama mogę pogłębić rów u sąsiada?

W odpowiedzi na pytanie, przywołać należy poszczególne przepisy ustawy Prawo wodne:

Art. 75. 1. Programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w trybie, o którym mowa w art. 74 ust. 2, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych należy do marszałka województwa.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, art. 70 ust. 3, art. 74b ust. 1 i 4 oraz art. 74c, marszałek województwa realizuje jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Art. 77. 1. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki.
2. Jeżeli obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

Zatem ustawy dzieli urządzenia melioracji na podstawowe oraz szczegółowe.

Art. 73. 1. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się:
1) (363)rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
1a) (364)drenowania,
2) rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m,
3) stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych,
4) (365)ziemne stawy rybne,
4a) (366)groble na obszarach nawadnianych,
5) (367)systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych
- jeżeli służą celom, o których mowa w art. 70 ust. 1.
2. Przepisy dotyczące urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stosuje się odpowiednio do:
1) fitomelioracji oraz agromelioracji;
2) systemów przeciwerozyjnych;
3) zagospodarowania zmeliorowanych trwałych łąk lub pastwisk;
4) zagospodarowania nieużytków przeznaczonych na trwałe łąki lub pastwiska.

Art. 71. 1. Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych zalicza się:
1) budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód,
2) stopnie wodne, zbiorniki wodne,
3) kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
4) rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m,
5) budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,
6) stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych
- jeżeli służą celom, o których mowa w art. 70 ust. 1.