Czy prawo budowlane wyjaśnia termin "miejsce publiczne"?

2011-03-22 16:24

Jak jest definiowane miejsce publiczne w prawie budowlanym. Jest to o tyle ważne że w ustawie nie ma definicji tego wyrażenia, a jest mi ono potrzebne do obiektów małej architektury. Proszę o wskazanie źródła prawnego szczegółowo wymieniającego obiekty małej architektury.

Ustawodawca w polskim systemie prawa nie wprowadził zamkniętego katalogu obiektów małej architektury. Ustawową definicję wskazuje przepis z art. 3 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane wskazując, że przez obiekt małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;


W ograniczonym zakresie pomocny może być wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 lipca 2006 r., II SA/Bk 213/2006: "Ocena, w świetle art. 3 pkt 4 lit. a Prawa budowlanego, że obiekt jest „niewielki” nie polega tylko na stwierdzeniu jego bezwzględnych wymiarów (wysokości, szerokości, długości), ale wymaga odniesienia wielkości planowanego obiektu do jego usytuowania w konkretnej przestrzeni. Nie bez znaczenia będzie porównanie wysokości otaczających budowli oraz zasięgu terenu, na którym ma być posadowiona inwestycja, jak również rodzaj przyjętej konstrukcji (konstrukcja ciężka, betonowa, czy lekka, ażurowa). Stąd też, definicja „obiektu małej architektury” zamieszona w art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego nie jest ścisła i precyzyjna, albowiem wskazanie przez ustawodawcę konkretnych wymiarów „obiektu małej architektury” w miejsce określenia „niewielkiego obiektu” nie mogłoby znaleźć zastosowania powszechnego. Nieprecyzyjna definicja „obiektu małej architektury” powoduje to, że należy ją interpretować indywidualnie do danego stanu faktycznego sprawy".

Odnosząc się do pozostałej części pytania wskazać należy, że ustawodawca nie przewidział legalnej definicji miejsca publicznego. Pewne rozważania, z którymi warto się zapoznać przedstawione są na stronie http://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/gospodarka_komunalna/artykuly/389028,miejsce_publiczne_to_przestrzen_sluzaca_do_wspolnego_uzytkowania.html [samorzad.infor.pl]

Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku obiektu małej architektury, przedmiotowe pojęcie jest nieostre i powinno być oceniane indywidualnie w każdym stanie faktycznym.